Гужлу лепейрин лувараллаз

8-10-сентябрдин йикъара республикада Дагъустандин халкьдин шаир Расул Гьамзатован 100 йисан юбилейдиз талукьарнавай шад мярекатар кьиле фена.

8-сентябрдин экуьнахъ РД-дин Кьил Сергей Меликова шаирдин тIварунихъ галай проспектда авай Расул Гьамзатован памятникдал цуьквер эцигна. Халкьдин шаир ам хайи юкъуз республикадин Кьили, РФ-дин Президентдин культурадин месэлайрин рекьяй куьмекчи Владимир Толстоя, сенатор Ильяс Умаханова, Россиядин писателрин Союздин председатель Николай Иванова, РД-дин Гьукуматдин членри, депутатри, писателри ва Расул Гьамзатован багърийри рикIел хкана.

Гьамзатован проспектда художест­венный яратмишунрин «Чи Расул» фес­тиваль кардик кутунвай. Ина яратмишдай ва спортдин майданри, ктабрин, шикилрин выставкайри, ярмаркади, халкьдин сеняткарвилин устIаррин майданри ракIарар ачухнавай. Милли майданрин сагьибри мугьманар манийралди ва кьуьлералди къаршиламишна. Сергей Меликова ва федеральный, региондин гьукумдин векилри ва маса мугьманри дагъустанвийрин хуьрекар, ширин­ шейэр­ дадмишна. Абур жаван дагъус­танвийрин — гьавадин пагьливанрин алакьунриз килигна.

Нянрихъ М.Горькийдин тIварунихъ галай урусрин драмтеатрдин чIехи залда  халкьдин шаирдин юбилейдиз талукьарнавай кьилин вакъиайрикай сад тир музыкадинни театрламишнавай литературадин тамаша къалурна.

Залдиз кIватI хьанвай тамашачияр­ Дагъустандин Кьил Сергей Меликова­ хушвилелди тебрикна. «Чи тIвар-ван авай ватанэгьли, Дагъустандин халкьдин шаир Расул Гьамзатович Гьамзатов хайи югъ за квез виридаз тебрикзава. Адан тIвар Дагъустан патал халис ярж я. Яратмишунар лагьайтIа, мармардин памятникрал кхьенва, гзаф кьадар ктабра, инсаниятдин культурада гьатнава», — лагьана региондин Кьили.

Республикадин регьбердин гафаралди, уьлкведин Президент Владимир Путина Расул Гьамзатован 100 йисан юбилей къейддай йис яз малумарайла, и вакъиадиз талукь мярекатар гегьенш ва гужлу лепейрин лувараллаз кьиле физва. Гьамзатован юбилейдикай неинки Россиядин жуьреба-жуьре пипIера ва жемиятдиз, гьакI чи уьлкведилай къецени хабар ава. РикIел хкиз кIанзава, шаирди вичи «зун дуьньядин майданда Дагъустандин векил я» лагьанай.

Сергей Меликова жуьреба-жуьре четинвилер гьалтзавай алай вахтунда Расул Гьамзатован юбилейдиз талукь мярекатар, яратмишдай программаяр тешкилиз куьмек гайи виридаз, гьа гьисабдай яз уьлкведин Президентдиз, Россиядин Гьукуматдиз, РФ-дин культурадин министерстводиз ва маса иштиракчийризни сагърай лагьана. И мярекатри акьалтзавай несилдиз зурба шаир ва адан яратмишунар цIийи терефдихъай ачухиз куьмекзава.

РикIяй къвезвай чими гафар С.Ме­ликова эдебиятдин «Лацу дурнайрин ­йи­къар» фестивалдин иштиракчийризни ла­гьана.

Рахунрилай гуьгъуьниз сегьне Да­гъустандин искусстводин, культурадин, фольклордин, эстрададин устадрин гъиле гьатна.  Абурун гьар са нумра тамашачийри гурлу капар ягъуналди къаршиламишзавай. Залда авайбуруз сегьнедин устадри кIелай шииррай, тамамарай манийрай, кьуьлерай, фольклордин сегьнейрай, шаирдин вилерай хьиз, вири дуьнья акуна лугьуз жеда.

Шад мярекат Расул Гьамзатован руш, Дагъустандин изобразительный искусствойрин музейдин директор, Расул Гьамзатован тIварунихъ галай культура хуьнин рекьяй межрегиональный фондунин президент Салигьат Гьамзатова рахуналди ва ада юбилейдик атанвай виридаз сагърай лугьуналди акьалтIна.

9-сентябрдиз суварин мярекатар Хунзах районда кьиле фена. Шаирдин ватандиз СКФО-дин РФ-да Президентдин махсус векил Юрий Чайка ва РД-дин Кьил Сергей Меликов мугьман хьана. Сифте нубатда абуру ЦIада хуьре авай Гьамзат ЦIадасадин музейдал кьил чIугуна. КIвалин патав Гьамзат ЦIадасадиз ва адан рухвайриз (Россиядин илимрин лайихлу деятель Гьажи ва Россиядин литературадин классик Расул Гьамзатовриз) памятник хкажнава. Мугьманри адал цуьквер эцигна.

Ахпа Сергей Меликова ва Юрий Чайкади Расул Гьамзатован юбилейдихъ галаз алакъалу яз цIийикIа туькIуьр хъувунвай «Лацу дурнаяр» комплексдиз къимет гана.

РикIел хкин, культурадин объект бинедилай ремонт авунин тапшуругъ Да­гъустандин Кьили гайиди тир. Нетижада мемориал мультимедийный лап хъсан комплексдиз элкъвенва. Ана халкьдин шаирдин вири яратмишунрихъ галаз таниш жезва.

И юкъуз Юрий Чайкади ва Сергей­ Меликова районда Дидедиз хкажнавай­ памятник ачухунин мярекатдани ишти­­ракна. Арани хуьре абур Расул Гьам­за­тован тIва­рунихъ галай школа-ин­тер­нат­дин цIийи дараматдиз килигна. 1-сентя­бр­диз ачухай школада 308 аялди­ кIел­за­ва. Юрий Чайкади школадиз пуд телевизор ва къугъвадай приставкаяр багъишна.

Хийир Эмиров