Институтдин 60 йисан тарих

Дагъустанви физикри дуь­нья­дин гзаф пипIера зегьмет чIуг­вазва. Амма Дагъустанда физи­кадин школа гьикI арадал ата­натIа, илимдин и хел гьикI ви­лик­ фенатIа гзафбуруз малум туш. Гьа са вахтунда цIи РАН-дин ДНЦ-дин Физикадин институтдин 60 йис тамам хьанва.

СССР-дин Илимрин академиядин член-корреспондент, Азербайжан ССР-дин академик, СССР-дин Илимрин академиядин Дагъустандин филиалдин Президиумдин председатель  Ха­­бибулла  Ибрагьимович  Амир­ханован чалишмишвилерин нетижада Дагъларин уьлкведа физикадин илим вилик физ эгечIай 1950-йисуз ада Дагъустандин фи­­­зикадин школадин би­не эцигна­.

Гьа и йисуз ада СССР-дин Илимрин академиядин Да­гъус­танда авай филиалда сифте яз фи­зикадин лаборатория кардик кутуна ва кьилени республикада физикадинни математикадин илимрин эвелимжи кандидатрикай сад тир М.А.Кажлаев та­йи­нарна. И лабораториядин кIва­лах полупроводникрин физикадай, гьакI­ни теплофизикадай ва геофизикадай ахтармишунар тухуникай ибарат  тир. 1955-йисуз ла­боратория отделдиз элкъуьрна. Дагъларин уьл­­кведа цIийиз виликди тухузвай физикадин хиле, кьилди къа­чур­тIа, лабораторияда, гуь­гъуьн­лай отделда ДГУ ва ДГПИ акьал­тIар­навай жегьил пешекарри зегьмет чIугвазвай. Яваш-яваш абурун жергеяр уьлкведин маса регионрай атай маш­­гьур пешекарри ахцIурна.  Ме­­­села, Советрин уьлкведин илимрин академиядин Ленинграддин физикадинни техникадин институтдай ракъурай машгьур алим-физик В.П.Жузеди ина кIва­­лах­на. Илимрин кандидатар —  С.Б.­­Брандт, И.Г.Гурвич, меркез­ди­н вузар акьалтIарай И.М. Цидильковский (гележегда РАН-дин академик), Э.В. Матизен, Р.И. Баширов, А.М. Керимов ва масабур Да­гъустандиз ракъурнай.  Абурун ахтармишунрин сифте нетижаяр уьлкведин тIвар-ван авай журналра чапнай. Жегьил коллективди вичин кIвалах башламишай гьа  сифте йисара чIехи премиярни къачуна.

1957-йисуз герек вири тадаракралдини таъмин тир физикадин отдел физикадин институтдиз элкъуьрна. Анин директорвиле Хабибулла Амирханов тайинарна. 1986-йисалди адан регьбервилик кваз институтдин кIва­лах мадни хъсан къайдада, тартибда гьатна, майдандиз цIийи-цIийи ахтармишунар акъудзавай, дагъустанви физикрикай уьлкведа хабар хьана. Сад лагьай директордин тIварунихъ гележегда и институт яна. ЦIи республикада адан 110 йисаз талукь мярекатар гегьеншдиз кьиле фена.

1988-йисалай Хабибулла Амирханован рехъ РАН-дин член-корреспондент Ибрагьимхан Камилович Камилова давамарна, 2014-йисалай физикадин Институтдиз РАН-дин член-корреспондент Акай Къурбанович Муртазаева регьбервал гузва.

Институтдин кIвалах анжах теплофизикадихъ, полупроводникрин физикадихъ ва геофи­зи­ка­­дихъ галаз алакъалу девирда ахтармишунар кьиле тухун патал са жерге тадаракар, установкаяр туь­кIуьрнавай. Бязибурукай уьлкведин гзаф пипIера къени менфят къачузма. Теплофизикадин хиле машгьур адиабатический “Амирахнован калориметрдин” куьмекдалди еке температура, давление авай шар­тIара газрин ва жими шейэрин калорический ва термический лишанар ахтармишзава.

Геофизикадикай рахайтIа, дагъдин минералрин жинсерин гьа­къикъи яшар тайинарунин ме­тод, Чилин деринра кьиле физвай тепловой процессар ахтармишунин макьсаддалди туь­кIуьрнавай хъиткьеррин теплометр  къейдиз жеда.

Магнитдин ва электричестводин къуватлу импульсар арадал гъун патал Дагъустандин физикадин институтди СССР-да сифте яз установкаяр кардик кутуна. Жими азот ва гелий арадал гъун патал криогенный станциярни сифте ина туькIуьрна. Азот жими авунин станция Россиядин и пата къени авайди анжах сад я.

Геотермиядихъ, геологиядихъ, дагъдин жинсерин яшар чи­рунихъ, сейсмологиядихъ галаз алакъалу яз кьиле тухузвай ахтармишунар СССР-дин Илимрин академиядин Дагъустандин филиалдин геологиядин ин­сти­тут арадал атунин себебни хьана­.

Дагъустандин физикри арадал гъайи гзаф шейэр, ахтармишунрин методар къенин юкъузни уьлкведин гзаф пипIера ишлемишзава. Месела, институтда арадал гъайи технологиядай Рос­сияда сифте яз Тула шегьер­да хъенчIин мишенрин зурба завод эцигнава. Термоэлектрический ва ракъинин къуватдикай менфят къачунин технологияр генани итижлубур я.

Фазовый переходрин физикадин ва элкъвена кьунвай конденсированный гьаларин хиле ахтармишунар тухунай Россияда Дагъустандин институтдин тIвар акъатнава. И хиле институтдин кIвалахар дуьньядин гзаф пипIера кьиле фейи илимдин конференцийрал сейли хьана, къецепатан журналра чапна. Гьавиляй къе ина вич Россиядин Федерацияда машгьур хьанвай илимдин школа арадал атанва.

Вири и йисара институтда хъсан пешекаррин гьуьрметлу коллективди кIвалахзавай. Къе лагьайтIа, РАН-дин 2 член-корреспондентди, илимрин 17 докторди, 49 кандидатди гьакъисагъвилелди зегьмет чIуг­вазва. Абурун арада РФ-дин ва РД-дин илимдин лайихлу деятелар, республикадин лайихлу изобретателар, РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин гьуьрметдин грамотайрин ва маса тIва­рарин­ни шабагьрин сагьибар ава.

Коллективда авай жегьил пешекаррини чпин агалкьунар къалурзава. Бажарагълу жегьил алимрин — чи ватандашрин арада физикадинни математикадин илимрин доктор Заур Алисултанов, физикадинни математикадин илимрин кандидат Мегьамедзагьир Бадиев ва масабурни ава. Заур Алисултанов 2016-йисуз РД-дин Кьилин, 2017-йисуз Россиядин Президентдин  грантар патал конкурсрин гъалибчини я.

Институт арадал гъайидалай кьулухъ адан къурулуш мукьвал-мукьвал дегиш, девирдин ис­темишунрив кьурвал цIийи жезва. Девирди истемишзавай лабораторияр арадал къвезва.

Алай вахтунда физикадихъ, информациядин системайрихъ ва бя­зи маса илимрихъ галаз сих ала­къада авай цIийи технологияр гзаф ишлемишзава. Гьелбетда, а цIийивилер арадал гъунни герек я эхир. Гьаниз килигна Да­гъустан­дин физикадин институтди жегьил­ пешекарар гьазуруниз, абурун кIва­лахриз иллаки еке фикир гузва. Институтдин патав ас­пиран­ту­ра­ тешкилнава. Докторвилин ва кандидатвилин тIва­рар къачун патал ина Даггосуниверситетдихъ галаз саналди тир диссертацийрин советни ава. ДГУ-дин физикадин факультетда 2001-йисалай “Магнетизм и физика фазовых переходов” тIвар алай кафедра ачухнава, махсус лаборатория кар­дик кутунва. Идалай гъейри, Институт Махачкъала шегьердин 8-нумрадин физикадинни техникадин лицейдин учредитель ва куратор я.

РАН-дин Дагъустандин илимдин центрадин Х.И.Амирханован тIва­рунихъ галай физикадин институтди, девирдин бязи четинвилеризни килиг тавуна,  дурумлудаказ кIвалахзава…

Дагъви Шериф