Лезги чIалан падежар

Асул падеж – вуж? вуч? Актив падеж – ни? куь? Талукьвилин падеж – нин? куьн? Гунугин падеж – низ? квез? Секинвилин сад лагьай падеж – не? кве? Секинвилин кьвед лагьай падеж – нел? квел?...