“Лезги газет” хвена кIанда

Заз кьве келима чи рикI алай “Лезги газетдикай” лугьуз кIанзава. Акуна-такуна цIинин йисни куь­тягь жезва. Зи рикIик къалабулух ква. Исятда гьар са ватанэгьли “Лезги газет” кхьиз гьазур хьана кIанзава, вучиз лагьайтIа хайи халкьди хвейиди руьгьламиш жеда, ада­лай­ четинвилериз, дарвилериз рум гуз алакьда.

Чи багъри газетдихъ гьамиша Дагъустандин амай газетрилай гзаф подписчикар  ава. “Лезги газетди” вичин чинра чи тарихдикай, ацукьун-къарагъуникай, культурадикай, адетрикай датIана руьгьламишдай макъалаяр гузва, тарихдин рекьяй икьван чIавалди малум тушир чинар винел акъудзава.

Газетди чи чIал хуьнуьн рекьяйни зурба кIва­лах тухузва. Чи чIалакай кхьенвай гьикьван макъалаяр акъат­нава! Алай девирда дуьньяда 6000 чIал ава. Абурукай гьар йисуз кьве чIал квахьзава. Гзафбур­ дидед чIалал рахазвач. Къайгъусуз хьайи­тIа, чи чIални ахьтин баладик акатда. “Лезги газет” хайи чIал хуьнин, вилик тухунин жигьетдай печатдин виридалайни зурба орган я.

Газетда чак лувар кутазвай макъалаяр гьикьван ава! Ана чи къагьриманрикай, зурба алимрикай, кIвенкIвечийрикай, машгьур писателрикай макъалаяр гузва. Абуру халкьдик руьгь кутазва. Абурун агалкьунрал чна да­мах­зава! Гьавиляй за лезги халкьдивай чи хайи газет кхьин тIалабзава. Гьикьван четин ятIани, чна чи газет хвена кIанзава. Чун вири четинви­лериз таб гудай, эхдай халкь я. Багъри халкь­дихъ чандин сагъвал, яргъи, бахтлу уьмуьр, зурба агалкьунар хьун зи мурад я!

Фаида Гъаниева,
филологиядин илимрин доктор