Къацу аждагьандин йис 

Цин ЧIулав Къуьрен 2023-йис акуна-такуна акъатна. Къацу Тарцин Аждагьандин йис къвезва. Зодиакдин майданра махарик квай тек сад тир, вичихъ тай авачир и гьайван Азиядин халкьарин (Китай, Индонезия…) арада руьгьдин, акьуллувилин ярж я. Къацу Тарцин Аждагьандикай рахайтIа, ам къанажагълувилелди, акьуллувилелди, ислягьвилелди тафаватлу жезва.

РагъэкъечIдай патан гороскопдин делилралди, чан алай вири тIе­би­ат вад такьатдикай – чиликай, кIа­расдикай, цIу­кай, металлдикай ва цикай ибарат я.  Гьар са такьат-къуват Ракъинин планетайрин къурулушдихъ галаз ала­къалу я. ЦIай – Марс, тар – Юпитер, яд – Меркурий, чил – Сатурн, металл Венера я. Китайдин зодиакдин къурулушдин гьар са гьайвандихъ гьам хъсан ва гьам пис къуватар ава.

Вацран календардин бинедаллаз,­ цIийи йис 1-январдиз ваъ, 21-январдилай гуьгъуьниз ЦIийи варз экъе­чIай вахтунилай башламишзава­. Рагъ­экъечIдай патан уьлквейрин хал­кьарин адетдалди, ЦIийи йис 2024-йисан 10-февралдиз алукьда. Гьа и чIавуз – Цин ЧIулав Къуьр Къацу Тарцин Аждагьанди эвезда.

Китайдин халкьдин гьисабралди, аждагьанди инсанриз агалкьунар гъида. Ам асуллувилин, гужунин, вири ихтиярар хьунин лишанни я. Къацу Аждагьандин йис 60 йисалай садра къвезва. Эхиримжи сеферда ам 1964-йисуз атанай. Гьар вахтунда адаз вичихъ галаз кьадай тIварар гана. 2012-йисуз  – Вили Цин Аждагьан, 2000-йисуз – Лацу Металлдин Аждагьан, 1988-йисуз – Хъипи Чилин Аждагьан, 1976-йисуз – Яру ЦIун Аждагьан.

Аждагьан лап къуватлу, зурба гьайван-лишан яз гьисабзава. Вилик вахтара къуват, ихтияр хьун, дамахлувал фикирда кьуна, аждагьандихъ вири алем вичин гъилик кутадай такьат авайдай кьазвай. Амма гьакъикъатда масакIа тир. И зодиакдик акатзавай векилриз адетрал амал тавун, туьнтвал, ажугъвал хас тир. Ихьтин къилихарни кар вилик тухуниз зиян гузвайбур я.

Алукьзавай йисан лишан, чна винидихъ лагьайвал, тар я. Идак пара манаярни ква. Гьар са касдин вилик еке мумкинвилер ачух жезва. Тарци гьикI винелди ялзаватIа, гьар са касдини гьа жуьреда виликди еримишун герек я. Гьар са кар гъиле кьадайла, анжах дуьз, къени рехъ хкяна кIанда. ДатIана рикIел хуьн лазим я: тарциз бегьемвилелди къуллугъ тавуртIа, ам кьурада. Гьавиляй гьар сада вичин гьакъиндай къайгъу чIугун герек я.

Экспертри, астрологри лугьузвайвал, Къацу Тарцин Аждагьандин йисуз чеб чпихъ инанмиш, дуьзгуьн макьсадар вилик эцигдай бажарагъ авай инсанар агалкьунри гуьзетда. Шаклувилерикай, кичIевилерикай, метIер зурзадай гьалдикай азад хьайитIа, мадни хъсан я. Акатайвал, чинал хъурхъ алукIна, кар авунихъни нетижа жедач. Гьар са кар тамамардалди вилик дуьзгуьн, туькIвей план гьазурунихъ еке метлеб жеда.

Китайдин гороскопдиз килигайтIа, Гьамбардин Кьифрен, Маймундин, КIекрен йисара хайибурухъ агалкьунрихъ еримишдай мумкинвилер гзаф жеда. Рангунин парталар алукIунилайни гзаф крар аслу я. Китайвияр къизилдин, гимишдин, яру, лацу, рагъул рангарин парталар алукIуни уьмуьрда хъсан нетижайрал гъидайдахъ кIевелай инанмиш я.

Адет тирвал, итимри яру шалварар, пенжекар алукIзавайди туш. ЯтIани, экспертри меслятзавайвал, ЦIийи йисуз яру, мичIи яру ва я къизилдин, хъипи рангунин парталар алукIун хъсан лишан я. Винел патан парталар тахьайтIани, яру перемдикай, галстукдикай, гуьлуьтрикай менфят къачуз жеда.

Яру ранг са артух хуш авачтIа, къацу рангунин партал хкягъайтIа, пис туш. Къацу рангунихъ хейлин къушма таварни ава эхир. Абурукай кIандайди ишлемишиз, бедендал къацу таварин жуьреба-жуьре парталар, безекар алукIиз жеда.

ЦIийи йисан вилик кIвал безетмишунихъ галаз алакъалу шартIарни ава. Сифте нубатда кIарасдихъ галаз алакъалу шейэр эцигна кIанзава кIвале. Мисал яз, декоративный гъвечIи тарар, кIарасдин игрушкаяр, тамарин шикилар чIугунвай картинаяр. Аждагьандин шикилар алай игрушкаяр, хъуьцуьганар, календарар, яргъанар, пледар, бокалар, салфеткаяр, хуьрекдин къапар, тIурар эцигунни хъсан яз гьисабзава.

Аждагьандин йисан суфра къурмишунихъни кьетIенвилер ава. Къацу Аждагьан регьимлу авун патал суфрадал жуьреба-жуьре дад хъсанардай, хуш туьнтвал авай шейэр, серг, кудай истивут, сенжефил, михекар, анис кутунвай хуьрекар эцигун теклифзава. Аждагьандин рикI алай няметрик балугъ, гьуьлуьн суьретар акатзава. ЦIийи йисан мугьманриз суфрадал гьа и шейэрикай гьазурнавай хуьрекар эцигайтIа, хъсан яз гьисабзава. Вечрен якIукай хуьрекар авун теклифзавач. ЦIийи йисан суфрадал жуьреба-жуьре хуьрекар булдиз хьун хъсан яз гьисабзава. Аждагьан суфрадал анжах ички хьуниз акси я.

Столдал экIязавай суфрадиз талукь истемишунарни ава. Ам лацу ва я яру рангунинди хьана кIанда. Стол шемералди, иер салфеткайралди, лентералди безетмишунни къалурзава. Суфрадал агъа кIан цIикьвед хуьрек хьун лазим я лугьуда. Чебни — гъвечIи къапара аваз.

ТIуьнив сифте нубатда шурвадилай эгечIун хъсан я. Ахпа яваш-яваш маса хуьрекрин дад аквадайвал. Суфрадал чарасуздаказ дуьгуьдин хуьрекни, пичIекарни хьана кIанда. Емишрикай рахайтIа, абурни анжах «къизилдин» рангунинбур – партахалар, мандаринар, хурмаяр.

ЦIийи йисуз багърийриз, дустариз, чирхчирриз парталар, безекар, кIвалин къулайвал арадал гъидай  шейэр багъишун теклифзава. Абурухъ галаз сад хьиз, гуьгьуьл ачухардай, машгъулардай, сейрдай мярекатриз теклифайитIа, мадни хъсан я.

Дуьньядин вири халкьарин арада къацу­ ранг хъсан крарихъ (секинвал, цIийивал, вилик­ фин, кIвачел ахкьалтун, мурад кьилиз акъатун) галаз алакъалу ийизва. Гьаниз килигна чна Къацу Тарцин Аждагьандин йисузни хъсан крар гзаф хьун гуьзетзава. Мисал яз, аялар гзаф хун, яргъалди хъелзавайбур туькIуьн хъувун, агьваллувал хкаж хьун, экономика гужлу хьун…

Гьа икI, чна Къацу Аждагьандин йисаз камар къачузва. Аждагьанар вафалубур, мягькем хизанар арадал гъизвайбур, яргъалди яшамиш жедайбур, къуватлубур, акьуллубур я лугьуда. Къуй алукьзавай ЦIийи йис ислягьди, гьар са кас патал хъсанди, хийирлуди, сагъламди ва агалкьунринди хьурай!

Нариман Ибрагьимов