Седакъет Саидова

Дяве-душман

 

Дяве-душман, хабар-къара,

Ийиз рикIер вара-зара,

Душман, вун хьуй уьзуькъара.

Саламат хьуй жегьил-жаван,

Хуьзвай сенгер, хуьзвай Ватан.

 

Дидеяр, квез гурай сабур,

Душман залум хьуй гурбагур,

Вегьезвай икI бомбани тур.

Вуна хуьх чи жегьил-жаван,

Я сад Аллагь, я чан Лукьман.

ЦIун юкьвава стха, буба,

Хуьзвай гьар са шегьер, уба,

Гъалибвал чахъ хьурай зурба.

Дидеяр чи тахьуй пашман,

Саламат хьуй гьар са инсан.

«Лезги газетдин» 2022-йисан 46-нумрадай