Тебрик

За Ватандин ЧIехи дяведин, зегьметдин фронтдин ветеранриз, вири дагъус­танвийриз чIехи сувар — Гъалибвилин югъ мубаракзава!

Чи гзаф миллетрин векилрикай ибарат уьлкведин армиядинни флотдин, далу патан зегьметчийрин игитвилин чалишмишвилерин нетижада фашистрин Германия тамамвилелди кукIварайдалай, Ватандин ЧIехи дяве гъалибвилелди  акьалтIарайдалай инихъ 72 йис алатнава.

Гъалибвилихъ фейи рехъ четинди хьана, инсаниятдиз малум дявейрикай виридалайни гзаф ивияр экъичайди хьайи и дяведи сан-гьисаб авачир кьван бедбахтвилер арадал гъана, ам чи Ватандин тарихдин виридалайни муси­батдин, гьа са вахтунда жанлу чинрикай садаз элкъвена. Ватандин ЧIехи дяведин йисара багъри Ватан хуьн патал къарагъай халкьдин руьгьдин мягькемвал, ватанпересвал, викIегьвал ва къагьриманвал кьетIен къуватдалди ачух хьана.

Фашизмдин винел чIехи Гъалибвал къазанмишуник Дагъустандин баркаллу рухвайрини рушари чпин лайихлу пай кутунал чна гьахълудаказ дамахзава. 180 агъзур касдилай виниз дагъустанвийри Ватандин ЧIехи дяведин фронтра викIегьвилелди женг чIугуна, абурукай гьар кьвед лагьайда чи уьлкведин аслу туширвал патал чан гана. Аскервилин кьегьалвал ва дирибашвал къалурунай 62 дагъустанви Советрин Союздин Игитвилин ва Россиядин Федерациядин Игитвилин виниз тир тIварцIиз лайихлу хьана, 7 касдикай Баркалладин вири пуд дережадинни ордендин сагьибар хьана, цIуд агъзурралди дагъустанвийриз женгинин орденарни медалар гана.

ЧIехи несилрин адетар чи Ватан хуьзвайбурун гилан несилди агалкьунралди давамарзава. Аскервилин устадвал хкажуналди, цIийи яракьар ва техника ишлемишиз чируналди, Россиядин Федерациядин Яракьлу Къуватри Сириядин Араб Республикада международный терроризмдихъ галаз женг чIугунин жигьетдай чпин вилик уьлкведин руководстводи эцигнавай везифаяр кьилиз акъудзава. Гьа и вахтунда чпихъ чешнелу гьазурвилер авайди ва дирибашвал къалурзава.

Дагъустанвийри чпин бубайрин ва чIехи бубайрин кьегьалвилер, дериндай гьуьрмет авуналди, рикIел хуьзва. Чун чIехи несилрин вилик буржлу яз ама, ветеранрин патахъай гьар йикъан къайгъударвал авун, абурун дердийриз фикир гун патал мумкин тир вири чараяр акун — им чи тIем акакьдай кар я.  Акьалтзавай несил, чпин чанарин гьайиф татана, Ватандин азадвал ва аслу туширвал хвейибуруз дериндай гьуьрмет авунин руьгьдаллаз тербияламишун чи пак везифа я.

Чна, дагъустанвийри, вири уьлкведихъ галаз санал Россиядин Федерациядин Президент В.В.Путинан регьбервилик кваз ЧIехи Россиядин къудратлувал мягькемарун  ва гьуьндуьрвал хкажун патал кIвалахзава.

Заз вири дагъустанвийрихъ сагъламвал, ислягьвал ва хушбахтвал хьана кIанзава.

 

     Дагъустан Республикадин Кьил                                                 Р.Абдулатипов