Тебрикдай кар я

Хайи чIал хуьнин месэлайрив Ахцегь райондани тешкиллудаказ эгечIун шад жедай кар я. ИкI, райондин образованидин уп­равленидин кьил, филологиядин илимрин кандидат Халидин Эльдарован гафаралди, лезги чIал хуьнин ва вилик тухунин кIвалах муниципалитетда махсус пландин бинедаллаз кьиле тухузва. Кьилди къачуртIа, а планда хайи чIалаз талукьарнавай мярекатар районда гьар вацра тешкилун къейднава.

22-февралдиз Ахцегьрин 3-нумрадин юкьван мектебда «Хайи чIалан виридалайни хъсан муаллим-2024» конкурсдин муниципалитетдин дережада аваз кьиле фейи паюнин нетижаяр кьуна. Мярекатда райондин кьил Абдул-Керим Палчаева, Халидин Эльдарова, мектебрин директорри, муаллимри иштиракна. А.-К.Палчаева вичин рахунра хайи чIал чирунихъ гьикьван еке метлеб ва акьалтзавай несилриз лезги чIал чирунин карда муаллимрин хиве гьихьтин еке жавабдарвал аватIа къейдна.

Халидин Эльдарова хабар гайивал, хайи чIалан виридалайни хъсан муаллим хкягъун патал конкурс Ахцегь районда цIи сифте яз ихьтин деражада аваз тешкилнавай. Акъа­жунрин нетижада 1-чка — Ахцегьрин 1-нумрадин мектебдин муаллим Умхан Мисиевади, 2-чка — Ахцегьрин 3-нумрадин мектебдин муаллим Туькезбан Гьажиевади ва 3-чка Кьурукаларин мектебдин муаллим Эсли Эль­даровадини Ахцегьрин 2-нумрадин мектебдин муаллим ФатIимат Сутаевади кьуна.

Конкурсда иштиракай вири муаллимриз — грамотаярни савкьатар, гъалибчидизни кIвен­кIвечи чкаяр кьурбуруз алава яз пулдин пишкешарни гана: 1-чкадай — 50, 2-чкадай — 30 ва 3-чкадай (гьар садаз) 10 агъзур манат. Къейд ийин хьи, пулдин такьатар А.-К.Палчаевани мергьяматлувилин «Содействие и помощь» фондуни чара авунвай.

Гьакъикъатдани, зегьмет къейд авуни, руьгь, ашкъи кутадай серенжемар кьабулуни хъсан нетижаярни гуда. Ахцегь райондани хайи чIалан месэлайрив къайгъударвилелди эгечIун тебрикдай кар я!

Чи  мухбир