Санал хьун чи къуват я

Россиядин Федерациядин Президент хкядай сечкияр жедалди са варз ама. Уьлкведа виринра кьетIендаказ гьазурвилер аквазва. Сечкийрин вилик квай кампания «Санал хьун чи къуват я — Россия патал сес гун» лишандик кваз давамарзава. Президентвиле кандидатри сечкичийрин арада таблигъатдин кIвалах тухузва, абуруз чпин программайрикай, уьлкве патал ийидай менфятлу крарикай, планрикай суьгьбетарзава.

Дагъустан Республикани президентдин сечкийриз гьазур­ жезва. И кардал, ТИК-ди малумат гайивал, мулкарин  сечкий­рин 54 ва участокрин 1862 комиссия машгъул жезва. 17-февралди­лай 7-мартдалди сечкийрин участокрин комиссийрин членри сечкичийриз, «Информ УИК» проектдин сергьятра аваз, уьлкведин кьилин сечкийрикай чир хьана кIанзавай вири малуматар гуда.

Алай вахтунда «Информ УИК» проектдин сергьятра аваз  участокрин комиссийрин членрихъ галаз семинарар кьиле тухузва. И йикъара Дагъустандин государстводин халкьдин майи­шатдин университетда Махачкъаладин сечкидин участок­рин комиссийрин членриз и рекьяй чирвилер гана. Абуру видеодай РФ-дин ЦИК-дин председатель Элла Панфиловадин меслятрихъни яб акална.

Дагъустандин ИК-дин секретарь Саида Халидовади лагьайвал, дагъустанвияр сечкийриз талукь вири месэлайрин гъавурда твадай «обходчикар» гьазур я ва абурухъ галаз тайин кIвалах тухузва. Абурун везифа гьар са сечкичи вичиз авай ихтияррин гъавурда тун, сечкидин кампаниядикай, президентвиле кандидатрикай тамам малуматар гун ва сес гунин мумкинвилерикай чирун я. Са рахунни алач, абуру сечкичийрин суалризни жавабар гуда.

Агьалийрин патав физвай сечкидин комиссийрин членрин хуруйрал тайин лишанар, бейджар жеда.

Виликамаз хабар гуз кIанзава, Дагъустанда электронный жуьреда сесер гузвач. Амма дагъустанвияр патал «Мобильный сечкичи» механизм кардик кутунва. Адан куьмекдалди сечкичи гьина аваз, гьиниз акъатнаваз хьайитIани, адавай гьа чкадин сечкидин участокда сес гуз жеда. Яш тамам хьанвай гьар садаз вичин кIвалени сес гудай ихтияр ава, — эгер инсан сагъсуз яз хьайитIа ва я адахъ кьабулиз жедай маса тайин себеб аватIа.

Къейд авун лазим я хьи, 29-январдилай 11-мартдалди гьар са сечкичидивай сечкийрин юкъуз вич жедай чкадин гьакъиндай арза кхьиз ва вич тайин сиягьда тваз жеда. Им командировкадиз, отпускдиз ва я маса къайгъуйрин гуьгъуьниз физвай инсанар патал регьятвал я. Абурувай 15-16-17-мартдин йикъа­ра са манийвални авачиз, сес гуз жеда. Яшамиш жезвай чкадай патал акъатзавай ксаривай чеб тайин сиягьда тун патал арза чкадин МФЦ-диз гуз жеда.

РД-дин ИК-ди и важиблу месэладин патахъай МФЦ-дин къуллугъчийрихъ галазни курсар тешкилна. Абуруз агьалийрилай арзаяр кьабулдайвал, гьялдайвал ва сечкидин комиссийрал агакьардайвал чирна. Дагъустандин мулкуна сечкичийрилай арзаяр кьабулдай МФЦ-дин 58 центр тешкилнава.

Чеб физвай, жезвай чкайра сес гудайвал сиягьра тун патал арза онлайн жуьреда кIваляйни гуз жеда. Анжах интернетда государстводин ва муниципальный къуллугъар ийидай сад тир порталдин «Россиядин Федерациядин Президентдин сечкияр» разделда регистрация авун герек къведа.

Сечкидин участокра алай аямдин техникани ишлемишзава. 137 участок КОИБ-ралди (сечкидин бюллетенар гьисабдай аппарат) таъминарда. Сечкидин 688 участокда сес гузвай гьалдал видеокамерайри гуьзчивалда. Амай участокрани видеорегистрациядин такьатар ишлемишда.

Къенин делилралди, Дагъустанда 1,7 миллион касдивай сечкийра иштиракиз жеда.

Виринра сечкидин участокар экуьнин сятдин 8-даз ачухда ва абуру нянин сятдин 8-далди кIвалахда. Участокда паспорт ва я ам эвеззавай маса документ къалурайла, бюллетень гуда.

РикIел хкин. Россиядин Федерациядин Президент ругуд йисан муддатда хкязава.

«Санал хьун чи къуват я – Россия патал сес гун» лозунгдин метлеб лап екеди я. Политикри тестикьарзавайвал, Россиядин халкьар сад, тупламиш хьайила, са чIулав къуватдивайни ам зайифариз жедач.

Хийир Эмиров