Уьтквем, шагьвилин кам

ДАГЪУСТАН — ЦIИЙИ МЕКТЕБАР

1-сентябрдиз Мегьарамдхуьруьн райондин Приморский хуьре 150 ученикдиз чкаяр авай умуми образованидин школадин цIийи дарамат шадвилин гьалара ачухна.

И мярекатда Мегьарамдхуьруьн райондин кьил Фарид Агьмедова, Кьиблепатан территориальный округда РД-дин Кьилин патай тамам ихтиярар ганвай векил Энрик Муслимова, Дагъустан Республикадин Кьилин советник Мусафенди Велимурадова, инвестор Фридун Шагьпазова, чкадин самоуправленидин органрин, РД-дин МВД-дин векилри, идарайрин ва организацийрин руководителри, школьникри ва педагогри иштиракна.

Шадвилин межлис ачухай райондин кьил Фарид Агьмедова мугьманар теб­рик­на. Ада вичин рахунра алай аямдин истемишунрихъ галаз кьазвай цIийи школа ачухуни акьалтзавай несил вири пата­­­рихъай пайгардаказ вилик тухудай шар­тIар яратмишдай мумкинвал гудайди къейдна.

“Инсанар патал ихьтин важиблу имаратар  хкажай чIавуз чи райондин къаматни хъсан патахъ дегиш жезвайди я. Къе чи вилик чирвилер гунин ери хкажунин везифа акъвазнавай чIавуз школа ишлемишиз вахкун  иллаки важиблу кар я.

ЦIийи школа ачухуни вич дуьзгуьн­даказ кьиле тухунин патахъай Да­гъус­тандин Кьил Рамазан Абдулатипова кIе­вивалза­вай яшайишдин политика ян тагана уьмуьр­диз кечирмишзавайдан патахъай якъиндаказ шагьидвалзава”, — малумарна Фарид Агьмедова. Райондин кьи­ли и важиблу имарат ачухунихъ галаз алакъа авай вири ксариз рикIин сидкьидай сагърай лагьана.

Республикадин Кьилин тIварунихъай кIелзавайбуруз, педагогриз ва диде-бубайриз цIийи школа ачухун мубараку­налди, Кьиблепатан территориальный­ ок­­руг­да РД-дин Кьилин патай тамам ­их­тиярар ганвай векил Энрик Муслимова им неинки  гьа и хуьр патал, гьакI вири республика патални чIехи вакъиа тирди къейдна ва республика яшайишдинни экономикадин жигьетдай вилик тухун ­патал РД-дин Кьили ийизвай чалиш­миш­вилерихъ агалкьун хьунин патахъай шагьидвалзавай мад са мисал тирди алава­ хъувуна. Энрик Муслимова  гъилевай йисуз Дагъус­танда 4 агъзур касдилай ­виниз аялар цIийи школайриз фенвайди, об­разованидин  месэлайриз  республикадин регьберди кьетIен фикир гузвайди къейдна.

КIелзавайбуруз, муаллимриз, диде-бу­байриз, райондин кьилиз ва, гьелбетда, инвестордиз и лишанлу вакъиа РД-дин Кьилин советник Мусафенди Велимурадовани мубаракна. Ада акьалтзавай несилдиз чирвилер ва тербия гунин карда педагогдин кIвалахдихъ гьикьван важиблу метлеб аватIа къейдна.

КIватI хьанвайбурун вилик рахай инвестор Фридун Шагьпазовани школьникрин, диде-бубайрин тIварцIихъ хуш келимаяр лагьана.

Къейд ийин хьи, Приморский хуьре цIийи школа ачухуник Фридун Шагьпазован лайихлу пай ква. “Каспийскстрой” ООО-ди эцигнавай и дарамат (ген.директор Ф.Шагьпазов) алай йисан 1-августдиз инвесторди гьакъисуздаказ Мегьарамдхуьруьн райондин администрациядив вахканай.

Мярекатдал рахай вирибуру кIватI хьанвайбуруз Чирвилерин югъ, мусурманрин Къурбанд сувар мубаракна.

Школа ачухунихъ ва Чирвилерин йикъахъ галаз алакъалу яз аялри хуралай шиирар кIелна, кIелунра еке агалкьунар къазанмишда лагьана гаф гана.

Школа ачухунин лишанлу лент атIу­нин ихтияр Мегьарамдхуьруьн райондин кьил Фарид Агьмедоваз ва мярекатдик атанвай мугьманриз гана. Ахпа цIийи школада сиягьат  тешкилна. Мугьманар кабинетриз, спортзалдиз, пищеблокдиз килигна, классар тадаракламишнавай гьалдихъ галаз таниш хьана.

Мад сеферда къейд хъийин: школадин цIийи дараматди чирвилерин кIвалах кьиле тухузвай идарайривай алай девирда ийизвай вири истемишунриз жаваб гузва. Ина бегьерлудаказ кIвалахун ва кIелун патал лазим тир шартIар яратмишнава.

Чна лагьайтIа, школьникриз ва педагогриз кIелунра, кIвалахда еке агалкьунар хьун алхишзава.

 

«Лезги газет»