Нисрет Исмаилов

Дустариз

 

Яб це, дустар, рикIин са гаф лугьун квез:

Уьмуьр физва, сад-садакай фитне гваз.

ТакIанвиляй, ажуз хьана, багьна кьаз,

Кефияр хаз, бейкеф жемир куьн, дустар.

 

Аллагьди куьн халкьнава и чилерал,

Инсанвилин шартI агъура гъилералд,

Вахт акъудмир такIанвал гваз, хъилералд.

Регьимдикай пай атIумир куь, дустар.

 

Квадармир куь инсанвилин лайихар,

Акван тийиз жувак квай кьван синихар.

Къуншийрини негь авуна къилихар,

Пашман хьана, кефи чIурмир куь, дустар.

 

Мецер ширин я куь, рикIер — вуч туькьуьл.

Явашарда,  белки, гьакьван дили гьуьл.

Фитнейрикай жедани бес къул, секуьл.

Инсафсузвал герек яни къе, дустар?

 

Гьич кIан жемир квачир касдиз гуз зиян,

Хъун тавурди аквадани яз пиян?

Куь дердийриз хъжеч ади са дарман,

Гьуьрметдалди уьмуьр акъуд куь, дустар.

 

Халкь тарашай…

 

Сечкийралди ширин гафар,

Хиве кьада зурба крар,

Акъуд тийиз кьилиз къарар,

Алдатмишмир кесиб халкьар.

 

Пине ягъай пичIи келле,

Чи душманрин аваз кIвенкIве,

Ширин гафар лугьуз куьне,

ЧукIурна хьи еке уьлкве.

 

Фабрик, завод маса гайла,

Жибинриз пул бул атайла,

Чапхунчияр аваз кIвенкIве,

Карханаяр кана куьне.

 

ЧIехи шаир Сулеймана

Квез талукь яз къейд авуна:

Куьн акьулдиз туштIан артух,

Чил тIуьртIани жедай туш тух.

 

Чир хьанач квез халкьдин гьуьрмет,

ТIуьна тухдиз адан зегьмет.

Квез гьикI жеда гила кьисмет

Чи эллерин патай рагьмет?!

 

* * *

Чан эцигна, Ватан хвейи,

Зегьмет чIугваз, хизан хвейи

Вирибуруз рагьмет къведа,

Квадариз жеч ахьтин къимет.

 

Масан касдиз

 

Виридалай я заз масан

ГъвечIи чIавуз акур Жейран.

ХьаначтIани чун кьвед санал,

Къведач рикIел чIуру хиял.

 

РикI дарихмиш хьайи чIавуз

Муьгьуьббатдин дерт жезва заз.

Фейи кIвал-югъ бахтлу хьуй ваз,

Аяларни итим галаз.

 

Кьакьан дагълар уьцIейтIани,

Чилер, цавар кайитIани,

Тахьуй са гъвел чIуру кIвалах,

Веледарни галаз къвалахъ.

 

ЯхцIур йис я, тежез акун,

Мумкин я заз чирни тахьун.

Рекьидалди ахкунайтIа,

РикIе авай цIайни атIун.

 

Чир хьанайтIа вуж ятIа ам,

За адакай чIугвазвай гъам,

Куьне кьванни агакьара

Зи паталай чими салам.

 

Гьикьван фикир авуртIани,

Юкъуз, йифиз акъваз тийиз,

Цавай фидай дурнадихъ хьиз,

Агакьзавач са куьнуьхъни.

 

Муьгьуьббат чи фенач кьилиз.

Тади гана сефил рикIиз.

Чидач ник ква халис тахсир,

Закай хьанва кIвалин  есир.

 

Я цаварал Сад тир Аллагь!

Куьз чун бахтсуз ийизва, лагь?

Жедачирни чунни вавай

Бахтлу айиз, квачиз гунагь…

 

Хуш я…

 

Гьикьван хуш я лугьуз тостар,

Яхъ бокалар, азиз дустар.

Агакьрай куь рикIин къастар

Гьар гьамиша, азиз дустар.

 

Вилер зайиф, чуру рехи,

Уьмуьр физва, жезва чIехи.

Писни хъсан ийиз эхи,

Яхъ кIекIецар, азиз дустар.

 

Тахкурай квез чIулав цифер,

Михьи хьуй цав, къугъваз лифер.

Нур алатай зуьгьре гъетер

Куь кьилел хьуй, азиз дустар.

 

Нисретани уна фикир,

Квез багъишна и шад шиир.

Гуьрчег ийиз чи хайи хуьр,

Чалишмиш хьухь, азиз дустар.

 

Чи дагълариз

 

Чи Фиярин кьакьан дагъдай

Гъуьрчер фейи гелер ава.

Квез хвашгелди, чан мугьманар,

Къе чи хуьре мелер ава.

 

Чи дагълара гуьзел рушар,

Гуьзел картар бул я, дустар.

Гатфарни гад акъатайла,

Мехъеррин вахт зул я, дустар.

 

ХупI шад тушни халкьдин рикIер,

Ширин сесер, пIузарик хъвер,

Далдам, чIагъан, зуьрне — мехъер…

Мехъерик шад илиф, дустар!

 

Гатфар бере, гатун бере,

Къацу жеда дагъни дере,

Цуьк акъатна  гьар са жуьре

Чи дагълариз илиф, дустар.

 

Гьар са жуьре дигай рангар,

Ажеб гуьзел жеда дагълар!

Рагъ акьурла къизил цIарцIар,

Вацран нурар, гимиш рангар,

Чи дагълариз илиф, дустар!

* * *

Дагълар чи кьакьан я, дереяр дерин,

ВацIар гурлу я, булахар ширин,

Чан хайи диге, чан Фияр дере,

Гуьлуьшан я вун гьикьван гьар бере!

Ачух рикIерин, ширин сесерин,

Гуьзел рушарин, дигай чуьллерин

Дере я вун чи — Ватан чи Зуьгьре!

«Лезги газетдин» 2021-йисан 15-нумрадай.

_______________________________________________________

Фиярин хуьр

Такабурлу дагъдин къуьне

Бубайри чи кутур бине,

Рухвайри ви хуьзва абур,

Гьунарралди ийиз машгьур.

 

Дагъ-дерейра  шагьвар къугъваз,

Гьар патахъай билбил рахаз,

Лезгистанда тIвар ава ваз —

Гуьрчег макан — Фиярин хуьр!

 

Ашукь я зун ви дамахрал,

Ви дерейрал, ви булахрал,

Экъвей вирел, ви майданрал,

Гуьрчег макан — Фиярин хуьр!

 

ТIебиатдин нур авай хуьр,

Еке чил — абур авай хуьр,

Мал-къара, тIанур авай хуьр,

Девлетрин дагъ — Фиярин хуьр!

 

Бажарагълу халкьни масад,

ГъвечIи-чIехи вири я сад,

Гьар пешеда гьакьван устад,

Устадрин чад — Фиярин хуьр!

 

Кьуд пад я ви кьакьан дагълар,

Дере, чуьллер, чар булахар.

Пуд патахъай вацIар — селлер,

Дагълариз хас дигай кIвалер,

Ашукьрин къул — Фиярин хуьр!

 

Бубайри чаз кутур бине

РикIелай къуз тамир куьне,

Зегьметдалди хьайи машгьур

Серкеррин хуьр — Фиярин хуьр!

 

Ашукь Ширин — билбилдин ван,

Манидин хва тушни Тарлан!

Сазандар я гьар са жаван,

Манийрин чан — Фиярин хуьр!

 

Сейфедин буба, дяведин цIаяр акур,

Эркек хва я фашистрин Берлин къачур!

Фийивияр — гьам Нажмудин, гьам Артур,

Пагьливанар чилиз машгьур,

Гъейратрин тур — Фиярин хуьр!

 

Жабраил хва я пагьливан,

Яру гъетрез  лайих я кьван!

Мамедяров — уста  Герман,

Тарихрин гъен — Фиярин хуьр!

 

Лацу вацIар, чар булахар —

Ибур тушни бес девлетар!

ЧIехибуруз — бул гьуьрметар!

Гьуьрметрин син — Фиярин хуьр!

«Лезги газетдин» 2021-йисан 27-нумрадай

______________________________________________

Хуьруьз хтайла

 

РикI шад жеда, кефи къумбар,

Хайи хуьруьз хтайла.

Квахьда къайгъуйринни амбар,

Мугьман кIвализ атайла.

 

Мирес-варис, къуни-къунши,

Зарафатрал илигна,

— И мугьман чаз таниш тушни? —

Лугьуда, чиниз килигна.

 

— Я чан дуст кас, ваз хвашкалди, —

Лугьуз, къужахра гьатда.

И макъамда, вун чIалахъ хьухь,

ШейтIанни иблис катда.

 

Шадвал давамардай суфра

ЭкIя жеда гьаятда.

Ашукьдивни жеда сафа,

Ягъиз, кьуьлиз са къатда.

 

Азиз Ватан

 

Чил фу тир заз, хуьр — къафун,

Мана-метлеб гьар гафун.

ТIуьн тавуна, тух — руфун,

Ви чилел, азиз Ватан.

 

Хайи дидед къужахда хьиз.

Ви чимивал пайда низ

Зи дердияр жезва куьз

Вун акваз, азиз Ватан.

 

Кьудкъанни кьуд кьегьалди,

Ваз багъишнай чан чпин.

Вири халкьдин мецелди

Ваз алхишна хуш рикIин.

 

Ша, гуьзел гатфар

 

Ша, гуьзел гатфар, ша, гуьзел гатфар!

Гваз чилериз цIийи либас,

АлукIрай кьиляй-кьилиз къацу атIлас…

Шад мани лугьуз, билбил къугъваз,

Лезги лекьрен зиреквал дамарра аваз!

 

Ша, гуьзел гатфар, ша, гуьзел гатфар!

Азиз вахт, гьахь лезгийрин рикIериз,

Гьар инсандиз гъваш цIийи бахтар,

Бегьерлувал пай ая чи никIериз…

 

Ша, гуьзел гатфар, ша, гуьзел гатфар!

Юзура чил, авуда ам ахварай.

Килиграй кьуд патахъ, ахъайна вил,

Рагъул ятар гьикI авахьзаватIа архарай…

 

Ша, гуьзел гатфар, ша, гуьзел гатфар!

Килиг чи багълариз, салариз.

Худдик кутур виринра къизгъин кIвалах,

Малдарар экъечIрай дагълариз…

 

Суракь гана

 

Тарцин хилел билбилди муг хразва,­

Манийралди кIубан ийиз зи гьаят.

Вун къакъатна, эхир зи рикI цIразва,

Мад мус ахквада лугьуз ви къамат.

 

Билбилди заз манидалди лугьузвай,

Вун галай пад айгьамралди къалузвай.

Зи рикIикай хабар хьанвай а нуькIрез,

ЧIивчIивна, суракь гана, хъуьрез-хъуьрез.

 

— Вун къизилгуьл жемир, дувулдай атIай,

Яр хквез рекьева Шеки патай.

Цуьквер цуз на яр хкведай рекьерал,

Хар хьай накъвар такурай ви вилерал…

«Лезги газетдин» 2023-йисан 19-нумрадай