Ахцегьа — шад гьалара

СтIал Сулейманан — 155 йис

Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан

гуьмбет Ахцегьрин 1-нумрадин мектебда ачухна

Ахцегь районда СтIал Сулейманан йис 25-апрелдиз шаирдин юбилейдин ­мярекатрин сергьятра аваз тешкилна­вай­ «Сулейманан гелерай» тIвар алай фо­рум-фестивалдалди ачухна. Мярекат мугь­манар къаршиламишунилай, абур чкадин медениятдин кIвалин гъвечIи залда Сулейманан гужлу къамат ачухарзавай шикилрин выставкадихъ галаз танишарунилай (Лезги драмтеатрдин актёр, Дагъустандин лайихлу артист Агъахан Агъаханова анал шаирдин экуь къаматдал чан гъанвай) ва Ахцегьрин 1-нумрадин СтIал Сулейманан тIварунихъ галай машгьур школадин гьаятда шаирдиз памятник (автор — машгьур скульптор, РФ-дин лайихлу художник Шариф Шагьмарданов) ачухунилай башламишна.

Ахпа кьиле Ахцегь райондин регьбер Абдул-Керим Палчаев авай чIехи дестеди Дагъустандин халкьдин шаир Хуьруьг Тагьиран багъда адан гуьмбетдал цуьквер эцигна. Анал машгьур шаир ва публицист, РД-дин писателрин Союздин лезги секция­дин руководитель, Дагъустандин халкьдин шаир Хуьруьг Тагьиран хва Максим Алимова къейд авурвал, «халкьдин шаирар тир кьве дуст советрин девирдани санал хьана ва гилани санал хьун лишанлу кар я».

Ахцегь районда СтIал Сулейманан йис ачухунин кьилин мярекат медениятдин кIва­лин чIехи залда кьиле фена. Сегьне райондин культурадин управленидин къуллугъчийрин хордин ансамблдин нумрадилай ачухна. Районэгьлиярни мугьманар тебрикунин ва мярекатдин макьсад малумарунин гаф рахайдалай кьулухъ межлис кьиле тухузвай Ахцегь райондин культурадин управленидин начальникдин заместитель Сулейман Сулейманова сифте гаф муниципалитетдин кьил Абдул-Керим Палчаеваз гана.

— Гьуьрметлу районэгьлияр, мугьма­нар!­ Ахцегьа СтIал Сулейманан юбилейдиз талукь яз кьиле физвай сувар за квез рикIин сидкьидай мубаракзава. Сулейман гьакъикъатдани халкьдин зурба шаир тирди вичин вахтунда СССР-дин писателрин 1-съезддал адаз еке къимет гайи Максим Горькийди, Николай Ти­хонова, Пётр Павленкоди тестикьарна. Акьалтзавай несил ватанпересвилин руьгьдаллаз тербияламишунин карда Сулейманан яратмишунрихъ еке метлеб ава, адан шиирри къени гужлуз ванзава, маналувал чи йикъарани квахьнавач, чак ватанпересвилин руьгь кутазва.

Вичин вахтунда Ахцегь райондихъ ва районэгьлийрихъ галазни шаирдин сих ала­къаяр хьайиди малум я. 1937-йисуз кпулар сагъариз Ахцегьрин гьамамрал атай чIавуз Сулейман вичин дуст, Дагъус­тандин халкьдин шаир Хуьруьг Тагьираз­ мугьман хьанай. Ахпа жемятдихъ галаз­ гуьруьш хьана, Ахцегьрин 1-нумрадин школада хъсандиз кIелзавай аялар пионервилиз кьабулнай. Кьилди къачуртIа, ада Имам Асланован гарданда яру галстук тунай. СтIал Сулейманан хийир-дуьадалди лагьайтIа жеда, гележегда а гададикай машгьур алим-педа­гог, шаир, ДАССР-дин лайихлу муаллим ­хьана.

Алай вахтунда 155 йисан юбилейдин мярекатрин сергьятра аваз чна чIехи шаирдин тIварунихъ галай и школа гьич чир техжедайвал михьиз ремонтна, лап хъсандиз тадаракламишзава. Ахцегьрин гуь­не пата СтIал Сулейманан тIварунихъ гал­ай чIехи куьче (адал 650 метр ала) вижевайдаказ аваданлу ийизва: йифен эквер твазва, цин турбаяр  дегишарзава, къир цазва.., — лагьана А.-К.Палчаева.

СтIал Сулейманакай гегьенш суьгь­бет-доклад Дагъустандин халкьдин шаир, СтIал Сулейманан тIварунихъ галай райондин администрациядин культурадин управленидин начальник Майрудин Бабаханова авуна.

Гуьгъуьнлай мярекатдал филология­дин илимрин кандидат, РД-дин лайих­лу­ муаллим, Лезги госмуздрамтеатрдин­ къуллугъчи Азиз Мирзебегов, публицист, зегьметдин ветеран Нариман Гьажиев, Максим Алимов, «Лезги газетдин» кьилин редактордин заместитель Куругъли Ферзалиев (ада шаирдин юбилейдин йисаз талукь яз редакциядин кIва­лахдикай ва Сулейманан тIва­рунихъ тешкилзавай конкурсрикайни мярекатрикай ихтилатна), филологиядин илимрин кандидат, шаир, Ахцегь райондин администрациядин образованидин управлени­дин начальник Халидин Эльдаров (Сулейманан йисаз талукь яз райадминст­рациядин къарардин бинедаллаз махсус план туькIуьрнавайдакай, оргкомитет тайинарнавайдакай ва образованидин идарайра маналу ва итижлу серенжемар кьиле тухузвайдакай лагьана) ва маса юлдашар рахана. Шаирдин 155 йисан юбилей тебрикуналди, абуру ихьтин маналу ва гуьзел мярекат тешкилай Ахцегь райондин кьилевайбуруз, кьилди культурадин управленидин коллективдиз (начальник — Къизтер Гъаниева), сагърай лагьана.

Рахунрин арада залдавайбурун фикирдиз экрандилай шаирди Москвадин съезддал авур рахунар, Калукрин ва Кьа­кIарин хуьрерин мектебра кIелзавай аялри гьазурнавай сегьнеяр гъана.

Тамашачийри РД-дин культурадин лайихлу къуллугъчи Ярагьмед Ярагьмедова, ашукь Къагьира, РД-дин культурадин лайихлу къуллугъчи Таира Муспагьовадини Эмирсултан Бигеева, Сагьибат Гьажиевади, Луткунрин школадин рушарин дестеди тамамарай манияр, Аят Гьамзатовади кIелай «Судуяр» шиир ва Ахцегьрин 1-школадин муаллим Жамиля Гьажиевадин гьилик кваз гьазурнавай рушарин дестедин Сулейманан шиирриз талукьарнавай флешмоб иллаки хушдиз кьабулна.

Дашдемир Шерифалиев