Дидед чIал гьикI хуьда?

И мукьвара Ахцегь телестудияда лезги чIал хуьнин, и карда важиблу серенжемрикай сад тир лезги изданияр ( “Лезги газет”, “ЦIийи дуьнья”, “Самур”, “Кард” журналар…) кхьинин месэладиз талукьарна, “Элкъвей столдихъ” суьгьбет кьиле фена. Мярекатда райондин общественный палатадин председатель Али Исмаилова, РФ-дин журналистринни писателрин союзрин член, РД-дин культурадин лайихлу работник  Абдулрашид Рашидова, школайра лезги чIалан ва литературадин тарсар гунин рекьяй РУО-дин пешекар Сейфедин Гуьлметова ва “ЦIийи дуьнья” газетдин редактор, РД-дин культурадин лайихлу работник Дашдемир Шерифалиева иштиракна.

Суьгьбет Ахцегь телевиденидин (АТВ) редактор  Таира  Муспагьовади  ачухна ва кьилени тухвана. Агъадихъ а суьгьбетдин иштиракчийрин фикирар куьрелди куь вилик гъизва.

Али  Исмаилов:

— Дидеди баладиз “заз мама лагь, чан” лугьуз, аялрин бахчайра мярекатарни къу­гъунар урус чIалал тухуз, шегьерра яшамиш жезвай чи багърийрин рикIелай дидед чIал алатиз, “куьз герек я заз “ЦIийи дуьнья”, “Лезги газет”, герек  малуматар телевизордай жагъизва» лугьудай ксар акурла, хиве кьан, жуваз регъуь жеда. Дидед чIалаз гьуьрмет тийизвайбурувай, жуван чIалал акъатзавай га­зет-журнал кхьиникай кьил къа­къуд­завайбурувай, якъин, хайи ди­де-бубадиз, халкьдизни лазим къай­дада гьуьрметиз жедач. Ахь­тин­ кас ватанперес туш. Нагагь чна чи девирда аялриз дидед чIал чир тийиз, ам зайифарайтIа, несилри чаз и кар багъишдач. Гьавиляй и азардин вилик пад кьадай тади серенжемар кьабулна кIанзава.

Абдулрашид  Рашидов:

— Лезги чIал дуьньяда лап къадим ва дев­летлу чIаларикай сад я. Чи баркаллу бубайри тарихдин агъзур ­йисарин къене гьар жуьре чапхун­чийрихъ галаз дявейрин шартIара милли чIал, меденият хвена, чав агакьарна. Къе чпи-чеб лезгияр яз гьисабзавай парабуруз дидед чIа­лал рахаз, кIелиз-кхьиз чизвач. Къе чIал зайиф хьунин тахсиркарар чун я: лезги мярекатра чун урусдал ­рахазва; школайра лезги тарсар ­тIи­мил я ва гьабурни са тIвар паталди тухузва; дидед чIалал кхьизвай газетарни ктабар кIелзавач ва икI мад. Тажубдин кар я, бязибуру дидед чIа­лал рахун гьатта савадсузвилин, меденисузвилин лишан яз гьи­сабзава. Урус чIал къе “телемультикрайни” аялриз  чир жезва, дидед чIал я квахьзавайди. Лезги чил, халкь, чIал — ибур сад-садахъ галаз­ сих алакъада авай гафар-фикирар чаз багьа хьун ва абур хуьн герек я. Лезги газет, журнал кхьин ва кIе­лун абур хуьнин гужлу алатрикай я. Гьавиляй за вири лезгийриз лезги изданияр кхьин, кIелун теклифзава. Гьар са хизанда абур аялрин ви­лера акьаз хьайила, кIел тавур­тIани, чеб лезгияр тирди, лезги чIа­лал газет-журнал, ктаб авайди аквада…

Сейфедин  Гуьлметов:

— Аял кье­пIинамаз, дана епинамаз вердишарна кIанда. Виликрай дидеди аялдиз лай-лаяр ядай, бадеди ва чIе­хи бубади махарни хкетар ахъай­дай. Гила “культурный мамайри” балайриз хурун нек хгузмач. Лезги чIал бегенмиш тахьана, абуруз гьатта къецепатан уьлквейрин чIаларни хъсандиз чизва. Нетижада школадиз аялар дидед чIал саки чин тийиз, яни гьазур тушиз къвезва. Анани сифтегьан классра гьафтеда дидед чIалан 2-3 сятда дуьздаказ я кIелиз, я кхьиз чириз жедач. Ажеб я, хъсан муаллим хьана­, ам литературадин чIалал рахаз, аялдиз дидед чIалан дад чириз хьайи­тIа. Иллаки Ахцегь нугъатдин аялриз лезги литературадин чIал, къецепатан уьлквейрин чIал хьиз, четиндиз чир жезва. ЧIехи классра мадни чIехи четинвилерал расалмиш жезва: пешекар муаллимар кьит я; учебникар, методлитература, аквадай пособияр авач. Школадин администрация лезги чIаланни литературадин тарсариз кьвед лагьай дережадинбуруз хьиз килигиз, абур гьа рекьин пешекарар тушир муаллимрив вугузва. ГьакIа­ни тIи­мил авай лезги тарсар ЕГЭ-диз гьазурвал аквазвай вахтуниз эл­къуьр­зава ва икI мад. ИкI дидед чIал, хайи халкь, ватан кIанариз жедани?!

Дашдемир  Шерифалиев:  

— ЧIал квахьун — им халкь квахьун хьтин бедбахтвал я. Гьелбетда, мукьва девирра лезги чIал квахьдач. Амма адаз гьуьрмет тавуни (бязибуруз дидед чIалал рахаз ре­гъуь я, ишлемиш тийизвайвиляй адал рикIевай фикир ачухариз жезвач…), къариблухдиз акъатнавай парабурун рикIелай ам алатуни ва ихьтин вижесуз маса лишанрини  чIал зайифарзава. И месэлади хайи чIалан ва халкьдин къадир авай вирибурук къурху кутазва.

Эхирдай халкьдиз эвериз кIан­зава: гьуьрметлубур, чIал хуьнин бине хизан я. КIвале, лезгийрин арада дидед чIалал рахух, лезги газет­, ктаб къачу, кIела! Идакди куьне чи халкь, адан къадим тарих ва культура хуьзва.

Дашдемир Шерифалиев