Физикадай акъажунар

И йикъара СтIал Сулейманан районда, Цмур­рин умуми образованидин  мектебдин майдандал, чIехи классра кIелзавай аялрин арада, Россиядин физикадинни математикадин виридалайни жегьил  доктор Заур Алисултановаз  гьуьрмет авунин лишан яз, адан тIвар­цIихъ галаз алакъалу авуна, физикадай  районрин уртах олимпиада кьвед ла­гьай­ сеферда кьиле тухвана.

Олимпиада ачухунин мярекатда СтIал Сулейманан райондин кьил Саид Темирханова, мергьяматлувилин “Иман” фондунин векил  Мурад Ханбалаева, Дагъустандин илимдин центрадин чIехи къуллугъчи Заур Алисултано­ва, райондин образованидин управленидин  начальник Гьуьсейн Шихбабаева, Цмуррин мектебдин директор Сергей Ежо­ва иштиракна. Абуру олимпиададин иштиракчийриз  вири имти­гьанрай лайихлудаказ акъатун ва рикIе авай нетижайрив агакьун алхишна.

Образованидиз талукь тир и мярекат райондин администрацияди “Иман” БФ-дин финансрин куьмекдалди тешкилнавай. Адан макьсад мектебра кIелзавай аялрин итиж илимдинни ахтармишунрин кIвалахдал желб авун, абурун арадай бажарагълубур винел акъу­дун, абур патал лазим тир шартIар арадал гъун, физикадай илимдин чирвилер мек­тебра кIелзавай аялрин арада чукIурун, гьакI­ни  обра­зованидин  хилен идарайри бажарагълу аялрихъ галаз алакъаяр туькIуь­рунин къайдаяр хъсанарун, абур пешекарвилин жигьетдай гьазурунин карда куьмек гун я.

Олимпиадада СтIал Сулейманан, Мегьарамдхуьруьн, Кьурагь, Ахцегь, Докъузпара ва Хив районрай тир 10-11-классра кIелзавай  40  жаванди иштиракна. Оргкомитетдик ва пешекаррикай тир комиссиядик гьакIни ДГУ-дин  пре­подаватель Заур Алисултанов, ДГУ-дин физикадин факультетдин декандин заместитель, физикадинни математикадин илимрин кандидат Гьажимирзе Рагьимханов ва РАН-дин физикадин институтдин илимдин кар алай къуллугъчи, физикадинни математикадин илимрин кандидат Адлер Гьамзатов квай.

Олимпиададин иштиракчийриз ганвай тапшуругъар умуми образованидин программайрин бинедаллаз гьазурнавайбур тир. Акъа­­жун­рин­ нетижайралди, 11-классра кIел­за­вай аялрин­ арада 1- чкадиз Докъузпара райондин Усугъчай­дин СОШ-дин ученик Гуьл­мегьамед Абдура­гьи­мов, 10-классра кIел­за­вайбурун арада — Ме­гьа­рамдхуьруьн райондин ЦIийихуьруьн  СОШ-да кIелзавай Диана Набиева лайихлу хьана.

Пишкешдин чкаяр 11-классрин аялрин арадай Шамил Тагьирова (СтIал Сулейманан райондин ЦIийихуьруьн СОШ) ва Имран Гьашумова (Ахцегьрин 1-нумрадин СОШ) кьуна. 10-классра кIелзавай аялрин арада  пишкешар  Милана Гьамзатовади (Мегьарамдхуьруьн райондин ЦIийихуьруьн  СОШ) ва Мурад Идрисова (СтIал Сулейманан райондин Алкьвадрин СОШ) къачуна.

Олимпиададин гъалибчийриз ва пишкешдин чкаяр кьур аялриз, гьакI абур гьазурай муаллимризни мергьяматлувилин «Иман» фондунин патай  грамотаяр ва пулдин пишкешар гана.

Амина Муслимова