Азим Эминов

Къуват ава чахъ!

 

Багьа я чаз Ватанни къул,

Зайифвалдач, агъуздач кIул,

Кьил хкажай душмандин хур

Ядай къуват ава чахъ!

 

Урусатдин гьар са аскер

Игитар я хуьзвай сенгер,

Миллетчияр — чIулав пехъер

Тергдай къуват ава чахъ!

 

Рейхстагдал яру пайдах

Хкажайбур я чи дамах,

Гитлер хьтин гьар са алчах

Магълубдай къуват ава чахъ!

 

Ватан хуьдай гьар са эркек,

Къагьриманар я чаз герек,

Путин кьиле авай зирек

Армия — къуват ава чахъ!

 

Чаз герек туш дявени къал,

Амма хайи макан патал,

Гьар са душман чрадай цIал

Яракьни къуват ава чахъ!

«Лезги газетдин» 2022-йисан 23-нумрадай.