Гъепцегьрин школадин команда – гъалибчи

7-майдиз Махачкъалада, РДЮСШ-дин стадиондал, 2022-2023-йисарин сезондин Дагъустандин школайрин футболдин лигадин (ШФЛ) финал кьиле фена. КIелунин йисан 1-сентябрдилай башламишна, лигада, республикадин 52 муниципалитетрин школайрин 3-8-классра чирвилер къачузвай 250 агъзурдалай виниз аялрин иштираквал аваз, 4 225 къугъун кьиле тухвана.

ШФЛ-да кIвенкIвечи чкаяр кьур командайрив шабагьар Дагъустандин Кьил Сергей Меликова (ам финалдин къугъунризни тамашна) РД-дин физический культурадин ва спортдин министр Сажид Сажидова ва масабуру вахкана. Жаванрин алакьунриз тамашиз атанвайбурун арада Россиядин футболдин ветеранрин Союздин президент Александр Мирзоян, машгьур фут­болистар тир  Владимир Пильгуй, Ринат Да­саев, Александр Панов ва масабурни авай.

Къизгъиндаказ кьиле фейи къугъунрин нетижада гьар са классдин аялрин командайрин арада гъалибчиярни майдандиз акъатна. ИкI, 7-классрин арада Мегьарамд­хуьруьн райондин Гъепцегьрин юкьван школадин команда (тренерар — Тамерлан Таибов ва Равил Мукаилов) гъалиб хьана. Абуруз, гьакI амай классрин арада гъалиб хьайи командайризни кубокар, медалар, грамотаяр ва Россиядин футболдин Союздин патай пишкешар гана. Мадни  Гъепцегьрин командадик кваз къугъвай Амир Нагъ­метуллаев “Виридалайни хъсан къугъ­­вай­ди”, Сулейман Аликберов “Виридалайни хъсан гьужумдайди” номинацийрай шабагьар гуналди къейдна.

Рагнеда Рамалданова