Афгъандин ветеран

Казбек  Манатов  1968-йисан 15-июндиз Мегьарамдхуьре Абдуллагьанни Абидатан хизанда хьана.

ЦIеле­гуьнрин юкьван школа акьал­тIарна, Дербентдин автошкола куьтягьай жегьил армиядин жергейриз тухвана. Новороссийск шегьерда саперар гьа­зурзавай махсус подразделенида ругуд вацран курсар акьалтIарайла, жегьил аскер гвардиядин сержантдин чинда аваз Афгъанистандиз рекье туна.

Абурун часть Кабул шегьерда авай. Ина Казбека саперрин ротадин отделенидин командир яз дяведин 25 гьерекатда иштиракна. Минаяр хкудун патал абурун отряд гзаф шегьерриз ракъурзавай — Файзабад, Кундуз, Кандагар, Прихумри ва масабур. Гьар  женгина вишералди кьейибур, хирер хьайибур жезвай. Душманрин патал алаз женгера гзаф уьлквейрай атанвай  гьакъидихъ кьунвай ксари иштиракзавай.

Казбека, чеб элкъвена хкведайла, 1989-йисан 7-мартдиз хьайи виридалайни къати женг рикIел хкана:

— Душманри Файзабад шегьер кьуд патахъай миналамишнавай. Абурун къаст жезмай кьван гзаф советрин аскерар тергун тир, вучиз лагьайтIа  телефай гьар са аскердай абуруз пулдин пишкеш гузвай. Командованиди  вилик эцигнавай везифа аннамишна, чун минаяр хкудунив эгечIна. Гзафбур хкудна. Моджахедри чаз гуьлле гузвай. И женгина зал залан хер хьана ва са­гъар хъувун патал зун медсанчастуниз рекье туна…

И женгина къалурай викIегьвилерай Казбек Манатоваз СССР-дин Верховный Советдин Президиумдин  Указдалди “Дирибашвиляй” медаль ганай. Ам маршал Жукован, “Интернационалист аскердиз”, “Дяведин ветеран” ва маса медалриз, гзаф кьадар грамотайризни лайихлу хьана.

Интернационалиствилин буржи тамамарна хтай К.Манатов 1989-йисуз Тюмендин областдин Лангепас шегьердиз фена. Ина ада “Икарус” автобусдин шофер яз гьакъисагъвилелди кIва­лах­на, адан зегьмет шегьердин администрацияди грамотайралди къейдна.

2008-йисалай Казбек Манатов хизанни галаз Мегьарамдхуьруьн райондин Советский хуьре яшамиш жезва. Ада алишверишдин хсуси карханадиз регьбервал гузва. Хуьруьн агьалийриз яшайишдинни спортдин месэлайрай куьмекарзава.

Сулейман  Пашаев