Учебникралди бес кьадарда таъминарда

Алай йисан 8-июндиз Махачкъалада Дагъустандин образованидин ва илимдин министерстводи ва «Просвещение» издательство» АО-ди республикадин школаяр патал учебникралди таъминарунин жигьетдай къарар кутIунна. И юкъуз лазим документрал РД-дин образованидин ва илимдин министр Шагьабас Шагьова ва винидихъ тIвар кьунвай АО-дин исполнительный директор Михаил Кожевникова къулар эцигна. Мярекатдал министерстводин къуллугъчийри, меркездин мектебрин директорри, журналистри иштиракна.

Мярекат ачухай Ш.Шагьова мукьвара Санкт-Петербургда кьиле фейи экономикадин форумдин сергьятра аваз Дагъустандин Кьил Р.Абдулатипова ва «Просвещение» издательство» АО-дин президент Владимир Узуна республикада образованидин ери хкажунин ва ам вилик тухунин рекьяй къарардал къул чIугурди рикIел хкана. Кьилди къачуртIа, республика лазим кьадарда аваз, яни мектебра кьитвал ва учебникар бес тахьунихъ галаз алакъалу тир четин месеэла арадай акъудиз жедайвал, учебникралди таъминарда, республикадин вилик  лагьайтIа, учебникар маса къачур пул пуд йисан вахтунда вахкунин везифа ква.

И къарардихъ Дагъустан патал еке менфят  авайди министрди вичин рахунра давам хъувуна. Адан гафарай малум хьайивал, алай вахтунда республикадин школаяр учебникралди таъминвал 40 процентдилай са жизви артух я. И кардихъ галаз алакъалу тир четин месэлаяр арадай акъудун патал хсуси такьатар жагъурунин рекьерихъни са акьван хийир хьанач. Къенин юкъуз «Просвещение» издательстводи теклифнавай проект им республика патал еке куьмек я.

Вичин нубатдай яз, Михаил Кожевникова алай йисан 2-июндиз кьиле фейи экономикадин форумдал Дагъустандинни «Просвещение» компаниядин арада къулар чIугур къарарди, гьам муаллимар гьазурунал, гьамни пешекарвилин педагогвилин чирвилер гунин кIвадахдин къуват гунал гьалтайлани, гьам бедендинни сагъламвилин рекьяй мумкинвилер сергьятламишнавай аялрихъ, гьамни чпин бажарагъвал екеди тир аялрихъ галазни кIвалахунин рекьяйни еке мумкинвилер ачухзава. Михаил Юрьевич Дагъустанда учебникар бес тахьунихъ галаз алакъалу четин месэладин терефрикайни рахана. Чеб республикадиз куьмек гуз гьазур тирди, алай йисуз республикадин вири школайрив лазим вири учебникар агакьадайдахъ инанмишарна.лизим атайтIа, методикадин пособийралди таъминарун хиве кьуна.

Мярекатдал рахай Махачкъаладин 13-нумрадин гимназиядин директор Муминат Муртазаевади, Махачкъаладин образованидин Управленидин начальник Тагьир Мансурова «Просвещение» издательстводин яргъал йисарин кIвалахдилай разивал къалурна, М.Муртазаевади са жерге теклифарни гана.

Рагнеда Рамалданова