Къелемар хци ийин!

Гьуьрметлу газет кIелзавай ва чаз кхьизвай юлда­шар! Гьар мумкинвал хьайивалди, чаз кхьиз­вай­­бур­ гъавурда акьадайвал, чна чIалан эсерар гьикI яратми­шун, гьикI абурун тартибдив эге­чIун, чIалан девлетри­кай, иллаки адан художественный, яни рангламишдай, къиметар гудай, гьиссер къалурдай такьатрив эгечIун лазим ятIа къалурзавай материалар чап­зава­. Месела, “ЛГ”-дин 34-нумрада ганвай “ГьикI кхьин тийин?”­ макъала тамамвилелди гьа месэлайриз талукьди я.

Макъалада авторрин тIварар кьун­ва­чиртIани, абурун эсеррай къачунвай мисалри лезги шииратдин тIебиатдиз жаваб тагузвайди, гьатта гагь-гагь чIал чIур­завайдини къалурнавай. ЯтIани чи гьар йикъан поч­тада аваз жуьреба-жуьре яшарин авторрилай шииррин ва я гьикаятдин къайдада кхьенвай чарар къвезва. ТIебии кар я. Куьне кхьин тавурла, чаз ни кхьида…

Амма чавай а чарар вири газетдин чинрал гъиз жезвач. Яни абуру ху­дожест­венный ва устадвилин дережайрай газетдин истемишунриз жаваб гузвач. Акъудиз­ тахьай чарариз жавабарни рекье твазвач. И кар газетдин эхиримжи чинал къейднава.

И чIавуз, чпин чарар (шиирар) чапнач лугьуз, бейкефвилерни жезва, арза-ферзени, зенгерни къвезва.

Куь гъавурда чун акьазва. Ам­ма газетдин дережа­ хуьниз мажбур тир чи гъавурдани акьун лазим я эхир.

Мад са кар ава: са бязибуру, чпин чир-хчирар, мукьва-кьилияр тебрикиз кIанз, шии­рар рекье твазва. И кар анжах къиметдихъ ийизвайди я. Шикил галаз-500 манат, шикил га­лачиз 400 манат.

Са бязибур чаз ван тахьай тIва­рар — ­ав­торар дуьздал ахкъудиз алахъзава.      Им пис кар туш. Амма абурун яратми­шунриз къимет гудайла шаирвилин ус­тадвиликайни хабар аваз кIанда эхир. “ЦIийи тIвар” ва я “Хъендик кумукьай шаир” яни, тушни лугьун­ акьван регьят месэла туш.

Мад са кар:  гуьгъуьна вадар авай ре­къемар (45, 55, 65, 75) юбилеяр хьиз къейдзавайди туш. Яни а мумкинвал чахъ авач. Хсуси жу­ван патай тебрикиз кIанзавайла, и кар пулдихъ ийизвайди чна лагьанва.

Чна генани тIварар кьазвач, гьикI хьи, ­ча­кай садни бейкеф хьана кIанза­вач. Чи ­девирда пул гвай ксари хсуси чапханайра чпин 4-5-10 ктабни чапдай акъудза­ва. ­Жилдера туна, харайра эцигайла, абур ­ктабриз ухшарни жезва!  Амма вуч устадвал ава­тIа, гьикI кхьизватIа, чIалан хазинадив гьикI эгечIза­ватIа, а те­реф­­рикай ерли фикир­завач. Чавай флан кас зурба ша­ир ва я гьика­ятчи я лугьуз тахьайла, мадни бейкеф жез­ва…­

Куьрелди, и чин чна, хъсан ва я пис талгьана, гьа куьне, чи гьуьрметлубур, ракъурнавай чарарикай туь­кIуьрнава.

Мердали Жалилов

Дамахни я, даяхни

Чи халкьарин гуьзгуь я вун килигдай,

Зунжурар хьиз гаф-гафунихъ гилигдай.

УстIарди хьиз гьар са алат илигдай,

Чна валди дамахзава, чи газет.

 

Къекъвезва вун гьар лезгидин кIвалера,

Аквазва чаз кIелиз гьардан гъилера,

Ви тарифар ийиз халкьдин сивера,

Абулейсан хьанва вун, “Лезги газет”.

 

На дуьньядин хабарар чаз лугьузва,

Лезги чIалан миже на чав вугузва,

Нагьакь квадриз, гьахъ на вилик тухузва,

Лезги халкьдин даях я вун, чи газет.

 

Алпанистан — Лезгистан чи багьа тир,

Агъзур саралд хуьда чна а ви сир,

Гьар гафунихъ мана авай дерин тир,

Гьакьван вун чаз багьа я, “Лезги газет”.

 

Гъетегъ Вадим шад я вун акI акунал,

Вил жеда зи  ракIарай вун хтунал,

Хкаж хьана лап виниз тир тахтунал,

Ишигъ це на лезги чилиз, чи газет.

Вахтар физва

Вахтар физва, бахтар физва,

Чи уьмуьрдин йисар физва.

Вун рикIеваз югъ, йиф талгьуз,­

Зи рагъ авай йикъар физва.

 

Агакьайла кьведан гадни,

Фикирар чи хьанач садни.

Вахт ама чаз, уьмуьр мадни,

Гьайиф лугьуз, вахтар физва.

 

Лацу маргъал яна кьилиз,

Чара жезвач я дердиниз,

Эхиратдин фикир тийиз,

Чи кьведанни бахтар физва.

 

Хьайила ви беден зайиф,

Фейи уьмуьр жеда гьайиф,

Фикир ая, захъди илиф,

Чи ашкъидин вахтар физва.

 

Мад лугьудай гаф амач ваз,

Ви фикирар лагь вуна заз,

Чи дердияр мийир яргъаз,

Яшлувилихъ вахтар физва.

Лай-лайдин ван

Япара (а)ма лайлайдин ван,

Амма диде аквазмач.

Гьикьван дердер эхайтIани,

Вун захъ галаз рахазмач.

 

Ахварайни ван къвезва заз,

Ви лай-лайдин ван, диде.

Дуьнья вири ишезава,

ЧкIай чIавуз чи уьлкве.

 

Ахварайни къарагъдай вун,

Лай-лай ягъиз баладиз.

На дуьньядал тек туна зун,

Югъди-йифди гьарайиз.

 

Диде лугьур а багьа тIвар

РикIин къене хуьзва за.

А четин тир дявед йисар

Къе рикIел хкизва за.

 

Зун паталди гьикьван вуна

Азиятар чIугуна.

Бубавал заз авуна на,

Виляй вегьин тавуна.

 

Къе са чуплах тар хьана зун,

Хилер вири кьуранвай.

Дуьньядал са тIвар хьана зун,

Бахтсуздаказ атанвай.­

Вадим Жамалдинов

Зи хуьр

Лайих хьанвай зияратдин кьисметдиз,

Нур чинавай Сулейманан гуьмбетдин,

Зи азиз хуьр, вун са пIипI я женнетдин,

Гьич садрани вун зи рикIяй акъатдач.

 

Нетижа тир кьакьанвилин гьуьрметдин,

Къени суфра гьар са нямет — суьрсетдин,

Таза якIун шиш-кабаб хупI лезет тир,

ВерцIи тIуьнрин дад зи сивяй акъатдач.

 

Агъсакъалар кIуртар аваз къуьнера,

Пакад йикъан дерди гьялиз кимерал,

Мублагьвилиз къуват гудай мелерал,

Ви кIвалахрин бурж зи хивяйакъатдач.

 

Шикил чIугваз эгечIайтIа Лгарин,

Шикилчидиз кьитвал жеда рангарин.

Къизилар я ина къванер рагарин,

Чи мискIиндиз къамат гайи къешенгдиз.

ХьайитIани Лондондани Парижда,

Виринра за ви назиквал раижда­,

Женнетни заз кIандач авай харижда,

Гьалал ая, ви къужахдиз гьахьда зун.

Лга Энвер