Чна дамахзава

ЯхцIурни цIуд йисан  девирда жуван уьмуьр хайи Кьурагьрин сад лагьай нумрадин юкьван­ школадихъ галаз сих алакъада авайвиляй школадин уьмуьрда жезвай агалкьун­рал за гьамиша дамахзава. Им гьар са намуслу инсандин къанажагъдиз хас лишан я. Вири коллективдихъ галаз санал школадин тIвар мадни вини дережадиз акъу­дун патал жувни чалишмиш жезвайвиляй закни, белки, кIвалахда ашкъи-гьевес кутазва жеди.

Алатай кIелунин йисуз чи багъри школади вич тешкил хьайи йикъалай инихъ 107 йис ва школа акьалтIарай жегьилрив акьулбалугъвилин аттестатар вугуз башламишайдалай инихъ 73 йис тамам хьун къейдна. Эгер школадин уьмуьрдин рекьиз вил ве­гьей­тIа, акьалтзавай несилдин кIелунин ва тербиядин кIвалах вини дережадиз акъудун патал чи муаллимри, белки,  тикрар техжедай хьтин викIегьвилер авуна жеди.

Ватандин ЧIехи дяведин къизгъин вахт. Вири — фронт патал, вири, душман фад тергна, душмандин винел гъалибвал къачунин женгиник экечIна. И вахтунда, школадин ди­рек­тор (рагьмет хьуй вичиз) Ягъибегов ­Ибрагьим муаллимдин кьетIен иштираквал аваз, Белиждай эцигунардай материалар ва герек тахта-шалман гъана, кьве мертебадин къванцин дарамат эцигна. Дарискъал тиртIа­ни, саки къад йисалай виниз девирда аялри и школада чирвилер ва тербия къачуна, уьмуьрдин чIехи рекьиз кам вегьена. Ибрагьим муаллимдин, гьакI гуьгъуьнлай вичин вири уьмуьр школадиз бахш авур (муаллимвал, директорвал, тербиядин рекьяй школадин директордин заместитель яз, мад школадин директорвал авур) Къурбанов Мегьамедэмин муаллимдин тIвар неинки са кьурагьвийри, гьакI вири районэгьлийри еке гьуьрметдивди кьазва. Школадин тарихда абурун тIварар къизилдин гьарфаралди кхьин лазим я.

Мектебдин тарих чаз адан  цлар безетмишнавай жуьреба-жуьре стендрайни плакатрай ачухдаказ аквазва. Виридакай инал рахун герек къвезвач, амма сад-кьве келима талгьанани жезвач. Чи школа жуьреба-жуьре йисара акьалтIарай ва чпи алимвилин тIварар къачур жегьилрин кьадар гзаф я. Абуру чи Ватандин жуьреба-жуьре пипIе­ра намуслудаказ къуллугъна ва и кIвалах алай вахтундани давамарзава. Спортдин рекьяйни кьакьан кукIушриз хкаж хьайи, чпин баркаллу тIварар республикадилай къецени машгьур хьайи, къизилдин ва гимишдин медалар къачуналди акьалтIарай жегьилрални чна гьахълудаказ дамахзава. Абурун крар къе чи аялри давамарунал чун гзаф шад я. Школадин тIвар вини дережадиз хкажун патал чалишмиш хьайи абурухъ гележегда мадни чIехи агалкьунар хьун чи мурад я.

Инал заз анжах алатай кIелунин йисуз чи са жерге муаллимрин кIвалахда хьайи шадвилин вакъиайрикайни лугьуз кIанзава. Къецепатан чIаларин муаллим Мегьамедова Фазинади “Лап хъсан руководитель” конкурсда  сад лагьай чка кьуна. Алатай кIелунин йисуз лезги чIалай тухвай “Йисан муаллим” конкурсда Семедова Гьамията районда сад лагьай ва республикада пуд лагьай чкаяр кьуна. Ихьтин конкурсра маса чи са жерге муаллимрини кIвенкIвечи чкаяр кьунай. Алатай кIелунин йисуз Наврузова Сабинади школа къизилдин медаль къачуналди акьалтIар­на. Алай вахтунда ада Урусатда кьилин са вузда кIелзава.

Девир виликди физва. Чна, чпин яшар къе 50-60-дав агакьзавай муаллимри, винидихъ тIварар кьур Къурбанов Мегьамедэмин муал­лим ва Ягъибегов Ибрагьим муаллим, гьакI Фейзуллаев Фейзуллагь, Назаралиев Къагьид, Гьамидова Каинат, Рамазанова Гьалимат, Къурбанова Валентина, Рамазанов Шафи ва хейлин масабурни гьуьрметдивди рикIел хкизва.(Рагьмет хьуй чпиз.)

Къе чи жегьил муаллимри саки 35 йисан девирда и школада чпин чирвилер, къуватар жумартвилелди акьалтзавай несилдиз гузвай Катибова Марина, Фейзулаева Гьуьруь, Будаева Нифизат, Рагьимханова Марият ва гьакI фадлай зегьмет чIугвазвай маса муаллимарни чпин насигьатчияр яз гьисабзава. Къуй абурухъ гележегда мадни еке агалкьунар хьурай.

Шад жедай кар ам я хьи, лишанлу вакъи­айриз талукь яз райцентрадал тухузвай шадвилин мярекатра иштирак авунин карда чи школа гьамиша сифте чкадал жезва. И  кIва­лахдиз райондин талукь организацийрини фикир тагана тазвач. Школадин коллектив райадминистрациядин, образованидин отделдин патай махсус грамотайризни къиметлу пишкешриз лайихлу жезва.

Заз инал Катибова Маринадиз ва Фейзулаева Гьуьруьдиз талукь яз алава хъийиз кIанзава. Жуван рикI са тIимил математикадални алайвиляй зун мукьвал-мукьвал абурувай “куьмек тIалабуниз” мажбур жезва. Ихьтин дуьшуьшра абур акьван шад жеда хьи, зун фасагьатдаказ месэладин гъавурда твада. Бес и муаллимри чпи тарс гузвай аялрин фикирни гьа и саягъда математикадин четин сирер дериндай чирунал желбзавачни?! Шаксуз, гьакI я.

И йикъара чав шад хабар агакьна: чи школадин 11-классдин ученица Хизриева Майинади уьлкведин кIвенкIвечивал патал Москвада жегьилрин арада кьиле фейи регби-7  акъажунра Россиядин чемпионвилин тIвар къазанмишна. Чна адаз и агалкьун рикIин  сидкьидай мубаракзава. Къуй жегьил руш гележегда спортдин рекьяй мадни чIехи дережайрив агакьрай.

Абдула Семедов


Всего просмотров: 101
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире