Дарда авайдаз — куьмекдин гъил

И йикъара ФЛНКА-ди “ЛЕКИ” фондунихъ галаз санал Кьиблепатан Дагъустандин районра мергьяматлувилин чIехи серенжем кьиле тухвана. Адан сергьятра аваз кIуьд муниципалитетда дарда авай 1300 хизандив недай-хъвадай суьрсет ага­кьар­на. Идакай “Лезги газетдиз” ФЛНКА-дин пресс-къуллугъди хабар гана.

Серенжем мусурманри сивер хуьзвай Рамазандин вацра кьиле тухунихъни тайин тир себеб авай. 2018-2019-йисара сивер хуьзвай вацра Москвада кардик кутазвай “Рамазандин алачухдик” лезги же­миятди сив хкудзавайбуруз тIуьн гуниз та­лукьарнавай межлисар кьиле тухванай. ЦIи тIугъвал себеб яз ихьтин мярекатар тешкилиз хьанач. И кардихъ галаз ала­къа­­лу яз, гьар йисуз и макьсаддиз кIватI­за­вай пулунихъ алай йисуз Кьиблепатан Да­гъустанда дарда авай хизанриз куьмек гу­дай къарар кьабулна. Садакьа гуз кIан­з­авай гьар са касдихъ и серенжемдик вичин пай кутадай мумкинвал авай.

Хизанрив недай-хъвадай суьрсет агакьарун патал районра волонтеррикай ибарат дестеяр арадал гъанвай. Серенжем хъсан дережада аваз кьиле тухун ФЛНКА-дин Исполкомдин председатель Гьуьсен Шагьпазова ва “ЛЕКИ” фондунин регьбер Гьасан Гьасанова чпин гуьзчивилик кутун­вай.­

Гьа икI, Ахцегь районда серенжем кьиле тухунин кьиле ФЛНКА-дин виликан векил Зейнидин Абилов акъвазна. Ина 235 хизандив куьмек агакьна. Тешкилатчияр серенжемдик райондин вири хуьрер кутаз алахъна. Къейд ийин хьи, и карда абуруз яшайишдин рекьяй къуллугъдай центради ва цIудалай виниз волонтерри куьмекар гана. Абуру чпин хсуси машинраваз недай-хъвадай суьрсет дагълух хуьрера авай хизанрив агакьарна.

Мегьарамдхуьруьн районда жавабдарвал чкадин жегьилрин парламентдин руководитель Равид Азизова вичин хивез къачуна. Муниципалитетда 285 хизандиз куьмек гана.

Сулейман-Стальский районда игьтияж авай 300 хизандиз куьмекдин гъил яргъи авуна. Ина серенжемдин кьиле чкадин же­гьилрин парламентдин кIвалах ида­ра ийиз­вай куратор Мегьамед Алиев акъвазна.

Кьурагь районда гъиле кьунвай кар кьилиз акъудуник Назим Катибова лайих­лу пай кутуна. Са йикъан къене районда 100 хизан недай-хъвадай суьрсетдалди таъминарна.

Къейд ийин хьи, серенжем Хив (100 хи­зандиз куьмек гана, куратор — Агъамирзе Гьамзабегов), Докъузпара, Дербент (65 хизандиз куьмек гана, куратор — Муъмин Агъарагьимов), Табасаран (100 хизандиз куьмек гана, куратор — Абдулгьалим Гьалимов) районра ва Дагъустандин Огни (100 хизандиз куьмек гана, куратор — Эль­дар­­ Назаралиев) шегьердани кьиле тухвана.

Тешкилатчийри серенжем чешнелудаказ кьиле тухуник пай кутур “ЛЕКИ” фон­дунин крар идара ийидай директор Фарман Шайдабеговаз, фондунин къуллугъчи Раиса Жалиловадиз, РД-дин ЮТО-да “Ватанпересар” Ассоциациядин векил Давуд Исаеваз, районрин ва хуьрерин кьилериз, кураторрин, волонтеррин дестейриз сагърай лугьузва.

Гьакъикъатдани, алай вахтунда тIугъ­вал себеб яз, гзаф хизанри дарвал гьиссзава. Государстводин кIвалахал алайбуруз гьукуматдин патай мажиб къвезва, ам­­ма къуллугъдал алачиз, ина-ана жуьреба-жуьре кIвалахар авуналди кьил хуьзвай хизанриз алай вахтунда гзаф четинзава. Ихьтин макъамда мергьяматлувилин чIехи серенжем кьиле тухун, 1300 хи­з­андив суьрсет агакьарун регьят крарикай туш. И кар гъиле кьур ва кьиле тухвай ксариз аферин!

Чна Гьуьсен Шагьпазовавай ва Гьасан Гьасановавай серенжемдикай куьрелди чпин фикирар лугьун тIалабна.

“Чун акция кьиле фейи къайдадал рази я. Вири уьлкведа четин гьалар арадал атанвайла, ихьтин мярекатар тухунихъ иллаки еке важиблувал ава. Лагьана кIан­да, серенжемар тешкилуник кьетIен пай кутурбурукай сад ФЛНКА-дин президент Ариф Керимов я. Мумкинвиликай менфят къачуна, заз гьадазни сагърай лугьуз кIан­зава.

Кьиблепатан Дагъустанда алай вахтунда авай гьалар хъсанаруник чи пайни ку­тадай мумкинвал хьунал чун шад я. Гьел­бетда, тек са и кар тамамарунал акъваз­из жедач, рикIе маса къастарни ава”, — лагьа­на Гь.Шагьпазова.

— Серенжемди жемиятдин тешкилатар, активистар, волонтерар, меценатар, рай­он­рин кьилера авайбур сад авуна ла­гьай­тIа, зун гъалатI жедач, — къейдна Гь.Гьа­­са­нова. — Ихьтин къайдади чаз садвилин къуват гузва. Зи фикирдалди, санал кьиле тухузвай проектри чав далудихъ арха галайди, четинвилер ацалтайла чун тек туширди гьиссиз тазва. Гьавиляй ихьтин мярекатар тухун давамарна кIанда. И карди чаз акьалт­завай несилдин векилар яшайишдин рекьяй жавабдар, халкьдин кьисметдихъ рикI кузвай ксар яз тербияламишдай мумкинвални гуда. Гележегда, чпин гьал-агьвалдиз килигна, абуру чпини ихьтин крарик кьил кутада, халкьдин, хайи хуьруьн вилик­ жа­вабдарвал гьиссда, — алава хъувуна Гьасан Гьасанова.

Агьмед  Магьмудов


Всего просмотров: 81
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире