Куьмек давам жезва

Дагъустанда коронавирусдихъ галаз женг тухун патал медицинадин 3 центр эцигуниз Урусатдин Гьукуматди 2 млрд манат пул чара ийида. Идакай хемис юкъуз кьиле фейи заседанидал РФ-дин премьер-министр Михаил Мишустина хабар гана. Къейд ийин хьи, центраяр...

Дарда авайдаз — куьмекдин гъил

И йикъара ФЛНКА-ди “ЛЕКИ” фондунихъ галаз санал Кьиблепатан Дагъустандин районра мергьяматлувилин чIехи серенжем кьиле тухвана. Адан сергьятра аваз кIуьд муниципалитетда дарда авай 1300 хизандив недай-хъвадай суьрсет ага­кьар­на. Идакай “Лезги газетдиз” ФЛНКА-дин пресс-къуллугъди хабар гана....

Адан кIвалахдилай рази я

Докъузпара райондин ЦIийи Къаракуьредин фельдшервилин пунктунин заведующийвиле кIвалахзавай  Эскендаров  Назим  Абусаатовича  и хуьруьн агьалийрин патай лайихлу гьуьрмет къазанмишнава. И кар паталди жегьил пе­ше­карди, югъ-йиф талгьана, гьар атай зенгиниз кIусни инжиклу тушиз жаваб гузва. Герек...

Мукъаятвал квадармир!

Россиядин МЧС-дин Кьилин Управленидин УНД-дин ва ПР-дин Махачкъаладин Ленинский районда авай гуьзчивалдай отделди гатфар ва гад алукьай береда агьалийри хаталу шар­тIара кьурай векьерик ва зирзибилдик цIай кутун тавуниз эвер гузва. И кар­дал амал тавур...

Хайи Ватан рикIеваз

— Яраб Ватан душмандикай хуьз фейи зи хциз сагъ-саламатдиз вичин балайрин кьилел хкведай кьисмет жедатIа? Яраб ирид вахахъ авай са стха чаз ахквадатIа? Яраб лишан кутуна фейи рушаз Сад Аллагьди вичин кIанидахъ галаз цIийи...

Гъалибвал гъайибурукай сад

Кьурагьай Ватандин ЧIехи дяведин къизгъин женгера иштиракун кьисмет хьайибурун арада  Абдуллаев  Абдуллагьан хва Хидирнебини  авай. 1939-йисуз адаз Яру Армиядин кьушунриз эвер гана. ВикIегь кьурагьвиди Украинадин мулкарал пехотадин кьушунрин  разведкадин ротада намуслувилелди къуллугъзавай. Дяве гатIунай...

Вирироссиядин серенжем — цIийи къайдада

1983-йисалай инихъ гьар йисан майдин вацран 3-гьяд виридуьньяда СПИД-дикди кьейибур рикIел хуьнин югъ яз къейдзава. Къенин юкъузни вичикай дарман авачир и азардиз акси гьерекатдин ярж, адет хьанвайвал, яру лент яз гьисабзава. И югъ тайинарунин...

Чна адал дамахзава

Немсерин чапхунчийрихъ галаз Ватандин азадвал патал женг чIугурбурун жергедик кваз чи райондайни гзафбуру кье­гьал­вилелди иштиракна. Абурукай сад Кьурагьрин хуьряй тир Мусаев  Багьаудин  Мусаевич  тир. 1939-йисан сентябрдиз, 22 йисан яшда аваз, адаз Яру Армиядин жергейриз...

Сагърай куьн, духтурар!

Коронавирусдин тIугъвалди арадал гъанвай четин гьалариз килигна, ингье чун кьве вацралайни артух вахтунда самоизоляциядин шартIара аваз яшамиш жезва, кIвалахзава. ЦIийи жуьредин стIалжемдикди  начагъ жезвайбурун кьадар тIимил тахьуни еке къалабулух кутазва.  Интернетдин сетрай, телевиденидай аквазвай...

70 йисалай жагъай гел

Ери-бине Сулейман-Стальский райондин Агъа СтIалрилай тир  Мамед  Мамедов  военный училищедин курсант тир. Ватандин ЧIехи дяве гатIунай сифте йикъара ам фронтдиз тухванай. “1942-йисан майдин вацра Яру Армиядин лейтенант Мамедов Мамед Эмирханович гел галачиз квахьна”, —...

Чалайни аслу я!

Алай вахтунда чна цIийи шартIара уьмуьр тухуз ­чирзава. И шартIарни акьалтIай фендигар коронавирусдин тIугъвалди арадал гъанва. Инсаф течидай, вич гьеле ахтармиш тавунвай ва вилиз таквадай душманди чавай чи мукьвабур, багърияр, чирхчирар къакъудзава. Ихьтин шартIара,...

Ватандин кьегьалар

Митридат дагъдал Яру пайдах акIурунай дирибаш кIиривидиз “Яру гъетрен” орден ганай Кьурагь райондин КIирийрин хуьряй тир Лейли Батмановади уьмуьрдин юлдаш Батман рагьметдиз фейидалай кьулухъ текдиз ругуд веледдиз — кьве хцизни кьуд рушаз тербия гузвай....

Дарвилихъ генгвални гала

Исятда вирибур тайин жавабар авачир суалри теспача авунва: зегьримар хьайи коронавирус мус куьтягь жеда? Ахпа вуч жеда? ГьикI жеда? Къе чи республикада коронавирусдихъ галаз ала­къа­лу гьалар, арадал къвезвай нетижаяр эллерин рикIе­риз са кIусни теселли...

Дербентда кьиле тухвана

19-майдиз Дагъустандин Кьил Владимир Васильева интернетдин ала­къадин куьмекдалди коронавирусдин тIугъвалдин вилик пад кьун патал республикада кардик кутунвай штабдин нубатдин заседание Дербент шегьерда кьиле тухвана. Мярекатда РД-дин Гьукуматдин Председатель Ар­тем Здунова, РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин...

Тимур Иванов — Дагъустанда

“Лезги газетдиз” РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин пресс-къуллугъди хабар гайивал, 19-майдиз Дагъустандиз Урусатдин оборонадин министрдин заместитель Тимур Иванов мугьман хьана. Ина ам республикадин Кьил Владимир Васильевахъ галаз гуьруьшмиш хьана. Гуьруьшдин вахтунда абуру Урусатдин Президент...

Ордендин сагьиб

1941-1945-йисара фашистрин Германияди чи халкьарин кьилел мусибат къурна. Дяведа инсанрин кьилел атай дуьшуьшар, гужар, гъам-хажалатар, гьел­­бетда, садрани рикIелай алатдач. Чи уьлкведин халкьари хьиз, лезги рухвайрини, рушарини и дяведа чпин игитвилин чешнеяр къалурна. Абурун арада...

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире