Адигуьзел Уружев

Кьуьзуьвилин лишанар я

 

Рехи хьайла кьилин чIарар,

ИчIи я сив, амач сарар,

Айиб мийир, эй инсанар,

Кьуьзуьвилин лишанар я.

 

ГалкIиз жеда рахай гафар,

КьатIуз жезвач кьуьдни гатфар,

Гьисаб хъийиз экуь йикъар,

Кьуьзуьвилин лишанар я.

 

Экуь вилер зайиф хьайла,

Жигерризни тади гайла,

Яваш-яваш кIвачер къайла,

Кьуьзуьвилин лишанар я.

 

Бедендихъ такьат тахьайла,

Гъилериз къуват тахьайла,

Вахтарни нубат тахьайла,

Кьуьзуьвилин лишанар я.

 

Нефес чIугваз, яман хьайла,

РикIин кIвалах залан хьайла,

Сугъулвиляй пашман хьайла,

Кьуьзуьвилин лишанар я.

 

Гайидал хьухь, инсан, рази,

Бахт я хьунухь гьар сад кьуьзуь,

Нахушвилер авай бязи —

Кьуьзуьвилин лишанар я.

«Лезги газетдин» 2022-йисан 44-нумрадай.