Автор: Магамед Ибрагимов

Сагърай, Ульзана

Бажарагълу Агъа СтIал макандай, Вич гьуьрметлу гзаф хъсан хизандай, Духтурвилин пеше кIелна лап кIандай, Афериндив(ди) кIвалахзавай Ульзана.   Жегьил лезги руш я, рикIни михьид я, Зирекди я, къилихдизни къенид я, Сагъарзавай тIални залум “ковид”...

Шаирдин арш

Арбен  Къардаш  — лезги эдебиятдин алай девирдин аршарикай сад. Адан поэзия тематикадин ва жанрайрин рекьяй жуьреба-жуьревилелди тафаватлу я. Чал адан яратмишунра гьам рагъакІидай патан, гьакІни рагъэкъечІдай патан литературадин саки вири жанраяр, формаяр гьалтзава ва...

Лезги къилихрикай…

Дустар! Ша чун къе чи лезги къилихрикай ва абур гьикI хъсанардатIа, гьадакай рахан. Четин месэлайриз дурум гун ва абур арадай акъудун патал жегьилар лезги руьгь квайбур яз тербия гана чIехи авун, и кардиз кьетIен...

Кьилинди — халис инсан…

Нурудин Насруллаеван — 80 йис Нурудин  Балажаевич  Насруллаев  1941-йисан 27-январдиз дидедиз хьана. ЧIехи хьайила, ада пеше яз муаллимвал хкяна. Ам инанмиш я: инсан бахтлуди хьун патал, диде-бубадин тербиядихъ га­лаз­ санал, мектебда муаллимди гузвай инсанвилин­...

Н.А.Къарибов

И йикъара лезги публицистикадинни эдебиятдин векилрив чIехи магьрумвал агакьна. Яр­гъал­­ди чIугур залан азардикди тIвар-ван авай журналист, публицист ва шаир, РД-дин культу­ра­дин­ лайихлу работник Нариман Алибегович Къарибов рагьметдиз фена. Н.А.Къарибов 1939-йисуз До­къузпара райондин Къурушрин хуьре...

Лезги кроссворд

Дуьз цIарара: 5. Лезги календарда са вяде. 6. Рагьметлу А.Сайдумован хайи хуьр. 8. “Кьуьзуь” гафунин синоним. 10. Са затIунин экуьнин тав. 11. Алцумунин кьадар. 12. НекIедин тIан. 14. Эдеблу, мешреблу. 16. “Зи патай ваз...

Гьайиф устад

Алатай йисан 19-декабрдиз бажарагълу композитор, РФ-дин искусствойрин лайихлу деятель, вич неинки лезги халкьдин, гьатта вири Дагъустандин музыкадин зурба дестекрикай сад хьайи Мегьамед Азизханович Гьуьсейнов чи арадай акъатна. Гьайиф устад. Мегьамед Азизханович гьина ва мус...

ЦIийи йисан конкурсар

Алукьнавай 2021-йис, РД-дин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Сергей Меликован къарардалди, Советрин Социализмдин Дагъустандин Автономиядин Республика (ДАССР) арадал атайдалай кьулухъ 100 йис тамам хьунин юбилейдинди яз малумарнава.  Республикадин гзаф асиррин тарихда и вакъиадин важиблувал зурбади...

Гъалибчияр хкянава

2020-йис “Лезги газет” патал кье­тIенди хьун лазим тир. Амма, чна еке умудривди гуьзлемишай  ам вири дуьнья патал кьетIенди хьана — акьалтIай муракабди тир и йис чи бейнидай бажагьат акъатда.  ЯтIани, четинвилер гзаф авайтIа­ни, шадвиливди...

Чи тебрикар

2021-йис патал “Лезги газетдин” 10 ва адалай гзаф экземплярар кхьиз, пулдин такьатар редакциядив агакьарай вири рухвайризни рушариз чна рикIин сидкьидай сагърай, куь руьгьдин жумартвал  мадни артух хьурай лугьузва. Агъадихъ чна абуруз ЦIийи йисан тебрикар...

Зугъ, ярум

Гафарин алемдай Кьериз-цIаруз гьалтзавай, манайрин гъавурдани саки такьазвай бязи гафар дуьшуьш хьайила, абур гьа менфят къачунвай касдин (автордин) нугъатдин га­фарин кIватIалдик кутадай адет ава. Им вири дуь­шуьш­ра гьахълу зенд я лагьана тестикьариз жедач. Гзаф...

Камалдин алемдай

Къизилди хьиз нур гудай сарубугъда къуьлуьк арабир чIулав суьрмени жеда. Зияудин  Эфендиев   Дуьз рехъ хьтин рикIни кIан­да,­ Тахьун патал татабар. Шихнесир  Къафланов   Шиират чан алай инсандиз ял ядай вахтунда руьгьдиз кьезилвал гудай,...

Эминан “мецелай чкIизвай рагъ” акур Эрзихан…

Лезги халкьдал алай гьал, адан къилихар, хесетар, ацукьун-къарагъун, мурадар ва дердер лезги шииратдин кьилин темайриз элкъуьриз алакьай кас Етим Эмин хьайиди савадлу гьар са лезгидиз чида. И кар шаирди­ еке бажарагъдалди лезги чIалал кхьенвай...

Балугъ — гьуьле, ам — чIалара…

Агьмедуллагь Гуьлмегьамедован — 85 йис Агьмедуллагь  Гуьлмегьамедович  Гуьл­мегьамедов…  Вуж я ам? Академик? ЧIа­лан илимрин доктор? Профессор? Эдебиятдал ашукь литератор? Мектебриз ктабар гьазурай методист?.. Хъсан яр-дуст?.. Вучиз­ чна макъалада ам гьуьле авай балугъдив гекъигзава?.. Суалар...

ЦIийи йисуз — цIийи хабар

2021-йисан  тебрикрихъ галаз зав са цIеп-цIийи  хабарни агакьна: “Интернетдиз “Къайи рагъ” тIвар алай сад лагьай лезги ­художественный кинофильм  акъат­нава!” Зун кьадар авачир кьван шад хьана.Гьа легьзеда рикIел чи ала­­­­кьунар авай зари Седакъет Керимова, адан...

Хайи чIалаз талукьарна

Эхиримжи вахтара кьадардиз тIи­мил миллетрин чIалар квахь тавунин патахъай гзаф рахунар кьиле физва. Гьа жергедик акатзавай лезги чIал хуьнин мураддалди  чи районра, хуьрера хейлин мярекатар тешкилзава. И жигьетдай Сулейман-Стальский районда кьабулзавай серенжемар тариф авуниз,...