Ширинагъа Сулейманов

Илимдин булах

Жегьил алим Заур  Алисултановаз бахшнава

 

КIватI хьанва чун, гьазур я

Къаршиламиш ийиз вун.

Агалкьунрал, Заур, ви

Гзаф кьадар шад я чун.

 

Кьабулдайвал дидед хва,

Вун кьабулиз гьазур я.

Вун чи язва экуь гъед,

Гьам чи намус, абур я.

 

СтIал-дидед гайи нек

Гьалал хьурай, гуьзел хва.

Машгьурна чун кьуд патаз,

И дуьньядин винел, хва.

 

Бубад гайи тарсарал

КIевиз амал авуна,

КIвач вегьенва илимдиз,

Зегьмет хиве такьуна.

 

Хкаж жезва вун аршдиз,

Агалкьунар мад хьурай.

Лув це вуна гьакI виниз,

Чи лезги халкь шад хьурай.

 

На илимдин бушлухар

МуьтIуьгъ ая гьакI жуваз.

Кард хьана, алад вилик,

РикIе чIехи къаст аваз.

 

Маяк хьухь вун жегьилриз,

Валай чешне къачурай.

Гуьгъуьналлаз твах жуван,

Чи тIвар машгьур авурай.

 

ТIвар хкажа лезгийрин

И дуьньядин винел на.

Вун чи кард я, лув це на

Гена виниз, кьегьал, на.

 

Дамахзава чна вал,

Вун илимдин булах я.

Уьзягъдиз кьазва тIвар,

Вун чи кард я, дамах я.

«Лезги газетдин» 2023-йисан 12-нумрадай.