Хатасузвилин къаравулда

4-октябрь — Россиядин МЧС-дин ГО-дин югъ

Чун, вири инсаният, гуьзлемиш тавур, бейхабар, лугьурвал, гьич ри­кIелни алачир вакъиаяр, хаталувилер кьилел атун мумкин тир девирда яшамиш жезва. КьетIен гьаларин вилик пад кьун ва абур арадал атай чIавуз агьалийриз куьмек гун патал чи уьлкведихъ махсус къуллугъ ава: МЧС-дин гражданвилин оборона (ГО). Гьар йисан 4-октябрдиз и къуллугъди пешекарвилин сувар къейдзава. Алатай гьафтеда Россиядин МЧС-дин Дагъустанда авай Кьилин Управленидин начальникдин гражданвилин оборонадин ва агьалияр хуьнин рекьяй заместитель, полковник Муслим Девришбегова «Да­гъустан» РИА-дин конференцийрин залда республикадин СМИ-рин векилрихъ галаз гуьруьш кьиле тухвана. Мугьманди гражданвилин оборона арадал атуникай, адан макьсаддикай, суварин юкъуз кьиле тухун пландик квай серенжемрикайни суьгьбетна,  журналистрин суалриз жавабар гана.

— Агьалияр  хуьнал гьалтайла, сифтегьан махсус подразделение Совет­рин­ Союз арадал атай чIавуз тешкилнай. 1932-йисуз Вирисоюздин МПВО-дин (местная противовоз­душ­ная оборона) къурулуш­диз талукь приказ акъат­на.  1961-йисалай ам СССР­-дин гражданвилин оборонадин­ подразделенидиз элкъуьр­на, 1994-йисуз  — гражданви­лин оборонадин крарин, кьетIен гьаларин ва тIебиат­дин бедбахтвилер арадай­ акъудунин рекьяй минис­терстводиз (РСЧС), — рикIел хкана ада.

Муслим Шарафедино­вича къейд авурвал, тIва­рар дегиш хьанатIани, къенин йикъан РСЧС-дин къурулушдин кьилин везифайрик кьетIен гьаларин вилик пад кьун ва абур арадай акъудун хьиз, важиблу гзаф крар, государстводи вилик эцигзавай маса месэлаярни ква. МЧС-дин къуллугъчийрин кIва­лахда яшайишдин­ объектрин хатасузвал таъминарунин месэладини важиблу чка кьазва. Къе, Украинада дяведин махсус серенжем­ кьиле тухузвайла, месэлайрин важиб­лувал хьиз, абурун кьадарни артух жезва. Малум хьайи­вал, МЧС-дин Дагъус­танда авай Кьилин Управленидин вири къуватар чIуру гьалар арадал атун тавун патал желбнава, кьетIен гьалар арадал атайтIа, кIвалахдив эгечIиз гьазур я.

— РСЧС-дин къуллугъчийрин ве­зифайрик техногенный (промышленностдихъ, техникадихъ галаз алакъалу)­ мусибатрин, тIебиатдин бедбахтвиле­рин (къати ва гужлу гар, залзала, яд акьалтун, тамари цIаяр кьун) чIуру не­ти­жаяр арадай акъудун ква. Къуллугъди мажбуридаказ кьилиз акъудун лазим тир серенжемрик суткадин кьиляй кьилиз, яни йиф-югъ талгьана, кьетIен гьалар арадал къвезвайдакай хабар гузвай гьи жуьредин хьайитIани сигналар ахтармишун ква (яни абур кваз такьуна тун тавун), гьикI хьи, мусибатдин чIуру нетижаяр арадай акъуддалди, адан вилик пад кьун регьят я, — къейдна мугьманди.

Журналистри республикада кьетIен­­ гьалар атайтIа, чахъ чуьнуьх же­дай ­чкаяр (бункерар, подвалар, бом­боубе­жи­ще ва икI мад) авани лагьа­на хабар кьуна. М.Дев­ришбегован жа­ваб­­дай ра­иж хьайивал, чIуру гьа­лар арадал атай чкайрай инсанар ма­­санриз акъу­ду­нин (эва­­куация) тежри­ба­­ди­кай менфят къа­чуз­ва. Мадни мугьмандивай агьа­лийрин хатасузвал таъ­минару­нин­ такьатар­ (ми­­сал­ яз, противогазар) виридаз бес кьадардинбур аватIани хабар кьу­на. Кьадар ада раижнач, амма и рекьяй рикIик секинсузвал кутадай мес­элаяр авачирдахъ инанмишарна.

*  *  *

Къейд. Пешекарвилин суварин йи­къан вилик ва ам къейддай юкъузни вири Россияда, гьа гьисабдай яз чи рес­публикадани гражданвилин оборонадин рекьяй серенжемар кьилиз акъудунин, аварияр хьайибур къутармишунин ва тади гьалда арадай акъудна кIанзавай кIвалахрин менфятлувал, гьакъикъи игьтияжрихъ галаз алакъалу вердишвилер артухарун, гьакI ахтармишун патал тренировка тешкилнавай. Гзаф чкайра виридаз сиренадин ванни хьана. И юкъуз школайра гражданвилин оборонадин темадай ачух тарсарни тухвана. Дагъустандин МЧС-дин Кьилин Управленидин гьаятда тешкилай мярекатни лап итижлуди хьана. Ана чи республикадин къутармишдайбурун къуллугъдихъ авай транспорт къалурна. Мярекатда меркездин мектебра кIелзавай аялрини иштиракна. Адан макьсад агьалияр гражданвилин оборонадихъ ва адан такьатрихъ галаз танишарун  тир.

«Тревогадин» сиренадин ван къуй чаз анжах сувариз талукь яз атурай! Агьалийрин хатасузвал таъ­ми­нарун чпин уьмуьрдин пеше яз хкянавайбурухъни чандин мягькем­ сагъ­вал, хизанра хушбахтлувал хьун чи мурад я.

Рагнеда  Рамалданова