«Самур» клубдин баскетболистрин агалкьун

Мегьарамдхуьруьн райондин Филерин хуьруьн «Самур» спортдин клубдин десте баскетболдай Дагъустандин Кубокдин приздин иеси хьана.

Республикадин шегьеррин ва районрин дестейри иштиракай финал 12-майдиз ДГПУ-дин спортдин дараматда кьиле фена.

Филерин мектебдин дестеди и четин акъажунра пуд лагьай чка кьуна. Къейд ийин, Избербашдин ва кьвед лагьай чка Махачкъаладин дестейри кьуна.

Хъсан чкаяр кьурбур, гьа жергедай яз Мегьарамдхуьруьн райондин жегьил баскетболистарни грамотайралди ва талукь тир кубокралди къейдна.

«Лезги газет»


Всего просмотров: 57

Читайте также: