Ал­­­кьвадар Гьасанан тIварцIихъ галай центрадин нубатдин заседание

24-июндиз Махачкъалада Ал­­­кьвадар Гьасанан тIварцIихъ галай медениятдинни мари­фатдин центрадин активдин ну­батдин заседание кьиле фе­на­. Адан кIвалахда ДГУ-дин профес­сор Омар Гьуьсейнова, ДГПУ-дин профессор Шайдабег Мирзоева­, жемиятдинни сиясатдин деятель Мамед Абасова, генерал Шамил Асланова, архитектор Аб­дуллагь Агъабалаева,  юрист За­мир Агъа­ханова, алим Марат Гьуьсейно­ва, центрадин директордин заместителри – Мурад Яралиева­ни Мегьамед-Шафи Хиз­риева, куьмекчийри – Мурад­ Мегьамедкеримовани Тимур Ша­мило­ва, жемиятдин векилри – Вяче­слав Къурбанова, Жамалдин ТIа­жи­бо­ва ва масабуру иштиракна.

Заседание центрадин директор, «Лезги газетдин» кьилин­ редактор Мегьамед Ибрагьимо­ва кьиле тухвана. Ада иштиракчияр веревирд ийизвай месэлайрихъ галаз танишарна­ ва центрадин дарамат эцигу­низ та­лукь проект гьазурна акьал­тIарнавайдакай хабар гана.

Проектдикай гегьеншдиз Мурад Яралиева ихтилатна. Адан гафарай малум хьайивал, центрадин гележегдин дарамат 3 гьавадикай ибарат жеда.

Юрист Замир Агъаханова­ къейд авурвал, эцигунрин кIва­лах­рив эгечIун патал, сифте­ нубатда, дарамат хкаждай чилин участокар центрадин кIва­чихъ ягъунин месэла гьялна акьалтIарна кIанда. Алай вахтунда и жигьетдай тайин тир кIвалахар кьиле тухузва.

Гуьгъуьнлай заседанидин иш­­­тиракчияр Мегьамед-Шафи Хизриева 2023-2024-йисара кьилиз акъуддай центрадин проект­рихъ галаз танишарна. Абурун арада «Олимпиадайрин тренер­рин мектеб», «Кьиблепатан­ Да­гъустандин кьегьалрин Ал­лея»­, «Медени школьникдин кар­­та» ва масабур ава. М.-Ш.Хизриева алава хъувурвал, абурукай бязибур грантар къачун патал федеральный ва региондин дережада аваз тешкилнавай конкурсриз рекье твада.

Заседанидал ДГУ-диз Да­гъус­тандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан тIвар хгунин месэ­лани веревирдна. Мегьамед Иб­ра­гьимова хабар гайивал, РД-дин образованидин ва илимдин министерстводин теклифдалди, и месэладиз талукь яз ФЛНКА-дин тIварцIихъай РФ-дин илимдин ва кьилин образованидин министерстводиз чар рекье тунва. И кардин гьакъиндай чпин фи­кирар Омар Гьуьсейновани Мамед Абасова лагьана. Кьилди­ къачуртIа, О.Гьуьсейнова чар ми­нистерстводилай гъейри, Да­гъустандин Конституциядин суддизни рекье тун хъсан яз гьисабзава. М.Абасова республикадин кьилин вуздиз XX асирдин Гомеран тIвар хгунин теклиф Дагъустандин руководстводин патай хьун герек тирди къейдна.

ГьакIни Шамил Асланова­ центради кьиле тухузвай кIва­лах­дин патахъай вичин фикирар лугьудайла, насигьатчийрин совет арадал гъунин теклиф гана.

*  *  *

Къейд ийин хьи, алай йисан майдин вацра Алкьвадар Гьаса­нан тIварцIихъ галай центрада­ дишегьлийрин совет арадал гъан­вайдакай виликдай газетдай­ хабар ганай. Икьрар хьанвайвал, советдик квайбуру вацра садра гуьруьш кьиле тухузва, кIвалахдин асул рекьер тайинарзава.

ИкI, 22-июндиз Махачкъалада лезги дишегьлий­рин советдин нубатдин гуьруьш кьиле фена. Адан сергьят­ра аваз советдин председатель яз – Пакизат Рагьимханова, адан заместителвилени Шапери Къур­банова хкяна. Гуьгъуьн­лай гуьруьшда иштиракай дишегьлийри советдин кIвалахдиз талукь са шумуд месэла веревирдна. ИкI, августдин вацран эхирра абуру Махачкъала ва Кас­пийск шегьерра лезги чIалан тарсар гузвай муаллимрихъ галаз гуьруьш кьиле тухудайвал я. Сентябрдин вацра лагьайтIа, республикадин вузра кIелзавай лезги студентрихъ галазни кьилдин гуьруьшар тешкилда.

Гуьруьшдал Пакизат Рагьимхановади кар алай мад са месэладикай лагьана. Махачкъала­да лезги халкьдиз талукь мярекатар тухудай чIавуз герек жезвай гьам итимрин, гьамни дишегьлий­рин­ милли парталар гьатза­вач. Ада 10 — итимрин, 10 — дишегь­лий­рин­ пар­талар цунин игьти­яж­ авайди къейдна. И кардиз, адан гафаралди, 100 агъзур манат пул­ акъатзава. И месэлади­кай­ М.Ибрагьимова А.Гьасанан тIвар­­цIихъ галай центрадин засе­данидал ихтилат авуна ва му­м­­кинвал авай стхайривай куьмек гун тIалабна. ДатIана вири халкьдиз талукь крарик вичин пай кутазвай Мамед Абасова парталар цуниз акъатзавай пулдин такьатар вичин хивез къачуна.

Агьмед  Магьмудов