Милли эдебиятдал рикI алаз

И йикъара Ярагъ-Къазмайрин хуьруьн патав гвай ял ядай «Водопад» имаратда яратмишдайбурун «Булах» кIватIалдин векилрин цIийиз акъуднавай «Руьгьдин эверун» ктабдихъ галаз танишаруниз талукь межлис кьиле фена. Адав эгечIдалди, иштиракчийри Советский хуьруьн къекъуьндал алай СтIал Сулейманан памятникдин вилик шикилар яна. Мярекатда ктабда гьатнавай эсеррин авторри, уьмуьр литературадихъ, журналистикадихъ, искусстводихъ галаз алакъалу пешекарри, милли эдебиятдал рикI алай ксари иштиракна. Мярекат «Кьасумхуьр» телеканалдин журналист Мизамудин Магьмудова кьиле тухвана. Ада атанвайбур сад-садахъ галаз танишарна ва гаф  межлисдин тешкилатчи, «Булах» кIватIалдин председатель Гуьлжагьан Мисрихановадиз гана.

— Гьуьрметлбур, куьн акунал зун пара­ шад я, — лагьана ада, рикIик хвешивал ва гъалаба кваз. — Чи кIваталди уьмуьр кечирмишиз ирид йис хьанва. И вахтунда чна «Булахдик» кIватI хьанвайбурун пуд ктаб акъудна. Гьар сефердани авторрин кьадар­ артух хьана. «Руьгьдин эверун» ктабда 22 автордин шииратдин ва прозадин эсерар гьатнава. Географиядикай рахайтIа, амни гегьеншди я. Санкт-Петербург, Москва, Крас­но­ярск, Набережные Челны, КцIар, Баку, Голландия… Гьавиляй къе виридахъ ватан­диз хкведай, чахъ галаз санал и суфрадихъ ацукьдай мумкинвални хьанач. ЯтIани, абуруз чи межлисдикай хабар ава ва абуру чпин патай чаз тебрикарни ракъурна. Сагърай вири.

Чи хуьрера, шегьерра яратмишзавай­ ксар тIимил авач. Вирида чпин эсерар винелни акъудзавач. Бязибурухъ ктабар акъуд­дай мумкинвални авач. Государстводин патайни са акьван амадагвал авач лагьайтIа, жеда. И месэлаяр фикирда кьуна, чи рагьметлу вах Гуьзеля Гьасановади, за ва Нариман Ибрагьимова яратмишдайбурун кIватIал тешкилнай. Чун адаз гьевес авай ва яратмишзавай вири стхаяр, вахар кьабулиз гьазур я.

Ктабдилай ктабдал «Булахдин» векилрин эсерар маналубур, художественный жигьетдай чранвайбур, тамамбур, къарагъар­завай темаяр кIелзавайбурун рикIерик гьевес, юзун кутадайбур жезва. Абуру чпин кьилдин ктабарни экъудзава.

Мярекатдин иштиракчияр цIийи ктаб­рихъ галаз таниш хьана, сада-садаз теб­рикна, талукь месэладикай веревирдер авуна, чпин фикирар лагьана.

Дагъустандин писателрин Союздин лезги секциядин секретарь Максим Алимов: — Зун са кардал мягьтел я: малум тир­вал, яратмишзавайбурун кIватIалар яргъалди амукьзавайди туш. ГьикI лагьайтIа, шаирар­, писателар, гьакI алимарни, интеллигенциядин амай векиларни чпин кьилдин фикир авай, уьмуьрдив эгечIзавай сирлувал гвай, масадан фикир инкариз кIандай ксар я. Куь кIватIал кардик кваз ирид йис я. Аферин ва баркалла!  Мадни са хъсанвал. Куьне кIвалахзава. «Булах» чарарал алай, гьакI тIвар патал арадал гъанвай дес­те туш. Куьне и йисара чпихъ такьатрин ва маса мумкинвилер авачир шаиррин ктабар акъуднава. Са теклиф ава. Ктабдиз вил ягъайла, аквазва хьи, вири авторрин эсерар художественный жигьетдай тамамбур туш. Бязибуруз шиирар туькIуьрунин къайдаяр, кIалубар чизвач. Рифмаяр девлетлубур туш, бязи шиирар кIелдайла, гаф, цIар хазва, яни ритмдин къайдайрал амалнавач. Зун гъавурда акьазва, авторар жуьреба-жуьре чкайра яшамиш жезва, шииратдин теориядикайни абуруз хабар авач. ЯтIани, абурухъ галаз са жуьредин тарсар тухуз хьанайтIа, хъсан тир.

Сардар Абил, лезги писателрин Союздин председатель: — Дугъриданни, чахъ кхьизвай, яни яратмишзавай инсанар пара ава. Абур чи патав къвенни ийизва. Аквазвайвал, гафар шиирдин цIарарин кIалубда тунвай гьар сада вич шаир яз гьисабзава. Месэладин гъавурда тваз эгечIайла, абуруз хъилерни къвезва. Кхьизвай чи ватан­эгьлийрикай, жегьилрикай халис бажарагъ­ авай, шиирдин дад чизвай ва гафарикай­ гъавурда аваз менфят къачузвай ксар жа­гъурун, тайинарун ва абуруз виликди камар къачуз куьмек гун — им лап хъсан кар я. «Руьгьдин эверун» ктабдин авторар саки дигмиш хьанвайбур я лугьуз жеда. Абуруз и кар за мубаракзава.

Къагьриман Ибрагьимов, композитор, журналист, педагог: — И гуьзел межлис тешкилай ва заз теклифай Гуьлжагьан вах, Низам стха (Гуьзеля Гьасановадин уьмуьрдин юлдаш) куьн сагърай. Зи рикIел аламайвал, рагьметлу Гуьзеля ваха «Булах» кIватIал пата-къерехда авай яратмишзавай ватанэгьлияр сад-садаз мукьва авун патал интернетда тешкилнай. Къе адакай илгьамдин пай ганвай жуьреба-жуьре яшарин бажарагълубур санал кIватIдай кIватIал хьанва. Ада вичин сергьятарни гегьеншарзава, жергеяр къалинарзава. Им баркаллу кар я. «Руьгьдин эверун», «Уьмуьр амай кьван», «Дидедин къужах» хьтин ктабрикай чи манидаррини менфят къачунайтIа, мадни хъсан жедай. Ктабра манийриз элкъведай пара вижевай шиирар ава.

Межлисдал милли эдебиятдикай, лезги чIалакай, Аллагьдин патай пай ганвай инсанрикай, абур хуьникай, милли шииратдин дережа хкажуникай, яратмишзавай инсанриз гьукумдин органри куьмекар гуникай чпин фикирар межлисдин тешкилатрикай сад тир Низам Гьасанова, «Куьредин ярар» тешкилатдин кьил Агьмедпаша Агьмедпашаева, педагог, шаир Минаят Муталибовади, Кьурагь райондин культурадин кIвалин директор Кевсер Фейзуллаевади, Мизамудин Магьмудова, ЦIелегуьнрин хуьруьн администрациядин кьил Герман Межведилова лагьана.

Сефибег Гьажибегова, Гуьлжагьан Мисрихановади, Гъулангерек Ибрагьимовади, Минаят Муталибовади,  Тамила Хуршидовади, Марьям Алискеровади чпин шиирар кIелна. Суфрадихъ галайбуру абур капар ягъуналди  кьабулна. Оператор Мегьамед Мегьамедханова мярекат видеодиз къа­чуна.

Эхирдай вирида санал шикилар яна. Гуьзеля Гьасановадин сурал цуьквер эцигна, дуьа кIелна.

Хийир  Эмиров