Гьаж — 2023

Алатай гьафтеда «Дагъустан»­­ РИА-да кьиле фейи пресс-кон­ференцияда Дагъустан Рес­пуб­ликадин милли сиясатдин ва диндин крарин рекьяй министр Энрик Муслимова ва Махачкъаладин «Марва-Тур» офисдин регьбер Булат Къурбанова иштиракна. Дагъустандин СМИ-рин­­­­ векилриз абуру гъилевай йисуз республикадин агьалияр­ гьаждал фена хтун тешкилай гьалдикай суьгьбетна.

— Сифте нубатда са кар къейд ийиз кIанзава: алай йисуз дагъус­танвияр Саудрин Аравиядиз зия­ратдал финин месэла лап виниз тир еридивди тешкилнавай. Рес­публикадин мусурманар Меккадиз, Мединадиз рекье тунин, абуруз анра къулай шартIар тешки­лу­нин, яшайишдин месэлаяр­ гьялунин ва маса крарихъ галаз ала­къалу вири къурулушри жавабдарвилелди кIвалахна, чи агьалийрин патай наразивалдай гьалар арадал гъанач. Куь рикIел ала­матIа, тIугъвалдихъ галаз ала­къалу яз, кьве йисуз чи инсанриз гьаждал фидай мумкинвал хьана­чир, — лагьана Э.Муслимова. — ЦIи Сауд­рин Аравияди дуьньядин саки вири уьл­квейрай са миллион­дилай гзаф ксариз гьаж кьиле ту­худай ихтияр ганвай. Россия­диз­ ганвай квотайрин кьадарни тIи­мил­ди тушир — 25 агъзур касдилай­ артух. Идакай Дагъустандал саки са пай ацалт­на. ЦIи Дагъус­тан­дай Сауд­рин Аравиядиз гьаж­дал 11140 кас фена, хтана. Икьван­ кьадар чкаяр Да­гъустандиз сад­рани гайиди тушир. Россиядин му­сурманар яшамиш жезвай маса­ регион­райни гьаждал са сефердани икьван инсанар фенвач­. И кардини Сауд­рин Аравия­дин­ пачагьлугъдини­ Россиядин гьу­ку­ма­тди мусурман­риз гьихьтин их­ти­барзаватIа къалурзава. Чи ин­са­нар вахтунда чкадал агакьариз­ ва анай хкиз алахъай «Марва-Турдини» вичин кIвалах хъсандиз тешкилна. И карда адахъ хъсан тежриба хьанва.

Мадни къейд ийиз кIанзава,- давамарна ихтилат Э.Муслимова,- са агъзур дагъустанви чи ватанэгьли, сенатор Сулейман Керимован мергьяматлувилин фондунин куьмекдалди фена. Абурукай 200 чка Украинада кьиле тухузвай военный махсус серенжемда телеф хьайибурун диде-бубаяр, багърияр патал чара авунвай.

— Зун Энрик Селимовичан ихтилатрихъ галаз рейсад я, —  малу­марна Булат Къурбанова. — Чаз Са­­удрин Аравиядин пачагьлугъ­дин векилрин патай наразивилин гафарин ван атанач. Гьелбетда, вири месэлаяр регьятдиз алатнач. Россиядиз малумарнавай къада­гъайрин цIай чахъни галукьна. Чун пулунин гьахъ-гьисабар маса уьл­квейрин банкарин куьмекдалди авуниз, зияратчияр маса государствойрин (Ку­вейт, Дубай, Тажикистан) самолётрин куьмекдалди агакьаруниз мажбур хьана.

Журналистри гьаждал финин­ къиметар хейлин хкаж хьунин­ месэладикай хабар кьурла, Б.Къур­банова икI лагьана: «Ина чи тахсир авач. Эгер кьве йис вилик ­Саудрин Аравияди са зияратчидиз ийизвай къуллугърай 300 доллар къачузвайтIа, цIи и рекъем 2000 доллардив агакьна.

Нариман Ибрагьимов