Дербентдани кардик акатнава

5-декабрдиз Дербент шегьердин мэр Малик Баглиев яшайишдин, жегьилрин, эцигунрин программайрин дирекциядин директор Мурад Качукаевахъ галаз гуьруьшмиш хьана.

Шегьердин администрациядин пресс-скъуллугъди “Лезги газетдиз” хабар гайивал, гуьруьшдин вахтунда абуру Дербент­да авай жегьил хизанар яшайишдин кIва­лералди таъминарунин жигьетдай кьабулнавай программа уьмуьрдиз куьчуьрмишуниз талукь месэлаяр веревирдна.

Мурад Качукаеван гафаралди, Да­гъус­танда и программа кардик акатна 10 йис кьван я, амма, гьайиф хьи, Дербентда­ ам уьмуьрдиз куьчуьрмишдай мумкинвал авачиз 7 йис тир. Алай вахтунда ахьтин мумкинвал пайда хьанва ва 2018-йисуз Дербент шегьердин жегьил хизанар яшайишдин кIвалералди таъминариз жеда.

КьетIен дикъет гана кIанзавай делил ам я хьи, уьмуьрдин юлдашрикай садан яшар 35 йисарив агакь тавунвай хизанар жегьилбур яз гьисабзава. И программадин иштиракчи хьун патал, шегьердин администрациядин яшайишдин отделдиз лазим тир документар вугана, нубат кьуна кIанза­ва. Нубатда акъвазнавайдан гьакъиндай махсус справка къачурдалай кьулухъ яшайишдин, жегьилрин, эцигунрин прог­раммайрин дирекциядиз фин лазим я. И чка Гьамидован куьчеда, 49-нумрадин кIва­лера ава (4-корпус). Ина Дербентдин жегьил хизанар тайинарунин ва абуруз субсидияр чара авунин месэлаяр гьялзава.

Лагьана кIанда, программадин сер­гьятра аваз, жегьил хизанар, гьакъи 5 йи­сан вахтунда вахкунин шартI эци­гуналди, яша­йишдин кIва­ле­ралди таъминарзава. Чпин нубатда, хизанри яшайишдин кIва­лерин къиметдин 30 процент пул залук яз гана кIанзава. 30-35 процент федеральный ва республикадин бюджетрай чара ийида. Амукьзавай кьадар 5 йисан вахтунда гьар вацра вахкана кIанда. Программадай чара ийизвай кIвалерин кьадар шегьерэгьлийрин активвилелай аслу я.

Къейд ийин хьи, тамам тушир хизанривайни (тек дидеяр, бубаяр), эгер абурун яшар 35 йисарилай алатнавачтIа, лазим тир документар гьазурна, программада иштиракиз жеда.

Нубатда акъваздай дербентвийривай, кIан хьайитIа, программадин сергьятра аваз, Махачкъаладайни кIвалер маса къачуз жеда.

Са гафуналди, и программади яшайиш­дин кIвалер маса къачудай ниятар авай же­гьил хизанриз аквадай хьтин куьмек гуда.

Агьмед Магьмудов