“Вун чи чIалан заргар тир…”

Дагъларин хва, лезги шаир,

Вун чи чIалан заргар тир,

Ачух рикIе михьи хиял

Аваз, вун чи жигер тир…

 

Шихмурад  Агъакеримов

И йикъара Махачкъалада, Р.Гьамзатован тIварунихъ галай милли библиотекада, лезги халкьдин зурба шаир  Алирза  Саидован  экуь къаматдиз бахшнавай гурлу мярекат кьиле фена, ам тешкилайбур Кьиблепатан Дагъустандин же­гьилрин Союз  (регьбер  Равидин  Абдурагьимов)  ва и библиотекадин къуллугъчияр я.  Ина шаирдин­ багърийри, ярар-дустари, милли литературадални медениятдал рикI алай ксари, гьакI студентри, школайра кIелзавай аялри иштиракна. ЧIалан устаддин экуь къаматдиз гьуьрмет авуналди, районрай атанвай ксарни авай: муаллимар тир Фахрудин Насрединов, Ай­на Шалбузова, Марсель Ризаев ва масабур.

Мярекат кьиле тухузвай жегьил­ ша­ир, ДГУ-дин студент Владик Бат­ма­нова гаф гайи ксари — шаирдин руш, Мегьарамдхуьруьн райондин Билбилхуьруьн юкьван школадин муаллим Эминат Саидовади, Р.Гьамзатован тIвару­нихъ галай Милли библиотекадин край чирдай отделдин къуллугъчи Секинат Мусаевади (ада А.Саидован юбилейдиз талукьар­навай чIехи выставкани тешкилнавай), ДГУ-дин профессор Гьажи Гашарова, за­ри ва алим Гьаким Къурбана, “Лезги га­зетдин” литературадин отделдин редактор, шаир Мердали Жалилова, шаир му­кьувай чидай маса ксарини дерин мана, насигьатдин тарсар квай келимаяр лагьана, Алирза Саидован уьмуьрдин лишанлу вакъиаярни, хатIунин кьетIенви­лерни, чеб зурба­ шаирдихъ-ватанпересдихъ га­лаз­ таниш хьайи ва дуствилин алакъаяр аваз акъудай вахтарни рикIел хкана. Гафунин бажарагълу устад инсанвилин къилихар вини дережада эцигай, рикIни, хияларни михьи, жуван миллетдал гзаф рикI алай, гьар са карда куьмек гуз гьазур жу­март инсан хьайидини къейдна.

Эхь, дугъриданни, шаирдилай са куь­руь уьмуьрда (вири 46 йис) вичин­  жанлу гел таз, лезги литературадал, шииратдал, искусстводал ашукь гьар са касдин рикIе чка кьаз алакьна. И кар мярекатдал рахай вирибуру къейд­на­.

Идалайни гъейри, мярекатдал А.Саидован уьмуьрдикай суьгьбетзавай видеороликар къалурна, кIватI хьанвайбуру шаирдин чIала­риз кхьенвай са шумуд манидихъни яб акална. Муаллим А.Шалбузо­вади, ДГУ-дин филфакдин 4-курсунин студентка Майина Ибрагьимовади, Махачкъаладин 39-лицейда кIелза­вай рушари Алирза Саидован шиирар устадвилелди кIелна.

Рагнеда  Рамалданова