Автор: Магамед Ибрагимов

Ордендин сагьиб

1941-1945-йисара фашистрин Германияди чи халкьарин кьилел мусибат къурна. Дяведа инсанрин кьилел атай дуьшуьшар, гужар, гъам-хажалатар, гьел­­бетда, садрани рикIелай алатдач. Чи уьлкведин халкьари хьиз, лезги рухвайрини, рушарини и дяведа чпин игитвилин чешнеяр къалурна. Абурун арада...

Гьалар къизгъин жезва

Дербент шегьердин кьилин больницадин мулкарал кьетIен гьаларин режим кардик кутун мумкин я. Идакай ТАСС-диз шегьердин администрациядин векилди хабар гана. Чешмедин малуматралди, больницадин дараматар Росгвардиядин къуллугъчийрин гуьзчивилик кутада. КьетIен гьаларин режим кардик  кутун шегьерда коронавирус...

Муфтий дагълух хуьрерин гьаларикай рахана

Дагъустандин муфтий Агьмад  Абдулаева  малума­райвал, коронавирусдин тIугъ­валдихъ галаз алакъалу лап муракаб гьалар республикадин дагълух хуьрера арадал атанва.  Адан гафаралди, хуьрера авайбур анжах медпунктар я, анра хаталу азаррикди начагъ хьанвайбур сагъардай мумкинвилер авач. Азарлубур къаткурдай...

Гьар са аялдиз  — 10 агъзур манат

Мукьвара Россиядин Президент В.Путина 2004-йисан 11-майдилай 2017-йисан 30-июндалди дидедиз хьанвай гьар са аялдиз са сеферда 10 агъзур манат пул гуникай малумарнай. Идахъ галаз ала­къалу яз редакциядиз гзаф кьадар кагъазар ва зенгер атана. Агьалийри и...

Дагъустандиз куьмек гуда

18-майдиз Урусатдин Президент Владимир Путина Дагъустандин руководстводихъ ва жемиятдин векилрихъ галаз интернетдин алакъадин куьмекдалди совещание кьиле тухвана. Мярекатда РД-дин Кьил Владимир Васильева, республикадин Халкьдин Собранидин Председатель Хизри Шихсаидова ва Муфтий Агьмад гьажи Абдулаева иштиракна....

Абуру Ватан хвена

Ахцегь райондин КьакIарин хуьре Исмаилов Азизагъадинни диде Уримузан хизанда ругуд хвани кьве руш хьана — Исмаил, Тажидин, Шагьабас, Нагъи, Наби, Нурудин, Зулейхани Нинегуьл. ЧIехи хизан недай суьрсетралди таъминарун патал Азизагъа датIана чIура — чуьлда...

КьетIен гуьзчивилик кутунва

Къуллугъчийрин арада коронавирусдин инфекция чукIунин вилик пад кьун, гьакIни Россиядин Кьиблепад ва Дагъустан Республика электроэнергиядалди атIунар авачиз таъминарун патал “РусГидро”  ПАО-дин Дагъустандин филиалдин гидроэлектростанцияр вахтадин жуьреда кIвалахдай къайдадал элячIнава, хабар гузва идарадин пресс-къуллугъди. Вахтадин...

Ватандин ЧIехи дяведикай итижлу делилар

—           Дяведилай кьулухъ СССР-да 127 миллион инсан амукьна. —           Ленинграддин блокада 872 юкъуз давам хьана — 1941-йисан 8-сентябрдилай 1944-йисан 27-январдалди. —           Советрин Союзда «Гъалибвилин югъ» сувар дяведилай кьулухъ анжах 17 йис алатайла къейд ийиз...

Пешедиз вафалу яз

Къенин юкъуз духтурвилин пешедай кIвалахзавай ксар гзаф ава, амма хирург, медицинадин илимрин доктор, доцент  Мегьтиханов  Зубаир  Селимович  хьтинбур тек-туьк гьалтда. “Духтурвилин пеше — им игитвал я, ада чан къурбанд ийиз гьазурвал, руьгьдин михьивал, хиялрин...

ТIебиатдиз тIарвал гумир!

Чун Аллагь-Таалади халкьнавай бендеяр я. Чахъ кьил, акьул­­, вилер, рикI, руьгь ава, вири чилин винел дуланмиш жезва. Инсанар тек туш: чахъ галаз гьа са вахтунда жуьреба-жуьре гьайванар, къушар, балугъар, гьашаратар яшамиш жезва. Анжах чна,...

Тек са ветеран ама

Ватандин ЧIехи дяведин йисара 3 агъзурдалайни гзаф докъузпаравияр, гьа жергедай яз 138 кас Къалажухрин хуьряй­ни женгерин майданриз фена. Душманар дарбадагъунин къастар рикIе тур аскерри СССР-дин хейлин шегьерар азадунин къати ягъунра иштиракна. Са пай женгчияр...

Алава пулар гуда

Медицинадин идарайриз куьмек гун ва коронавирусдиз акси дарманар­ни антибиотикар маса къачун патал региондин бюджетдай 233,5 милли­он манат чара авунва. ГьакIни, Россиядин Гьукуматдин резервдин фондунай­ медицинадин идарайра коронавирус азардихъ галаз женг чIугвазвай­ къуллугъчияр ашкъиламишун патал...

Ростокдиз кьван фейи хъартасви

Ватандин ЧIехи дяведин активный иштиракчийрикай сад хьайи  Тагъиев  Паша  Гьажиевич  1922-йисан 12-январдиз Агъа Хъартасрин хуьре лежбер хизанда дидедиз хьана. Гьа и йисуз адан буба рагьметдиз фена. Пашадиз ва адан кьве стхадиз диде Жирията, лугьудайвал,...

Азардин лишанар авачиз…

Дагъустандин здравоохраненидин министерстводин сайтда хабар ганвайвал, алай вахтунда республикада ва санлай уьлкведани коронавирус азар акатнавайбуруз яргъалди, кар кардай фидалди хабар жезвач, яни абурук азар  акатнавайди къалурзавай гьич са жуьрединни лишанар малум жезвач. Идакай и...

ВикIегь командир

Ватандин ЧIехи дяве. Адан къурбандар, иштиракчияр, мусибатрив ацIай вакъиаярни крар гьич рикIелай алатдач. Гьикьван ксар терг, набут, етим авуна залум дяведи. Къени инсанрин рикIера сагъ техжезвай хирер ама. ЧIехи Гъалибвилин 75 йисан сувариз талукь...

М.Р. Исаев

Алай йисан 3-майдиз, 85 йисан яшда аваз, чи арадай вичин  савадлу вири уьмуьр илимдиз бахш авур физикадинни мате­ма­тикадин илимрин кандидат, педагогвилин зегьметдин ве­теран, адалатлу хизандин кьил, яр-дус­тунал рикI алай хъсан инсан Муса Рамазанович Исаев...

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире