К. И. Атакишиева

Зи тIалабун    

Чун Аллагьдин рекье хьурай,

Адан тIвар чи рикIе хьурай,

Чи кьил даим вине хьурай,

Ля илягьа илля Аллагь.

 

Кьисмет тахьуй чаз гьич гьарам,

Уьмуьр жервал чи лап хуррам,

ГьакI хьурай ам мадни давам,

Ля илягьа илля Аллагь.

 

Гунагь крар такIан хьурай,

Чаз чIехи тир иман хьурай,

Диндикай чаз дарман хьурай,

Ля илягьа илля Аллагь.

«Лезги газетдин» 2019-йисан 50-нумрадай