Шарвилидин Ватанда

21-октябрдиз Ахцегь РДК-дин залда  Да­гъустандин культурадинни чIаларин йи­къаз­ талукь гурлу межлис кьиле тухвана. Мярекатда Азербайжандин меркез Баку шегьерда акъатзавай  “Алам” журналдин кьилин редактор Къурбаналийрин Кемрана, эдебиятдин “Марвар” кIватIал­дин кьил, шаир Гуьлалийрин Эйваза ва адахъ галаз атанвай шаирринни манидаррин дестеди, Ахцегь райадминистрациядин векилри, ял ягъунин Центрадин  гьевескар артистри, чкадин шаиррини манидарри ва,  гьелбетда, тамашачияр яз милли чIалални культурадал рикI алай районэгьлийри иштиракна.

Райондин регьбер Осман Абдулке­римован патай и сувар мубарак авуналди, Азербайжан патай атанвай мугьманар тебрик авуналди, межлис Ахцегь райондин кьилин заместитель Алмас Шуаева ачухна­.

Ада къейд авурвал, ихьтин мярекатри (халкь кьве патал пайнаватIани) — чи чIа­лан, культурадин, руьгьдин садвал хуьз­ва. “Цацарин жугъунрилай элячIна, Лезгистандай — Лезгистандиз, Ватандай — Ватандиз атанвай куьн сагърай, гьуьрметлубур!” — лугьуналди ада межлис давама­рунин везифа райондин культурадин управленидин заведующийдин куьмекчи Абдулкерим Рагьимован ва Къурбаналийрин Кемрананни шаир Гуьлалийрин Эйвазан хиве туна…

Мугьманри рахунрин жигьетдай чпин дилаварвал, устадвал субутна.

— Эпосдин игит Шарвилидин, инкъилабчияр тир Къазимегьамед Агъасиеванни Мукьтадир Айдинбегован, халкьдин зарияр тир Хуьруьг Тагьиранни Къияс Межидован, композитор Эльза Ибрагьимовадинни бажарагълу духтур Къемер Палчаевадин, олимпиадайрин чемпионар — пагьливанар тир Назим Гьуьсейнованни Радик Исаеван, “Дагъустан-Азербайжан” обществодин президент Абдулкъафар Агьмедован ва гзаф маса бажарагърин макан тир Ахцегьиз­ мугьман хьунал чун па­ра шад я, — лагьа­на абуру. Вири аламвийринни марварвийрин тIварарихъай чими саламар агакьарна.

Гаф шаир Зерифа Кьасумовадиз гана. ЧIал квадармир, чан азизбур! — лагьана тагь-ки­маруналди, ада шиирар кIелна:

ТIвар квахьайбур гзаф ава,

Тийижир вич вуж ятIа.

Чидачирда жузуз завай

ЧIал квахьун вуч гуж ятIа.

Пехъни, лекьни-къведни  я къуш,

АтайтIани ваз хъел, хуш.

За кьин кьада, ам лезги туш,

Асландилай ажуз ятIа…

Гьелбетда, мугьманриз куьмек яз, мярекатда Ахцегь райондин Культурадин кIва­лин гьевескар артистрини иштиракна. Музы­кадин милли алатрин ансамблдихъ галаз манидаррин дестедин “Дуствиликай мани”, Фикрет Баширован “Фатима”, Таира Муспагьовадин “Квез-квез” ва маса манияр­ни залдавайбурун руьгь тухардайбур хьана­.

Мани-макьамрин нумрайрин арада Гуьлалийрин  Эйваза вичин шииррин цIара­ралди виридан гуьгьуьлар хкажзавай:

За дагълариз рикIин ифин

Гун тавуна гьикI хъфида?

Ятарикай стIал-стIал

Хъун тавуна гьикI хъфида?

Алахьна гьекь, акъатна каф.

Гъилелайна бахтавар чIаф.

И кукIушра кьве рикIин гаф,

Тун тавуна гьикI хъфида?..

* * *

Дугъри я, вичин вахтунда урусрин бажарагълу шаирар тир Блока, Маяковскийди, Есенина ва масабуру чпин эсерар клубрани майданра ван алаз устадвилелди кIелиз, халкьдиз раиждай. Шаир Эйвазани вичин эсерар, ктабрани журналра чапунихъ галаз санал, халкьдин вилик чинал хъвер алаз вижевайдаказ кIелзава ва и къайдадал жегьил шаирарни желбзава, сагърай вич!

Милли культурадинни чIаларин межлис чпин шиирралди чкадин устадар тир Ахцегь Сулеймана (Сулейманов), Куругъ­ли­ Ферзалиева, Жамила Саидовади, Лга Энвера, чепиви агъсакъал Эльдар Адилхановани чIагурна.

Мярекатдин иштиракчийриз этнограф, “Алам” журналдин мухбир Абир ЭчIехвиди Ахцегьрин къадим ва зурба тарихдикай авур суьгьбетдини хуш таъсир авуна.Эхирдай мугьманри Ахцегьа чпиз ихьтин межлис кьиле тухуз теклифай райондин регьбер Осман Абдулкеримоваз ва иштиракай жемятдиз сагърай лагьана. Милли культурадинни чIаларин межлис, гьакъикъатдани, метлеблуди ва яргъалди рикIел аламукьдайди хьана.

Дашдемир Шерифалиев