Аялрин «Ахты» санаторийда

Республикадин аялрин ревмокардиологиядин «Ахты» санаторий РД-да и жуьре­дин лап хъсанди яз гьисабзава. Ахцегь вацIун кудай дарман ятарин чешмейрал — гуьнедик­ гьуьлуьн дережадилай 1100 метр­дин кьакьанда экIя хьанвай ада 1,46 гектардин майдан кьунва. Аялар сагъарун патал ина чими ва кудай дарман ятарилай (сероводород, кремневый кисло­та квай и ятар гидрокарбонатно-хло­рид­но-натриевыйбурук акатзава) ала­ва дагъ­лух гуьзел тIебиатдин, михьи гьавадинни ятарин, кфетлу тIуьнрин, идарадин къенепатан низам-къайдадин шар­тIарни важиб­лу я. Амма кьилинди, гьелбетда, ина — тIебиатдин халис дарманха­нада — аялрин къуллугъда тежрибалу ва къайгъудар медперсонал акъвазнава. Санаторий кьуьд-гад кардик ква. Духтуррин теклифдин ва Минздравдин пулсуз путёвкайрин бинедаллаз иниз талукь тир азарар кваз 5-17 йисарин аялар кьабулзава­.

Тежрибалу кьилин духтур, курортологиядин илимдин институтдин пешекар Жамиля Загьировна Зейналовадин регьбервилик кваз «Ахты» санаторийда аялдин чIехи жезвай бедендин тIебии мумкинвилер ачухарун патал дарманрилайни артух чкадин­ дармандин цикайни кьарадикай ва дагъдин кье­тIен тIебиатдин надир шар­тIарикай хъсан менфят къачузва. Нетижада гъвечIи пациентрин кпулрин, рикIинни дамаррин къурулушдин ва са жерге маса азарар саки кьве гьафтедин вахтунда нетижалудаказ сагъардай мумкинвал жезва.

— Гафаралди ваъ, жуван вилералди акуналди куьн хъсан гъавурда акьада, «Ахты» санаторийдин шартIар Россиядин ва дуьньядин машгьур санаторийринбурулай са куьналдини усал туш. Эхиримжи йисара РД-дин здравоохраненидин министерстводи чун медицинадин алай аямдин истемишунрив кьур багьа тадаракралди таъминарнава, — лугьузва Жамиля Зейналовади. Вичин куьмекчи, идарадин кьилин медсестра Лейла Бабаевадихъ галаз чаз, зазни райондин образованидин Управленидин начальник Халидин Эльдароваз, вири кабинетар къалуриз, тамам экскурсия тешкилна. Малум хьайивал, инаг санлай 15 миллион манатдин къимет авай медтехникадалди тадаракламишнава…

Аялрихъ (республикадин районрайни шегьеррай атанвай абур 32 кас авай, койка-чкаяр — 50 ава) ва абурал кьил чIугваз атанвай бязи ди­де-бубайрихъ галазни суьгьбетарна, абур пара рази тир. Жедачни бес, дие­то­лог­-духтурдин гуьзчивилик кваз аялриз­ суткада 5 сеферда хъсан тIуьнар ­гузва; сагъардай физупражненияр­, эк­с­курсияр, рикI аладардай гьар жуьре­ къу­гъунар ийиз тазва ва икI мад. ТIе­­биатдин къулай мумкинвилери­лай гъейри, сагъардай махсус серен­жем­ри­кай духтурри (медицинадин ­чIа­­лал­ди лагьайтIа, водолечение, ге­лио­те­ра­­пия, пелоидотерапия, терренкур, фи­­зио­терапия, гъилин массаж, ЛФК, эр­готерапия­, арттерапия, литотерапия) гегьеншдаказ менфят къачузва.

Медицинадин къуллугъчийрин­ йи­къан вилик (цIи ам 16-июндиз къейдна) республикадин аялрин «Ахты» санаторийдин цуькведи кьунвай гьаятда пешекарви­лин сувариз талукь шадвилин мярекат кьиле фена. Ам, санаторийдин коллектив, аялар ва мугьманар тебрикунин гаф рахуналди, гьакI санаторийдин гьар йикъан кIвалахдикай, духтуррин гьакъисагъ зегьметдикай, вилик акъвазнавай месэлайрикай суьгьбет авуналди, Жамиля Зейналовади ачухна.

— «Духтурвилин, иллаки аялрин духтурвилин, пеше акьван важиблуди ва  герекди я хьи, и хиле дуьшуьшдин ксари яргъалди дурум гудач. Разивилелди лугьун, чи коллективда жавабдар, михьи, Гиппократан кьинез вафалу вини дережадин пешекарри кIвалахзава, — къейдна ада.

«Ахты» санаторийдин коллективдиз пешекарвилин сувар Ахцегь РУО-дин начальник, филологиядин илимрин кандидат­ Халидин Эльдарова, и цIа­рарин авторди, Ахцегьрин ООШ-дин директор Мейрам Рамазановади, Москвадин са клиникада кIва­лахзавай духтур Жаннет Зейналовади, идарадин профсоюздин комитетдин председатель Заира Гьажиевади ва масабуруни тебрикна.

Жамиля Зейналовади РД-дин здравоохраненидин министерстводин ва идарадин профкомдин патай кьилин медсестра Лейла Бабаевадив, чпин къуллугъдин везифаяр намуслувилел­ди тамамарзавай жергедин медсес­трайрив — Анелия Насировадив, Фатима Муртузалиевадив, Замина Магьмудовадив, Таисия Ибрагьимовадив, Гуьлмейрам Рамазановадив, Келимат Ханагьмедовадив, Глевша Азизагъаевадив, Эльвина Идрисовадив, гьакI санитаркаяр тир Динара Моллаевадив, Наиля Гьажиевадив, Ульзана Сулеймановадив, Зуьгьре Ханагьмедовадив, Наида Ламазовадив гьуьрметдин грамотаярни цуьквер вахкана.

Мярекат аялрин манийринни кьуьлерин нумрайралди ва суварин тIуьн-хъунралди давам хьана.

Дашдемир  Шерифалиев