В.Васильев: “Духтурри рикIин михьивилин чешне къалурна”

РД-дин Конституциядин югъ къейдзавай 26-июлдиз Дагъустандин Кьил Владимир Васильева медицинадин къуллугъчийрив гьукуматдин шабагьар вахкунин шад мярекат кьиле тухвана. Идакай РД-дин Кьилин сайтди хабар гана.

Мярекатда Дагъустандин парламентдин спикер Хизри Шихсаидова, РД-дин Гьукуматдин Председатель Артем Здунова, РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин руководитель Владимир Иванова, вице-премьер Рамазан Жафарова иштиракна.

Мярекатдин иштиракчийрихъ элкъвена рахадайла, Владимир Васильева и югъ хкягъун дуьшуьшдин кар туширди къейдна: “Чун, республикадин агьалияр, азарлу жезвайбурун кьадар медицинадин идарайрин мумкинвилерилай артух хьайи лап пис муддатдай акъатна. Уьмуьрни тевекулдик кутуна, и муракаб йикъара фендигар, малум тушир азардихъ галаз женг чIугунилай гъейри, куьне инсанриз куьмекарни гана, начагъбуруз теселли гунин, абурун дерди­никай хабар кьунин, сефилвал алудунин гафарни жагъурна. Дагъус­тандин духтурри­ къалурай рикIин михьивилин, инсанар кIа­нивилин чешнеди яргъал йисара чи акьалтзавай несилриз тербия гуда, абурукай гзафбуру и баркаллу пеше хкяда. Суварин юкъуз кьиле физвай чи гуьруьш дуьшуьшдинди туш. Конституция кьилин къанун я, адахъ галаз чи ата-бубайри ва аямдарри кIватIай, республика агалкьунралди вилик тухвай тарихдин тежриба алакъалу я.

Азарлубурун кьадар авай мумкинвилерилай хейлин артух хьайи береда квел гьихьтин четинвилер акьалтнатIа, чун гъавурда акьазва, гьавиляй чна шабагьар гун па­тал и важиблу югъ хкяна. Духтурдин пе­ше­диз за гьамиша гьуьрметзава ва мадни ийида. Эгер зал хъсан духтурар гьалт таву­найтIа, къенин йикъалди зун бажагьат яшамиш жедай. Заз квез икрам ийиз, чухсагъул лугьуз, эгер квевай багърияр къа­къатнатIа, дердиникай хабар кьаз, ам кьезилариз ва квез гележегда хъсан крар хьун алхишиз кIанзава”.

Ихтилат давамаруналди, республикадин регьберди COVID-19 коронавирусдихъ галаз женг чIугунин карда федеральный центради гайи куьмекни рикIел хкана. Адан гафаралди, видеоконференциядин алакъадин куьмекдалди Дагъустандин гьаларикай информациядихъ яб акалайдалай кьулухъ РФ-дин Президент Владимир Путина къарагъарай вири мес­элайрай куьмек гана.

И жигьетдай Владимир Васильева лагьана: “Чиниз РФ-дин здравоохране­ни­дин министрдин заместитель, гуьгъуьн­лай­ духтуррин са десте атана, дарманар агакьарна, военныйри медицинадин чуьл­дин госпиталар кардик кутуна, са варзни зуралай тIимил муддатда алай аямдин медицинадин гзаф мумкинвилер авай комплексар эцигна, маса регионрай МЧС-дин къуллугъчияр ракъурна ва икI мад. Нетижада чун лап четин гьаларай экъечI­на, амма хаталувал гьеле ама.

Мягькемвилелди постарал акъвазунай ва и кар исятдани давамарунай квез чухса­гъул. Исятда сагъарунин рекьяй мадни хъсан, алай аямдин нетижалу къайдаяр, та­даракар, лазим такьатар, дарманар, алава чарпаяр (койка), медицинадин цIийи комп­лексар пайда хьанва, амма сифтедай куь­не, и вири затIар авачиз, игитвилелди кIвалахна”.

Мярекат шабагьар вахкунин шад гьалара давамарна. Чандилайни гъил къачу­на­ чIу­гур зегьметдай, коронавирусди акIа­жа­райбуруз медицинадин рекьяй куьмек гудайла, къалурай вини дережадин пеше­кар­виляй медкъуллугъчияр “Жуьрэтлу зегьметдай” медалралди, РД-дин гьуьр­метдин грамотайралди, гьакIни “РД-дин лайихлу дух­тур” ва “РД-дин здравоохраненидин ла­йихлу къуллугъчи” тIварар гуналди къейдна.­

Чпин нубатда духтуррини лайихлувилериз къимет, фикир гунай республикадин кьилевайбуруз сагърай лагьана. Кьил­ди къачуртIа, республикадин инфекцийрин азаррин, СПИД-дихъ галаз женг чIу­гунин С.М.Мегьамедован тIварунихъ галай центрадин кьилин духтур Р. Мирзаевади ганвай шабагь вири коллективдин зегьметдин нетижа тирди къейдунихъ галаз сад хьиз, лацу халат алайбурун “армияди” республикадин руководстводи кьил кутур хъсан крарин тереф хуьдайди къейдна.

Мярекатдал Къаякентдин ЦРБ-дин духтур-ординатор Л.Кархалева, Лак райондин ЦРБ-дин кьилин духтур  А.Дибиров­ рахана. Эхирдай духтурри республикадин руководстводиз Конституциядин югъ тебрикна, кIвалахда агалкьунар хьун ал­хишна­.

«Лезги газет»


Всего просмотров: 765
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров