Ша, чна чи арада гьуьрмет хуьн

Дагъустанда къадим девиррилай инихъ гьар жуьре миллетрин халкьар, гьар жуьре динрин векилар меслятдалди, гьуьрметлудаказ яшамиш жезва. Вири Россияда, гьатта дуьньядани кваз, Дагъустандин ва Кавказдин халкьар арада гьуьрмет аваз яшамиш хьун чешне яз къалуриз жеда. Гьа са вахтунда, чна, дагъустанвийри, бубайрилай атанвай дуствилин и хъсан адет хвена кIанда. Ша, чун жуван хуьруьнвийрихъ, халкьдихъ галаз дуствилин алакъаяр хуьз, маса халкьарин ва динрин векилрихъ галаз къуьн-къуьне аваз яшамиш жен ва амайбурни и кардал желбин.

Чи корр.