Аялрал къайгъударвилин гъил ала

Аялвал — им кат-калтугдай, шад, зиринг, уьмуьрдин виридалайни бахтлу­, гуьзел бере я. Гьайиф хьи, ви­ри аялрин  уьмуьр сад хьиз жедач. Сад­бурун­ аялвили абур гъетер хьунихъ ялда. Уьмуьрдин четин, къулай­суз шар­тIара хьайи, етимвал акур аял­рин рикIе ла­гьайтIа, уьмуьр залан пар яз амукьда. Амма чи гьукумат гзаф мергья­матлу­ди я: ахьтин аялрин иесивал ийиз, шартIар яратмишиз, уьмуьр экуьди ийиз алахъзава.­

И кар заз и йикъара Махачкъала шегьердин Аку­шинскийдин куьчеда авай РД-дин ГКУ-дин яш бегьем­ та­хьанвай, диде-бубадин къаюмвилик квачир, уьмуьрдин четин шар­тIара яшамиш жезвай­ аял­рин реабилитациядин центрадиз фейилани акуна­­.­

РакIар ачухна, гьаятдиз гьахьайла, зун, дугъри­данни, гьейран хьана амукьна. Цуьк акъуднавай маш­машдин тарари, нехишдин кIалубра аваз цанвай­ цуьквери, къацу векьери, кул-кусри аниз кьетIен гуьзелвал гузвай. И шикилар акурла, зи рикIяй хиял фена: хупI жедай и кIвале яшамиш жезвай аялрин рикIе­ни гьамиша гатфар тиртIа.

Амма абурухъ гьардахъ вичин ажайиб кьисмет ава. Хиялрик квай зи къаншардиз юкьван яшарин, чина бе­рекат — нур авай са дишегьли атана. Ам центрадин директор  Аминат  Азбеговна  Абакарова  тир. Редакциядай атанвайди чир хьайила, ада зун вичин кабинетдиз тухвана ва чи арада суьгьбет кьиле фена.

За Аминат Азбеговнадивай центрадин тарихдикай ва ана яшамиш жезвай аялрин кьис­метдикай куьрелди суьгьбет авун тIа­лабна.

— РД-дин Зегьметдин ва яшайишдин рекьяй вилик тухудай министерстводин къаюмвилик квай и  центр 1997-йисалай кардик ква, — башламишна ада вичин суьгьбет. — Ина медицинадин, социально-диагностикадин, социально-реабилитациядин, социально-правовой куьмекар гудай отделенияр кардик ква…

 Алай вахтунда центрада шумуд аял ава?  

— Вири 124 аял ава. Яшариз килигна, абур группайриз пайнава. Гьар са группада суткадин кьиляй-кьилиз пландин бинедаллаз кIвалахзавай тербиячийри дежурство тухузва. Идалайни гъейри, гьар са группадихъ со­циалный педагог ва психолог галкIурнава. Пе­шекарри, гьар са аялдин кьетIенвал фикирда кьуна, абурухъ галаз кьилди кIвалах тухузва. И кар патал кьилдин ва дестедин прог­раммаяр тайинарнава.

Къайдадиз хкунин (реабилитациядин) кIвалах герек тир ви­ри чирвилер къачуз жедайвал тешкилнава.

Чи аялриз 1-классдилай 9-классдал кьван шегьердин 34-нумрадин школадин муаллимри тарсар гузва. КIелдай вири жуьредин шартIар яратмишнава.

 Аялрин кIелунар гьикI я?

— Дуьз лагьайтIа, гила авай аялрин рикI кIелунал, чи девирда хьиз, са акьван алач. Амма абур чи гуьз­чивилик ква, чна абур тагькимарзава.

 Азад  вахтунда  аялар  квел  маш­гъул я?

— Чна абуруз сугъул жедай мумкинвал гузвач.

Чахъ герек вири тадаракралди таъмин тир спортзал ава. Ана жуьреба-жуьре секцияр, музыкальный ва художественный кружокар, гьакIни парталар цвадай мастерской, харат устIардин цех кардик ква. Рушари парталар цваз, хуьрекар гьазуриз, гадайри харат ус­тIарвилин пешеяр чирзава.

Чи аялрин рикI суварар къейд авунал, ма­нияр лу­гьунал, кьуьлер авунал иллаки гзаф ала. Даггос­университетдин, Дагмедакадемиядин студентрихъ ва во­лонтеррихъ галаз санал ина ЦIийи йисан, 23-февралдин 8-Мартдин, ЧIехи Гъалибвилин суваррин мя­рекатар вини дережада аваз тухузва.

Аялриз яшайишдин къулайвилер ярат­ми­­шун патал­ чна вири къуватар эцигзава. Абур гьич са куь­­нихъ­ни муьгьтеж туш. Йикъа кьуд сеферда тIуьн гузва. Гьар юкъуз якIун хуьрекар гьазурзава, вилик яр-емиш ва ширинлухар ква. Аялар, йисан вахтариз килигна, пек-парталдалди, кIвачин къапаралди таъ­минарзава.

Чна аялрин сагъламвилизни кьетIен фикир гузва. Медицинадин отделенидин работникри гьар йисуз аялрин диспансеризация кьиле тухузва. Азарлу аялар сагъардай идарайриз рекье твазва. 2017-йисуз здравоохраненидин министерстводин куьмекдалди кьве аялдиз операция авуна.

Гатун рухсатрин вахтунда сагъламвал мягькемарун патал аялри Гергебил ва Унцукул районра кардик квай лагерра ял язава.

Алатай йисан кьуд лагьай кварталда яш та­­хьан­вай 18 аялди Нальчик шегьердин “Друж­­ба” санаторийда чпин сагъламвал мягь­­кемарна.

Центрадин аялрихъ галаз чна МВД-дин ва ПДН-дин работникрихъ галаз санал идарада жув тухунин къайдайриз, цIаяр кьуникай хуьниз, къекъверагвал тавуниз, кар-кеспи авачиз, подвалрани куьчейра гьат тавуниз, жуван сагъламвал хуьниз талукь темайрай суьгьбетар ийизва. Лугьун ла­зим я хьи, а суьгьбетрикай менфятни хкатзава.

Аялар виликрай хьайи шартIари абурун психикадиз ва физический гьалдиз екез таъсирзава. Гьавиляй абурун рикIин, къанажагъдин, ахлакьдин ва гуьгьуьлдин гьалара еке нукьсанар жезва. Гьелбетда, аялар абурукай садлагьана азад ийиз хьун мумкин туш. Чун а месэлаяр яваш-явашдиз гьялиз алахъзава.

 Аялар центрада гьикьван вахтунда жезва?

— Гьакъикъатда абур ругуд вацра хьун лазим я.

Эгер талукь вахтунда себеб тахьайтIа, абур  центрада­ амукьунин вахт давам жеда.

 Центрада жедай вахт куьтягь хьайила, абурун кьисмет гьихьтинди я?

— Диде-бубадин яшайишдин шартIар дуьззаваз, аял хуьдай мумкинвал аваз хьайитIа, абуру чпин аял кIвализ хутахзава. Эгер лазим шартIар авачиз хьайитIа, етим аялрихъ галаз санал гьабурни Махачкъала шегьердин 4-нумрадин интернатдиз ра­къур­зава. 9-класс куьтягьай аялар чна рабочий пешеяр къачун патал общежитияр авай колледжрик, училищейрик кутазва. Гьанрани абурун кIе­лунал, яшайишдин шартIарал гуьзчивал тухузва.

 Алай девир четинди я. Квез куьмекар гузвай спонсорар авани?

— Спонсорар чахъ авач. Чи игьтияжар РД-дин Зегь­метдин ва яшайишдин рекьяй вилик тухудай министерстводи тамамарзава. Чна абуруз рикIин сид­кьидай чухсагъул лугьузва.

 Аминат Азбеговна, идарада кIва­лах­завай къуллугъчийри аялрихъ галаз ийизвай рафтарвал гьихьтинди я?

— Эгер аялрал рикI тахьайтIа, и идарада кIвалах ийиз хьун мумкин туш. Чун вири дидеяр я, чахъ чи ая­ларни ава. Амма чи уьмуьрдин чIехи пай и аялрихъ галаз санал физва, чаз абур жуван хайи веледар хьиз я.

Социальный работникри яш тахьанвай, психика­ пайгардикай хкатнавай, дуьньядикай, уьмуьрдикай рикI ханвай аялрихъ галаз кIвалахзава. Ихьтин аял­рин килигуни, сефилвили инсандин рикI атIуда. Гьи­кьван чна чан-рикI авуртIани, абуру чпин хайи кIва­лихъ, диде-бубадихъ ялварзава.

Жуван кIвалахдин юлдашриз за лугьузва: анжах­ руьгьдин чимивиливай, къайгъударвиливай, фи­кир-дикъет гунивай аялриз чпин диде-бубайрикай, уьмуьрдикай, кьисметдикай авай хъел, наразивал хъуь­туь­ла­риз жеда.

Чаз диде лугьуз эверзавачтIани, абуруз виридалайни мукьва ксар чун я.

 Директор яз, кIвалахда квел гьихьтин четинвилер гьалтзава?

— Лугьудай хьтин четинвилер чаз авач. Ам­ма дарамат ремонтна кIанзава. Гележегда и кIвалах кьилиз акъатдайдак чна умуд кутазва.­

Суьгьбетдилай гуьгъуьниз зунни Аминат Азбеговна аялар ксузвай ва къугъвазвай кIвалериз кили­гиз фена. Ина кIвалахзавай къуллугъчийри аялрин винел, дугъриданни, зегьмет чIугвазвайди аквазва. Виринра михьи­ ва экуь я. Аялрин пек-партал, ксузвай мес-къуьж вири къайдадик ква. Къугъвадай кIва­лера бес кьадар къугъвадай шейэр ава. Чилик гуьр­чег хали­чаяр ква. ДакIаррай багьа пердеяр куьрсарнава…

Уьмуьрди бейкефарнавай аялриз ихьтин къулай шартIар яратмишзавайбуруз аферин, баркалла!­ Им аяларни, Аллагьни рази жедай­ чIехи сувабдин­ кIвалах я. Къуй аялар сагъламбур, абурун яша­йиш къулайди хьурай!

Надият  Велиева