Эскендаран агалкьун

Къизилюрт шегьерда 2000-2003 -йисара дидедиз хьайи гадайрин ва рушарин арада дзюдодай Дагъустан Республикадин кIвен­кIве­чивал патал акъажунар кьиле фена. Майдандиз республикадин шегьеррайни районрай атанвай 500-далай виниз спортсменар экъечIна. Абурун арада бажарагълу тренер, дуьньядин чемпион Рамазан Къурбанован гъилик вердишвилер къачузвай 6 спортсменни авай. Абурукай Эскендар Ибрагьимова 81 килограммдин заланвиляй 3-чка кьуна. Ам буьруьнждин медалдиз, РД-дин физический культурадин ва  спортдин министерстводин, дзюдодай республикадин Федерациядин грамотайриз лайихлу хьана.

Турнирдин амай призеррихъ галаз санал Э.Ибрагьимова алай йисан сентябрдин вацра Нальчик шегьерда кьиле фидай Россиядин Кьиблепатан зонадин акъажунра иштиракда.

Алава хъийиз кIанзава хьи, Эскендар Кьасумхуьрел кардик квай 3-нумрадин ДЮСШ-да дзюдодални самбодал машгъул жез 5 йис я. И йисара ада Кьасумхуьрел, Дербентда, Мегьарамдхуьре кьиле тухвай Дагъустандин Кьиблепатан зонадин акъажунра са шумудра приздин чкаяр кьуна.

Алатай йисуз школьникрин арада РД-дин кIвенкIвечивал патал тухвай акъажунрани Эскендара 2-чка кьунай.

Лена Саидова