Яратмишунин пешейриз – 15 чка

Дагъустандин Р.Гьамзатован тIварунихъ галай госпедуниверситетда «живопись» ва «скульптура» хилерай бюджетдин гьисабдай тир  чкаяр  ачухда. Эхиримжи са шумуд йисан вахтунда и хилерай бюджетдин чкаяр гузвачир, амма гила абурун кьадар 15-даз барабар жеда, хабар гузва «Дагъустан» РИА-ди.

Университетдин  тербияламишунин ва социальный кIвалахдай проректор Руслан­ Гереева къейд авурвал, и вузди  яратмишунин хилерай неинки Дагъустан, гьакI Россия­дин маса регионар патални пешекарар гьазурзава. Ада жегьилар ахлакьдин, руьгьдин жигьетдай тербияламишунин кардик кьетIен пай кутазвай   яратмишунин пешеяр хуьнин ва виликди тухунин важиблувал къейдна.

«Алатай йисара арадал атай бязи четин месэлайри яратмишунрин пешейриз гузвай фикир тIимил хьунал гъун мумкин тир. Амма исятда, вуздин руководителди, гьакIни федеральный ва региондин гьукуматдин органри кьетIен фикир гунин нетижа яз,  гьалар  хъсан патахъ дегиш жезва. Университетди умуд кутазвайвал, икI эгечIуни яратмишунин маса пешеярни, кьилди къачуртIа, «графика», «дизайн» ва са жерге маса хилерни вилик тухунин рекьер ачухда. Художественный ва графикадин,  культурадин ва искусстводин факультетарни активнидаказ вилик тухузва. Зи фикирдалди, и рекьерани чахъ агалкьунар жеда. И карда куьмек гузвай вирибуруз за сагърай лугьузва», — къейдна Р.Гереева.

«Лезги газет»