Сагърай, “Леки”!

Алай йисан юкьвара аялринни жаванрин Ахцегь районда авай реабилитациядин центрадиз Москвада яшамиш жез­вай ватандаш Шихмегьамед Мурсалован теклифдалди мер­гьяматлувилин “Леки” фондунин векилри куьмекар гун хи­ве кьурдакай чна хабар ганай.

“Лекидин” векилар тир Фарман Шайдабегов, Зейнидин Абилов, Сулейман Сулейманов аялрин махсус и центрадиз фена, регьбердихъ, ана авай аялрихъ, шартIарихъ галаз таниш хьанай ва суьгьбетар авурдалай кьулухъ абу­ру чпин патай аялри ишлемишдай мебель ва ДЦП авай аялар къекъвез вердишардай махсус тренажёр гуз чалишмиш жеда лагьанай.

ЦIийи йисан вилик аялринни жаванрин Ахцегь районда авай реабилитациядин центрадив савкьат агакьна. “Лекиди” хиве кьур нубатдин кIвалах кьилиз акъудна, набут аялрик гьевес кутуна. Сагърай чеб! Махсус и центрадин директор Мирвара Мусанабиевади “Лезги газетдин” редакциядиз мергьяматлувилин “Леки” фондуниз сагърай лугьузвай чар ракъурнава. Агъадихъ чна ам гузва.

Дуьнья хъсанвилихъ дегиш жедай, эгер ана хъсан ксар гзаф жез хьайитIа…

Майдин вацра мергьяматлувилин “Леки” фондуниз за чи центрада авай аялриз алакьдай куьмек авунин гьакъиндай талукь тирвал арза авунай.

Гежел вегьин тавуна чкадал фондунин активист Фарман Шайдабегов атана ва аялри ишлемишдай мебель, гзаф терефрин “Гроссан тренажёр” гунин меслят хьанай. Фондуни­ пул кIватIунин серенжем теш­килна. Са куьруь вахтунда регьимлу ксарин куьмекдалди герек кьадар пул кIватI­на. Инвалидрин международный йикъан вилик мергьяматлувилин “Леки” фондуни чи “кье­тIен” бицIекар цIийи 18 кровать, абурун патав жедай тумбочкаяр ва набут жаванриз чарасуз герек “Гроссан тренажёр” пишкешуналди шадарна.

Реабилитациядин центр “На­­ездник”, “Велотренажёр”, “Бе­говая дорожка”, “Тотал Джим”, “Элипсоид” ва маса тренажёрралди таъмин я.

“Гроссан тренажёр” — им цIийи технология, кIвачер, къе­къвез хьун (опорно-двигательный аппарат) къайдадиз хкун патал ам виридалайни герек затI я. Гила чи центрада ийизвай яшайишдинни медицинадин къуллугърин ери кьатIуз жедайвал хкаж жеда.

Мадни гзаф шад хьана, чи пешекарар гъавурда тун ва и тренажёр кардик кутун патал фондунин чалишмишвилер се­беб яз Москвадай Артур Юханович Гросс (соавтор, тренажёр арадал гъанвай Юхан Гроссан хва) атана.

Алай и четин девирда ихьтин регьимлу, мергьяматлу, масадан гьалдикай хабар кьадай, куьмекдин гъил яргъи ийиз­вай ксар хьун, абуру чпин жергеяр мадни къалинарун гьикьван хъсан кIвалах я.

“Леки” фондунин векилар гьа­къикъатдани мергьяматлу, регьимлу, масадаз хъсанвал ийиз кIандай, чIехи рикI авай ксар я. Чна аялринни жаванрин реабилитациядин центрадин ви­ри коллективдин, гьакI­ни Кьиб­­лепатан Дагъустандин аялрин ва абурун диде-бубайрин патай мергьяматлувилин “Леки” фондуниз сагърай лугьуз­ва!

Квехъ мадни еке агал­кьу­нар, фикирдани авачир кукIу­шар муьтIуьгъдай къуватар хьурай! Куьне ийизвай хъса­нвилерин нетижаяр квев агакь хъувурай ва квел уьмуьр­­да анжах куьн хьтин регьимлу ксар дуьшуьш хьурай. Халикьди квез вири мурадар, къастар кьилиз акъуддай къуват гурай! Амин!

Дагъви Шериф