Зегьметдин къагьриман

“Лезги газетдин” 41-нумрада ганвай “Зегьметдин къагьриманар” макъала (автор – Хийир Эмиров) чна рикIивай кIелна. Ана Со­циализмдин Зегьметдин Игитвилин тIва­рар къазанмишай лезги рухвайрин, рушарин тIва­­рар гьатнава. Бейкеф жедай кар ам я хьи, гьа и сиягьда...

Буран менфятлу нямет я

Халкьдин сагъламвилин къуллугъда акъвазнавай духтурри хъсан меслятар къалурзава. Кьилди къа­чуртIа,  абуру инсандин беден витаминралди девлетлу ийизвай емишар, салан  майваяр тIуьн меслятзава. Витаминралди девлетлу майвайрик буранарни акатзава. Чи шартIара абур битмишар тийизвай кас бажагьат ава....

Бегьер кIватI хъийизва

Алай вахтунда Ахцегь райондин хуьруьн майишатдин хиле хейлин КФХ-яр ва ЛПХ-яр кардик ква. Зегьметчийри, алатай йисуз хьиз, цIини салан майвайрин ва емишрин хъсан бегьерар кIватI хъийизва. Хуьруьн майишатдин управленидин набататчивилин отделдин начальник Ханлар Рамазанова...

Гьакъикъи кIвалахрай аквазва

Сулейман-Стальский районда ­хуьруьн майишатдин продукция гьасилунал 27 кархана, 50-дав агакьна лежбервилинни фермервилин майишатар ва карчияр, 960-далай виниз арендаторар маш­гъул я. Рай­онда кIвалах тешкилунин цIийи къайдаяр кардик кутазва, инвестицийрин проектар, федеральный ва республикадин программаяр уьмуьрдиз...

Анжах вичин зегьметдалди

Ахцегьа, хуьруьн майишатдин хиле гьакъисагъвилелди зегьмет чIу­гуналди, бул бегьерар битми­шар­завай инсанар тIимил авач. Нурудин  Манатиловни  ахьтинбурукай сад я. Къейд ийин, алай вахтунда райцентрада ва гьакI хуьрера гьатта чилин бязи гъвечIи участокрин иесийрини гьар жуьре...

“АнжиЭкспо”: таниш жедай майдан

1-4-ноябрдиз Махачкъалада  Милли библиотекадин дараматда, адет хьанвайвал, нубатдин   “Дагагропромэкспо – 2018”  выставка кьиле фена. Къейдна кIанда хьи,  цIийиз ара­дал атанвай выставкайрин   “АнжиЭкспо”  компанияди  тешкилнавай и  мярекат  итижлуди ва республикада арадал гъизвай  метягьар  майдандиз акъудун...

Кьвед лагьай чкадал

Алай йисуз Дагъустанда 1991-йисалай инихъ сифте яз 171 агъзур тонндилай гзаф ци­пицIар кIватI хъувунва. Идакай “Лезги газетдиз”­ РД-дин хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин ми­нистер­ст­водин пресс-къуллугъди хабар гана. Виридалайни гзаф бегьер кIватI хъувунвайбурун арада Дербент (55,6...

Халкьдин панагь

Халкьдин панагь

Зи фикирдалди, и ва я маса касдин къилихдиз, къаматдиз къимет гудайла, инсанвилин ериди еке чка кьун лазим я. Са бязибуру кьилин чирвилериз килигна, инсанвилин, гьуьрметдин ери гьисаба кьун тавуна, еке тарифар ийиз жеда.  Дипломдиз...

Сифте ихтибар къазанмишда

Сифте ихтибар къазанмишда

“ЦIийи дережа, цIийи кIалуб!”  Ихьтин  лишандик  кваз  и мукьвара   майдандиз выставкайрин  цIийи компания – “АНЖИЭКСПО” – экъечIна. Республикадин  базар ва Дагъустанда  выставкаяр тешкилунин  20 йисан тежриба  гегьеншдаказ  ахтармишайдалай кьулухъ арадал атанвай, яни и хилез...

Багъдин сирер чидайди

“Лезги газетдиз” Мегьарамдхуьруьн райондин администрациядин пресс-къуллугъди хабар гайивал, 22-октябрдиз райондин кьил  Фарид  Агьмедова  Гилийрин хуьряй тир багъманчи  Фейзудин  Иб­рагьи­мо­вав  шадвилин гьалара “Золотой фонд регионов” орден вахкана. Ф.Агьмедова къейд авурвал, Ф.Ибрагьимова хуьруьн майишатдин хиле хъсан...

ТIямни хъсан я, акунарни ава

Сулейман-Стальский районда багъманчивал гьамиша хуьруьн майишатдин вилик фенвай хилерикай сад тир. Мисал яз, алатай асирдин 80-йисара “Герейхановский” совхоздихъ 800 гектардив агакьна багълар авай, чебни вири бегьердал атанвайбур тир. – Чи райондин шартIара багъманчивал вилик...

ЧIехи пай чилихъ галаз алакъалубур я

Къенин юкъуз Дагъустандин мулкунин 4 миллионни 346 агъзур гектар чилер  хуьруьн майишатдин тайинвал авайбур, абурукай 3 миллионни 220 агъзур гектар – хуьруьн майишатди менфят къачузвай муб­­лагь ва бегьерлу мулкар я. 1 мил­лионни 700 агъзур...

Ципицlар кlватl хъувунин муддат куьтягь хьана

Мегьарамдхуьруьн районда ципицlар кlватl хъувунин сезон куьтягь хьана. Райадминистрациядин пресс-къуллугъди хабар гузвайвал, шазандалай цlинин йисуз и районда бегьер артух хьанва. РД-дин хуьруьн майишатдин ва недай суьрсетдин министерстводи республикадин сергьятра 2018-йисан вахтунда виридалайни гзаф ципицlар...

КьетIен мулкуниз элкъуьрда

КьетIен мулкуниз элкъуьрда

РД-дин экономикадин ва мулкар вилик тухунин министерстводи хабар гузвайвал,  региондин руководство республикадин мулкунал туриствилинни рекреациядин (сагъламвал гуьнгуьна хутадай) жуьредин  кьетIен экономикадин чка тешкилунин мумкинвилиз килигзава. И месэладихъ галаз алакъалу яз, Минкавказдин, Росимуществодин, РД-дин Мин­экономразвитиядин, ...

Самурдин тамун къерехар михьна

“РусГидро” компаниядин Да­гъустандин филиалди республикадин виридалайни гуьзел чкайра  къайда тунин кIвалах давамарзава. ИкI, карханади экология хуьнин макьсаддалди тешкилзавай “оБЕРЕГАй” серенжем нубатдин сеферда Самурдин тама – Дагъустан Рес­публикадин Мегьарамдхуьруьн райондин мулкунал алай Самур ва Гъве­чIи...

Бегьер кIватI хъийизва

“Лезги газетдиз” РД-дин хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин министерстводин пресс-къуллугъди хабар гайивал, октябрдин эвел кьилера Дагъус­танда, санлай къачурла, 138 агъзурни 176 тонн ципицIар кIватI хъувунва. Къейд ийин хьи, бегьердикай 114 агъзур тонн гьялдай карханайрив агакьарнава,...