Пуд ханни са бег

Алиханни, Велиханни, Ярумханни, Асланбег къуьн-къуьне, гъил-гъиле авай  кIеви дустар тир. Танишри абуруз “пуд ханни са бег” лугьудай.

Базардин йикъара, санал ацукь­на, пел-пеле туна, гъиле гьатай ич­ки, шараб хъваз, чпин тарифар тавуна, абуруз кьарай къведачир.

Райондин столовойдин са пи­пIе абуруз кьилди столни авай.

ТIуьн-хъун къачуз духандихъ фидайла, абуру чпи-чеб кIеве твадачир. Кьудани, гъилер жибинра туна, кIватIалнавай кепек — шагьи са­нал вегьедай.

РикIерикни беденрик шарабдин фул кваз, абуру гьич садрани недайдаз артух темягь ийидачир. Сифте тухдалди хъвадайди къачудай, ахпани — амай затIар.

Гьамиша хьиз, и гъилерани абуру булдиз хъвадайди къачуна, недайдаз лап кьенятна.

Гьар садаз — буханкадин са тике фу, виридаз — кьве чичIек ва кьве баллон чехир къачуна, абур чпин столдихъ фена.

Ивидин ранг алай къайи чехир еке стаканра цаз, тостар лугьуз, ван къведайвал галукьариз, хъваз­вай.

Фан тикедихъайни чичIекдин кIусарихъай ни чIугваз, чехир уьдмишай дустарин арада эхирдай къал акъатна.

Баллондин кIане тIимил амайди акуна, Ярумхана, гъиле авай истикан хкажна, галукьарна, хъвана. Фан кIусуниз кIас яна, чичIек­дин са тикени къачуна.

И агьвалат акур ва вичиз мадни хъваз кIамай Асланбега адан сив яна хьиз, гьарайна: — Вун иниз нез атанвайди яни, хъваз?!

КIаник квай куьгьне табуреткани галаз Ярумхан столдихъай чилел ярх хьана. Ам къарагъарзавай  дустарни кIватIи-кIватIаш хьана. Столовойда векъи уьфтеринни хъуьруьнрин саваш гьатна…

Ичкибаз дустар яргъалди къа­къатна. Амма са юкъуз абур мад кьудни санал духандихъ физвай. Пуд ханни са бег…

Рамазан Велибегов