Узбекистанда — мугьманвиле

27-майдиз РД-дин Гьукуматдин Председатель Абдулмуслим Абдулмуслимова Урусатдин Президент Владимир Путинанни Узбекистандин кьил Шавкат Мирзиееван регьбервилик кваз Ташкентда кьиле фейи уьлквейрин регионрин Советдин заседанида иштиракна.

Кьилин макьсад Урусатдинни Узбекистандин арада авай амадагвилин алакъаяр мягькемарун тирди къейдна. И мярекатда чи уьлкведин патай иштиракайбурун арада 20 губернатор, министерствойринни ведомствойрин кьилер, гьукумдин органрин, карчивилин, жемиятдин тешкилатрин векилар авай.

Узбекистанда Абдулмуслим Абдулмуслимова са шумуд гуьруьшни кьиле тухвана. Мисал яз, Узбекистандин премьер-министр Абдулла Ариповахъ галаз хьайи гуьруьшдал абуру экономикадин, алишверишдин, медениятдин, илимдин ва яшайишдин маса хилера амадагвилин алакъаяр мягькемардай къарар кьабулна.

Намагандин областдин кьил  Шавкатжон Абдуразакьовахъ галаз кьиле фейи гуьруьшдал А. Абдулмуслимова промышленность вилик тухун патал амадагвилин икьрардал къул чIугуна ва Ш. Абдуразакьоваз сентябрдин вацра, карчивилин международный йикъаз талукьарна, тешкилдай мярекатра иштиракун патал Дагъустандиз теклифна.

Мадни Ташкентда Дагъустандин премьер-министрди РФ-дин хуьруьн майишатдин министр Оксана Лутахъ, РФ-дин Президентдин Администрациядин Руководителдин заместитель Максим Орешкинахъ, Татарстандин кьил Рустам Миннихановахъ ва масабурухъ галаз гуьруьшар кьиле тухвана.

Абурукай гегьеншдиз РД-дин Гьукуматдин сайтдай кIелиз жеда.

Агьмед  Магьмудов