Футбол вилик тухуда

18-сентябрдиз, «Динамо» ва «Алания» командайрин къугъун башламишдалди вилик, Дагъустандин Кьил Сергей Меликова Россияда алишверишдин чIехи компанийрикай сад тир «Магнитдин» (директор — Анна Мелешина) ва Махачкъаладин футболдин «Динамо» клубдин (президент — Гьажи Гьажиев) арада икьрар (ам 2 йисуз къуватда жеда)  кутIунин серенжемда иштиракна.

Компанияди «Динамодин» кьилин ва жегьилрин командайрихъ, гьакIни аялрин школа­дихъ галаз саналди кIва­лахда, клуб вилик тухуниз, гьакIни республикада футбол машгьурунихъ ва сагълам уьмуьр кьиле тухун пропаганда­ авунихъ элкъуьрнавай са­налди тир проектар уьмуьрдиз кечирмишиз куьмекар гуда.

— Къе чна неинки «Динамо» клуб, гьакI санлай Дагъустандин, сифте нубатда аялрин футбол вилик тухунин нубатдин чин ачухзава. Яшайишдин и проектда иштиракунин теклиф кьабулунай «Магнит» компаниядин векилрилай чна разивалзава, — лагьана Дагъустандин Кьили къулар чIугвадай серенжемдал.

Футбол вилик тухунин планрикай рахадайла С.Меликова къейд авурвал, Да­гъустандилай Россиядин футбол виридалайни вилик фенвай регионрикай сад жез алакьда, чкадин школайра вердишвилер къачузвай аялривай чпикай вини дережада аваз — хабар гуз. Дагъустандихъ чIехи планар авайдини алава хъувуна ада, гьатта республикада Вирироссиядин дережадин футболдин центр арадал гъунал къведалди.

— Къир цанвай майданрал дагъустанвийрикай футболдай Россиядин чемпионар тир Михаил Куприянов ва Нарвик Сирхаев, машгьур футболистар тир Будун Будунов, Руслан Агъаларов, Шамил Лахиялов чIехи хьайиди я. Куьне садра фикирдиз гъваш, эгер футбол къугъун патал алай аямдин шартIар арадал гъайитIа, аялрин тренерар гьазурна ва абур цIийи дережадиз акъудайтIа, футбол чIехи къурулуш хьиз, асул дибдилай башламишна вилик тухуз хьайитIа, аялривай гьихьтин зурба кукIушар муьтIуьгъариз алакьдатIа, — къейдна С.Меликова.

Ада «Динамодихъ» авай кьетIен гьисс алакъалу «сирни» ачухна: адан буба, полковник Алим Меликов, военный рекьяй къуллугъдал элячIдалди, и командадик кваз агалкьунралди къугъванай.

Анна Мелешинади «Динамодихъ» галаз амадагвал компанияди республикадин спортдин уьмуьрда сих алакъа аваз иштиракунин эвел кьил тирди къейдна.

— Массовый спорт, сагълам уьмуьрдал машгъул хьун вилик тухунал гьалтайла, маса проектар уьмуьрдиз кечирмишунин мумкинвилеризни килигзава. «Магнитдин» кьиле авай ксари Дагъустанда аялринни жаванрин футбол вилик тухуниз иллаки кьетIен фикир гун ина бажарагълубур булвилелди авайвилихъ галаз алакъалу я. Чавай абуруз, алай аямдин вири истемишунар фикирда кьуналди, къулай шартIар тешкилиз жеда, — раижна ада.

— Чун и жуьредин икьрардихъ галаз­ алакъалу жавабдарвилин гъавурда ава. Гьелбетда, чна умудзава, «Магнитдиз» чахъ галаз саналди кIвалахун кьве йис алатайлани итижлу яз амукьда. И жуьреда кIвалахуни клуб вилик тухунал гьалтайла важиблу кам къачуз ва футбол вини дережадиз акъудиз куьмекда, — къейдна Гьажи Гьажиева.

*  *  *

Гуьгъуьнлай «Динамо» ва «Алания» ко­мандайрин арада кьиле фейи къугъун­ 3:0 гьисабдалди («Динамодин» хийирдиз) акьалтIна. И гъалибвили Къурбан Берды­ева регьбервал гузвай чи коман­дадиз фут­болдай сад лагьай лигадин турнирда 2-цIарцIиз хкаж жедай мумкинвал гана. «Аланиядин» варариз тупар В.Ковачевича,  С.Сердерова ва Э.Касинтуради яна.

Рагнеда Рамалданова