Кьасум Фаталиев

Вуч хтанва кьилел чи

 

Демократар: адалат гаф сивелла,

Анжах эдебсузар кIвенкIвелла,

Набудбуруз фурар атIуз рекьелла,

Давам це ман чанда тIалдин ялар тваз.

Къулал садра жезмач хьи ви якIун дем,

Девлет хьанва гьаясузрин сивин ем,

Дарман патал жагъизмач хьи кIва­ляй чIем,

Къвезмач къиметрай пенсийрин пулар ваз.

ЭкъечI тежез багьавилин вацIарай,

Гьатзава чун игьтияжрин яцIара,

Демократри авунва къе чун чавай,

Ци тухуз чун амукьзава нацIар кьаз!

Арендадин, бизнесменрин хураваз,

Фендигарар акьахна чи кIулава,

И къар тахкур бахтаварар сурава,

Къалурайдаз вуч лугьун и йикъар чаз.

Къайи я ваз къе ви хайи ватанни,

Азар чIугваз жагъизмач са дарманни,

Гуж акакьна, къахчуз жезмач кафанни,

А дуьньядиз физва чуплах чанар гваз.

Угъри-угъраш, тIварар ава, ван хуьре,

Игьтияжра ава кесиб виш жуьре,

Им журнал я, кино гьинва, эй, гьеле,

Мад аквада инлай бетер йикъар чаз.

Жегьилрал аламач куьгьне акунар,

Пеше хьанва ички, къумар къугъунар,

Ахпа рекьвер, гъутар, себ-сив, кукIунар,

РикIел хкваш алатна фей йикъар ваз.

Гур багълариз, фермайриз вун тамаш къе,

Къуьлуьн никIера комбайн ахквач къе,

А берекатар чи кIвалера амач къе,

Хъжеч са карни дуьньядал тахквар чаз.

Кард инсанар лукIвар хьанва асирдин

Кьин къакъудун-закун хьанва уьмуьрдин.

«Дурумлу хьухь, Женнет вид я эхирдин» —

Лугьузва маллади, ийиз кпIар ваз!

Къачунва къе гуьзел ватан зегьемди,

Къанажагъ – намус китIизва бегьемдиз,

Шукур ая на Аллагьдин керемдиз

Кьасум, тач вунни и чIалар-гафар гваз!!!

 

Имам Ярагъ Мегьамед

Дагъларин уьлкведа гьатна ви тIвар-ван,

Ярагъ Мегьамед, рагьмет хьайи кас.

Шариат теснифиз хьана фиръаван,

Имам, шейх, чIехи гьуьрмет хьайи кас!

Лезгистандин чилин даях хьана вун,

Эл-имандал гъидай чирагъ хьана вун,

Пайгъамбардин чина уьзягъ хьана вун,

Аллагьдин патай нуьсрет гайи кас!

Гужлу хьана вун кардал аямдин,

Дибдин къван хьана вун дин-Исламдин.

Незир алай са пIир хьана илгьамдин,

Даим мецел Къуръан, суьгьбет хьайи кас!

Къекъвез хьана кафирар ви гелера,

Тунач вуна вун фасикьрин гъилера,

Шариатдин нур аваз хуш вилера,

Даим адалатдихъ гьасрет хьайи кас!

Вун квадарунал заманаяр тахсир я,

Пасди кьунач, авур крар къизил я.

Экуь къамат машгьур я мад асирра,

Дагъустандал даим шуьгьрет гъайи кас!

 

*  *  *

Шагь-Эмир Мурадоваз

Дустариз чан багъишдай,

Гьунар ава, шаир, вахъ.

Сидкьи, инсан саймишдай,

Делил ава, шаир, вахъ.

Даим авай къуватда,

Гужунай кIус таватдай

Душман негьиз алакьдай,

Гафар ава, шаир, вахъ!

Итимринни хъсан пис,

Айру ийиз чидай дуьз,

Тарихривай жери хуьз,

Дафтар ава, шаир, вахъ!

Гуьлуьшан дагъ арандай,

Гьар са касдиз дармандай,

Билбил багъдиз мугьмандай,

ЧIалар ава, шаир, вахъ!

Хушвилелди гъилер чи,

Кьаз тикрарна кьилер чи,

Гьейраннавай эллер чи,

ЧIалар ава, шаир, вахъ!

Вичихъ тахьай гьич эвез,

Михьи я ви кардин сес,

ЭчIел-хъач ийир мерез,

Гатфар ава, шаир, вахъ!

Дустар галаз межлис-дем,

РикIин гьиссер гвай къелем,

КьатIудай ариф бегьем,

Гьалар ава, шаир, вахъ!

Элни Ватан мецел гъиз,

Дуст халкьарин тереф хуьз,

Саймишдайдан гъенел физ,

Къастар ава, шаир, вахъ!

Рахазва Кьасум вакай,

Шаирвилин рекьел гъай,

Вав ахгакьариз тахьай,

Гьахъар ава, шаир, чахъ!

 

Чун туширни

Бес кимерал салам гана

Гъилер кьурбур чун туширни?

Гьуьрметлу са стхаяр хьиз,

Хивер кьурбур чун туширни?

Ахпа галай патахъ буфет,

Кам къачурбур секинз, хелвет,

Хъваз шарабрин «ширин шуьрбет»

Там къачурбур чун туширни?

Пивойрин гьуьле хьайибур,

«Кавказрин» вацIар хъвайибур,

«Чемергесриз» кьин гайибур,

Зунни вун, бес, туширни?

Мискьивал чахъ хьайид я мус?

ЦIудан балон, чичIекдин кIус,

Хъун тийирди – я намуссуз

Экъуьгъайбур чун туширни?

Ичкид къаймах-гуьл къачурбур,

Червонрилай гъил къачурбур,

Вермутрин гуьгьуьл къачурбур,

Зунни вун, бес, туширни?

Гагь сада-сад кIула хкьаз,

Аватнавай чун гьи йикъаз,

Къахрагъайбур цлар кьаз-кьаз,

Бес, зунни вун, туширни?

Кьвед  дашмишиз рекье жедай,

Пуд къусмишиз йикье жедай,

Сад Керем хьиз кIеве жедай,

Лагь, бес, ибур чун туширни?

Чир тахьайбур зимбил-базар,

Ктканвай чак гьихьтин азар,

Чан ичкидин рекье гьарзар

Авурбур, бес, чун туширни?

Хъун авайниз тийиз энгел,

Тушир сергьят вадра вишел

Са тахсирни квачир тIишел

Хирерайбур чун туширни?

Тахкурла чи мажиб гъиле,

Тун тавурбур папа кIвале,

Ахвагъайла тирди тевле

Акурбур бес, чун туширни?

Ара-ара куьчед юкьвал,

Дарда гьатиз мукьвал-мукьвал,

Каш чIугвайбур квачир кIус квал,

Бес, зунни вун туширни?

ТIамадаваз хъуьрерайбур,

Ажузбурал хирерайбур,

Калавайра йиферайбур,

Я дустар бес, чун туширни?

Вад-вад гъетер цана къене,

Хутуна пуд гъетрен гъиле.

Вытрезвителдин гегьенш кIвале

Йиферайбур, бес, чун туширни?

Сад больницад гъенерава,

Сад милицад гъилерава,

Сад а дуьньяд кIвалерава,

За терг хъувур кивер ава,

Бес, ибур, лагь, чун туширни?

 

*  *  *

Етим Эминан 160 йис тамам хьуниз

Мублагь Ялцугъар, баркаван чилер,

Вафалу дагъвид гъвечIи, дар кIвале,

Вил ахъайнай куьне алемдихъ еке,

Хва хана, Эмин-камалда Ариф!

КIуь, цуру уьмуьр дадмишай етим,

На руьгь девирдал авуна лигим,

Чи эдебият машгьурай гьаким,

Нагъма алемда хьанвач вун зайиф.

Эмин, ви чIалари эллер къарсурна,

Дердинин къуватди девир зурзурна.

Шииратдин цIу чаз дем гьазурна,

Шадарна вуна эбеди чи синиф!

Перишан уьмуьр фейи заманра,

Гъамари сагъсуз рикIе девраннай,

Бахтсуз зегьметри дувулай чандай,

Ядигарар чаз авуна тесниф!

Гаф авач на ялай агъур шеледиз,

Меслятчи хьана багъри Куьредиз,

Гьахъ гваз кIвалахна уьмуьрлух элдиз,

Набудриз даим дарман хьайи шериф!

Гьам шехьда вахъди, гьам къурмишда дем,

Машгьурайдахъ чи Лезгистан — алем,

Имам Ярагъидин диндал яз мягькем,

Дагъустанда къе ава чи тариф!

Ваъ, кьенвач вун, я рекьинни ийич,

Девирар, девранар жеда са-сад куьч,

Ваз икрам тийир са касни жагъич,

Шииррин хазинадин хан хьайи Вакъиф!

«Лезги газетдин» 2023-йисан 27-нумрадай