Гатфарин призыв давам жезва

Гатфарин призывдин сергьятра аваз и йикъара Ахцегь, Рутул ва Докъузпара районрин военный комиссариатдай са десте жегьилар Россиядин армиядин жергейриз фена. Идакай чаз «Голос Эренлара» изданиди хабар гана.

Ахцегьа комиссариатдин гьаятда аскерар шад гьалара рекье тунин мяре­катда военный комиссар Рафик Мегьамедова, хуьрерин кьилери, аскервилиз физвайбурун багърийри ва масабуру иштиракна.

Р.Мегьамедова абуруз­, аскервилин буржидиз эхирдалди вафалу яз амукьуналди, ла­йихлудаказ къуллугъ кьилиз акъудун алхишна. «Армиядин къуллугъди жегьилдиз халисан ватанперес жез куьмекзава. За умуд кутазва, куьне аскервилин везифаяр баркаллувилелди, кьегьалвилелди тамамарда. Квехъ чандин мягькемвал, къуллугъда агалкьунар хьурай!» — лагьана военный комиссарди.

*  *  *

СтIал Сулейманан райондайни 12 жегьилдикай ибарат нубатдин десте аскервилиз рекье туна.

Чкадин администрациядин пресс-къуллугъди хабар гузвайвал, жегьилар республикадин хкягъунин пунктуниз рекье тун патал райондин военкоматдин вилик мярекат кьиле фейи вахтунда ватанпересвилинни дамахдин руьгь акатдай гьиссер арадал къвезвай.

Алхишдин, руьгь хкажунин гафар лугьуналди, жегьил аскерар райондин администрациядин кьилин заместитель Лациз Оружева, военный комиссариатдин къуллугъчийри, жемиятдин векилри, дустарини багърийри рекье туна.

Л.Оружевани военный комиссар Р.Женетова гележегдин аскеррив военный билетар вахкана. Къейдзавайвал, гатфарин призыв башламишайдалай инихъ СтIал Сулейманан райондай Россиядин армиядин жергейриз 70 жегьил фенва.

«Лезги газет»