Владимир Васильев: “ШартIар арадал гъун коррупциядиз акси женг я”

21-январдиз Дагъустан Республикада коррупциядиз аксивал авунин рекьяй кIвалах алакъалу ийидай Комиссиядин заседание хьана. Ам РД-дин Кьил, Комиссиядин председатель  Владимир Васильеван регьбервилик кваз тухвана. Идан гьакъиндай “Лезги газетдиз” РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин пресс-къуллугъди хабар гана.

Мярекат ачухай республикадин регьберди къейдна: “ЧIехи кIвалах тухванва, ам­ма тахсиркарвилерин кьадар тIимил хьанвач. 2019-йисуз коррупциядихъ галаз алакъалу 732 тахсиркарвал дуьздал акъуд­на, им, 2018-йисав гекъигайла (715 тахсиркарвал), 17-дан гзаф я.

РД-дин Кьили алава хъувурвал, чи агьа­лийри коррупциядихъ галаз женг чIу­гунин барадай республикадин вилик-кьилик квай ксари тухузвай кIвалахдин тереф асул гьисабдай хуьзва.

Вичин рахунра региондин регьберди къуллугъдикай чIуру ниятар аваз менфят къачунин гьерекатрин вилик пад кьунал  кьетIендаказ фикир желбна. “Агъсакъалри лугьудайвал, чи хасаратвал хьанвай Да­­гъустандин обществода коррупциядиз аксивал авунин месэлайрал машгъул чи Комиссияди къугъвазвай роль лап чIехи­ди я. Чи Комиссиядивай и барадай еке кIва­­лах тухуз жеда. Чна тахсиркарвилерин вилик пад кьунин месэлайриз асул фикир гана кIанда. Тахсиркарвилерин вилик пад кьун — им коррупциядин къурулушрихъ галаз алакъада авай къуллугърал алай ксар  къуллугърикай азад авун ва я кIвалахдилай алудун лагьай чIал я”, — къейдна Владимир Васильева.

РД-дин Кьили мадни алава хъувуна: «Алатай йисуз чна республикадин исполнительный властдин органра ва чкадин самоуправленидин органра кIвалахзавай къуллугъчийри ва абурун гъилик квай тешкилатрин работникри коррупциядин жуьредин къанунсузвилериз рехъ гунин гьар са  дуьшуьшдиз гьа органра килигунин кIвалах тешкилна. Идан нетижада тахсиркарвилер авунин шартIар арадал гъунихъ галаз ала­къа аваз хьайи 50 касдилай виниз руководителар кIвалахдикай азадна.

Региондин регьбердин гафаралди, гъилевай йисуз и кIвалах давамарун, гьа и вахтунда прокуратуради вичин патайни серенжемар кьабулуниз кьетIен фи­кир гун  лазим я. Гьа и кардик  коррупциядиз акси Комиссиядивай вичин пайни кутаз жеда.

РФ-дин Силисдин комитетдин РД-да авай Силисдин управленидин  руководителдин везифаяр тамамарзавайди тир Олег­ Потанина малумарайвал, 2019-йисуз Дагъустанда коррупциядин жуьредин тахсиркарвилерихъ галаз алакъалу яз агакьай­ 70 процент малуматриз талукь яз уголовный делояр къарагъарунин гьа­къин­дай къа­рар кьабулна. Ихьтин саки ви­ри делояр­ суд­див агакьарзава ва талукь тир приго­вор­ни акъудзава. И кIвалах къуватдин ма­са къурулушдихъ галаз санал кьиле тухузва”.

Докладдихъ яб акалайдалай гуьгъуьниз Владимир Ва­силь­ева кIватI хьанвайбурун фикир бизнес патал лазим тир шар­тIар яратмишунин важиблувилел желбна, дуьзгуьн шар­тIар яратмишдайла, бизнесдивай республикадиз мадни еке менфят гуз жедайдакайни лагьана. “ШартIар ара­дал­ гъун коррупциядиз акси женг чIугун я”, — инанмишвал къалурна Дагъустандин Кьили.

Ахпа гаф РД-дин юстициядин министр Къазимегьамед Сефикъурбановаз гана. Ада  2018-2020-йисара коррупциядиз аксивал авунин барадай Россиядин Федерациядин Президентдин Указдалди тестикьарнавай Милли пландин подпунктарикай сад кьилиз акъудзавай гьалдин гьа­къиндай малумат гана.

Ада мадни къейд авурвал, коррупцияди  жемиятдин  вири къурулушри  дуьзгуьндаказ  кIвалахун четинарзава, яшайишдин жигьетдай дегишвилер кьиле тухуниз кьецI гузва, республикадин  тIвар чIуру патахъай акъудзава.

“Коррупциядиз акси женгинив илимдин бинедаллаз эгечIунихъни важиблу метлеб ава. И мурадралди ДГУНХ-дин би­недаллаз коррупциядиз аксивал авунин месэлайрай илимдинни методикадин центр тешкилнава. И центради методикадин рекьяй са жерге материалар гьазурнава. Алатай йисан кьвед лагьай паюна Махачкъалада коррупциядихъ галаз ала­къалу тешкилатриз талукь яз, тIварар ра­иж тавуна, хабар кьунар тешкилна. Абурухъ галаз алакъалу материалар гъиле авай йисан 1-апрелдалди РД-дин Минюстдив агакьарда”, — малумарна министрди.

Министрдин докладдиз баянар гуналди­, Дагъустандин Кьили къейдна: “Алай вах­тунда чавай гьалар хъсанвилихъ деги­шариз жеда. КIанзавайди кIвалахдив эге­чIун я”.

РД-дин здравоохраненидин къурулушдин кIвалахда хъсанвилихъ хьанвай дегишвилерикай талукь тир министерст­водин руководитель Жамалудин Гьажиибрагьимова малумат гана: “2019-йисан кьуд лагьай кварталда чна уьлкведин маса субъектрай тир азарлуяр кьабулунин гьисабдай чи медицинадин идарайриз буржлу хьанвай пулар арадал хкун патал 100 миллион манатдилай виниз такьатар серф­на. Идалайни гъейри, вири субъектрихъ га­лаз санал 1 миллиардни 400 миллион ма­натдилай виниз тир кьадарда аваз хьанвай буржар алудна. Мадни къейд ийиз кIан­зава хьи, чи кIвалах РД-дин ТФОМС-дихъ галаз алакъада аваз кьиле тухузва. Медицинадин рекьяй виниз тир технологийрал бинелу яз гузвай куьмекдин кьадар 40 процентдилай гзаф артух хьана. Чна неинки кьадардихъ галаз алакъалу мурадар вилик­ эцигзава, идалай гъейри чна алай йисуз куьмекар гунин кIвалах агъа кIан ирид рекьяй гегьеншарун пландик кутазва”.

Владимир Васильева РД-дин ТФОМС­­-динни РД-дин Минздравдин арада тухузвай кIвалахда хъсанвилихъ хьанвай дегишвилер ва министерстводин вичин агалкьунар къейдна.

“Къе куьне, дуьз рекьеваз фейила, ида гьихьтин менфят гузватIа, гьадан гьакъиндай шагьидвалзавай са шумуд малуматдихъ яб акална”, — лагьана эхирдай Дагъустандин Кьили.

«Лезги газет»


Всего просмотров: 20
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров