Чирвилер — зурба къуват

Махачкъала

Махачкъаладин “Ак-гёль” микрорайонда 804 ученикдиз чка авай алай аямдин вири истемишунрив кьунвай цIийи школа ачухуниз талукьарнавай шад мярекатда Дагъустан Республикадин Гьукуматдин Председатель Абдусамад Гьамидова, Махачкъала шегьердин кьил Муса Мусаева, РД-дин Халкьдин Собранидин Комитетдин председателдин заместитель Марина Котенкоди ва гзаф масабуру иштиракна.

Мярекат ачухдайла А.Гьамидова му­аллимриз,  аялриз  ва  абурун  диде-бубайриз Чирвилерин югъ ва Къурбанд сувар мубаракунихъ галаз сад хьиз, Дагъустанда гьар йисуз Чирвилерин йикъан вилик цIийи школаяр ачухун хъсан адетдиз элкъвен­вайди, чирвилер къачун-им пакадин йи­къахъ инанмишвал, уьмуьрда агалкьунар ва абадвал хьун патал куьлег тирди къейдна. А.Гьа­мидова школадиз вичин патай сав­кьат яз интер­активный доска ва ктабар къачун патал шагьадатнама гана. Идалай гъейри, ада школа эцигай “Дагестанстройэс” ООО-дин къуллугъчийрив РД-дин Гьукуматдин гьуьр­метдин грамотаяр вахкана. Премьер-ми­нистрди ва мэрди объект эцигунихъ ва ам ишлемишиз вахкунихъ галаз алакъалу тир кIва­лахар вахтунда ва тамамдаказ кьилиз акъудай вири ксариз чухса­гъул малумарна.

Гуьгъуьнлай шад мярекатдал рахай Марина Котенкоди, школадин директор Ибрагьим Байсонгурова, школадин диде-бубайрин комитетдин векил Д.Кулизанова ва масабуруни сувар мубаракна, республикада эхиримжи са шумуд йисуз образованидин хиле кьиле тухванвай еке кIвалахдикай, гьа гьисабдай яз эцигна ишлемишиз вахканвай объекрикай  лагьана.

Школадин цIийи дарамат ачухун ли­шан­ламишзавай яру лент  А.Гьамидова, М.Му­­саева, И.Байсонгурова атIана. Багьа мугьманар патал пуд мертебадикай ибарат тир цIийи дараматда сиягьат кьиле тухвана, аялри партайрихъ чпин чкаяр кьуна. Ина тешкил­на­вай къулай шартIарилай вири рази яз амукьна.

Махачкъаладин  59-нумрадин школа кьве сеферда Советрин Союздин Игит, авиациядин генерал-майор Андриян Николаеван тIварунихъ гала.

Рагнеда Рамалданова

Дербент

Дербент шегьердин кьиляй-кьилиз ремонтнавай 18-нумрадин школадин  ракlарар шад гьалара ачухна.

КIелунин цIийи йисан вилик ам лап вижевай гьалдиз хкайди, шегьердиз ихьтин зурба савкьат авурди 1983-йисуз гьа и школа акьал­тlарай, Дагъустандин патай РФ-дин Федеральный Собранидин Федерациядин Советдин член Сулейман Керимов я.

Шадвилерик Сулейман Керимован уьмуьр­дин юлдаш Фируза Керимовади, РД-дин образованидин ва илимдин министр Шагьабас Шагьова, Дербент шегьердин мэр Малик Баглиева ва масабуру иштиракна.

Тамамвилелди цlийи хъувунвай школа ачухунин яру лент Ф.Керимовади, Ш.Шагьова ва М.Баглиева атlана.

Кlватl хьанвайбурун вилик рахай Фируза Керимовади виридаз кlелунин цlийи йис мубаракна.

— Гила и гуьзел школада куьн патал цlийи гьиссеривни чирвилерив ацlанвай цlийи уьмуьр башламиш жеда. Чи Дагъустандиз вини дережадин чирвилер авай пешекарар герек я. Фад -геж, куьне куь уьмуьрдин рехъ хкядай югъ алукьда. Ам гьихьтинди жедатlа, куь кьисметни гьадалай аслу я. И школа акьал­тIарай Сулейман Керимов квез чешне я. Куьн куь кlвалив гьикl эгечlзаватlа, куь школани гьакl хуьх. За квез къастунал кlеви­вал ва зегьметдал рикl хьун алхишзава, — ла­гьана Ф.Керимовади.

Ш.Шагьова, М.Баглиева къадим Дербентдиз ихьтин багьа савкьат авунай вири ше­гьерэгьлийрин патай  Сулейман Керимоваз ва суварик иштиракиз атай  адан уьмуьрдин юлдашдиз сагърай лагьана.

Школадин виликан дараматдикай амайди анжах цлар я. Ина вири цlийибуралди эвезнава: экверин, чими авунин, целди таъминарунин ва канализациядин къурулушар. Школада авай кьван вири классар, кабинетар, химиядин, биологиядин ва физикадин лабораторияр, компьютеррин кьве класс тамамвилелди цlийи авунва, цlийи мебель, техника эцигнава. Медпункт, спортзал, актовый зал ва столовая тамамвилелди ремонтнава ва лазим тадаракралди таъминарнава. Баркалла кьегьал лезги хциз!

Къагьриман Ибрагьимов

Ахцегь район

Районда 19 школади, школадилай виликан образованидин 5 ва алава образованидин 7 идаради Чирвилерин юкъуз ракIарар ахъайна, чеб кIелунин цIийи йисаз гьазур тирди малумарна. Районда 500 аял 1-классдиз фена.

Ахцегь райондин кьил Осман Абдулкеримова, райсобранидин председатель Абдул-Керим Палчаева, образованидин управленидин начальник Алмас Гьажиева ва са жерге идарайрин векилри Чирвилерин йикъаз­ талукь яз Калукрин хуьре кьиле фейи мярекатда иштиракна.

О.Абдулкеримова муаллимриз ва аялриз кIелунин цIийи йис мубаракна.

— Образованидин хиле дуьз эцигай хан­дакIди девлетлу бегьердалди шадарда. Къе уьлкведа образование сад лагьай чкадал ала ва чаз  чпин кар чидай са­вадлу пешекаррин патахъай игьтияж ава, — къейдна райондин регьберди аялриз хъсан меслятар къалуруналди.

Инал гьакIни Калукрин хуьруьн поселенидин кьил Жафер Жалилов, школадин директор Ирада Абдулкеримова, муаллим, ветеран Мавлуьдин Шихрагьимов ва масабур рахана.

Тарсуниз зенг ядалди 1-классдин ученикри таъсирлудаказ шиирар кIелна.

Дашдемир Шерифалиев

Сулейман-Стальский район

Районда Чирвилерин югъ къейдунин мярекатар Эминхуьре эцигна акьалтIарзавай школадин пуд мертебадин дараматдиз килигунилай башламишна. 

Дагъустан  Республикадин  Гьукуматдин Председателдин заместитель, экономи­кадин ва мулкар вилик тухунин рекьяй министр Раюдин Юсуфов, Сулейман-Стальский райондин кьил Нариман Абдулму­талибов,  Да­гъустан  Республикадин  Халкьдин Собранидин депутат Гьамидулагь Ме­гьа­медов ва райондин идарайринни къу­рулушрин векилар цIийи школадин дара­матдал авунвай кIва­лахрихъ галаз таниш хьана. Санлай къачурла, абур эцигунар ­бегьем жезвай тегьердилай рази яз амукьна ва кIвалахар куьтягьун патал такьатар мукьвал  тир  вахтунда  агакьдайди  къейдна.

ЦIийи Макьарин юкьван школадин директор Жасмина Абасовади Чирвилерин югъ мубаракиз атай РД-дин милли политикадин рекьяй министрдин заместитель Арсен Магьмудов, райондин кьил Нариман Абдулмуталибов, депутат ва алим Гьамидулагь Мегьамедов, райондин образованидин управленидин начальник Индира Османова  тебрикна.

— ЦIийи кIелунин йис башламишзава. Санлай къачурла, цIи районда партайрихъ 6000-дав агакьна аялар ацукьда, абурукай 580 аялди школадиз сифте кам къачунва. ЦIийи Макьарин юкьван школадизни 49 аял къе сифте яз атанва, — лагьана райондин кьили ва кIелунин цIийи йис агалкьунринди хьун алхишна.

Арсен Магьмудова кIватI хьанвайбуруз Дагъустан Республикадин Кьил Рамазан Абдулатипован ва вичин патай сувар мубаракна ва министерстводин патай пишкеш яз школадиз ктабар гана.

Тебрикдин келимаяр ЦIийи Макьарин ­хуьруьн поселенидин кьил Асамудин Къазиагьмедова, зегьметдин ветеран Магьсуб Магьмудова, Гьамидулагь Мегьамедова, Индира Османовади лагьана.

11-классдиз атанвай Маржанат Омаровадини Ризван Насрулаева сифте зенг яна, школ­ада цIийи кIелунин йис башламиш хьана.­

Хазран Кьасумов

Кьурагь район

Райондин образованидин вири идарайра Чирвилерин йикъан шад мярекатар райадминистрациядин, идарайрин векилрин иштираквал аваз кьиле фена.

КIирида Чирвилерин йикъаз талукь линейкадал Кьурагь райондин кьил Замир Азизовни алай. Ина школа-интернатдин гьаятда Россиядин ва Дагъустандин пайдахар хкажай­далай, РФ-дин Гимн тамамарайдалай гуь­гъуьниз Замир Азизова школада кIел­завай жегьилриз насигьатар гана.

Чирвилер къачун, гележегда хъсан пешекар хьун, райондин, республикадин, уьлкведин тIвар хкажун — им ватанперес гьар са касдин буржи тирди, хъсан пешекардин патахъай игьтияж гьар са девирда ва гьар сана авайди раижна.

КIелунин цIийи йис мубаракунин, школьникриз тербиядин келимаяр гваз и школадин директор Надир Тагьиров, райондин ветеранрин ва агъсакъалрин Советдин председатель Фахрудин Мирзоев ва масабур рахана.

11-классда кIелзавай Фатима Рагьмановади ва 1- классдин ученица Алина Къаибха­новади лишанлу  сифте зенг яна. Вири школадин дараматдиз гьахьна, аялри классра чпин чкаяр кьуна ва сад лагьай тарс ватанпересвилинди хьана.

Докъузпара район

Адет тирвал, Дакъузпара райондин вири школайрани 1-сентябрдиз талукь шад мярекат кьиле фена.

Чирвилерин югъ мубаракиз Усугъчайдин школадиз Дагъустан Республикадин хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин министр Керимхан Абасов, райондин кьил Абдурагьим Алис­керов, образованидин управленидин начальник Гъвейибег Шагьвеледов ва масабур атана­.

Керимхан Абасова вичин ва республи­кадин Кьил Рамазан Абдулатипован патай усугъчайвийриз ва вири районэгьлийриз Чирвилерин сувар мубаракна.

— КIелунриз гзаф фикир це. КIелунин цIийи йисуз къачудай чирвилер, вердишвилер район, республика ва уьлкве паталди хийирдин кIвалахдин кьил я, — лагьана министрди ва школа патал чарасуз герек шейэр къачун патал шагьадатнама вахкана.

Чин гьазурайди — Дагъви  Шериф